Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Υγροποιημένο αέριο κύριοι;


Και πριν αλέκτωρ φωνήσαι, έρχεται ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός και επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που είχα κοινοποιήσει σχετικά με το τι θα υπογράψει ο πρωθυπουργός (;) στην Αγία Πετρούπολη τις προσεχείς ημέρες στο πλαίσιο του οικονομικού φόρουμ.
Χθες λοιπόν, στη διάρκεια της συνόδου των Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, ο κ. Λαφαζάνης - προς τιμήν του κράτησε αποστάσεις από το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου – τάχθηκε υπέρ του υγροποιημένου αερίου «LNG» ως πηγή ενέργειας για την Ευρώπη. Μάλιστα, όπως είπε, «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που διαθέτει τερματικό LNG στην Ρεβυθούσα» και πρότεινε να κατασκευαστεί πλωτό τερματικό LNG, κοινώς πλατφόρμα, στη Βόρεια Ελλάδα (στο χθεσινό σημείωμα είχα αναφερθεί), δημοσίου συμφέροντος.
Αυτό, όπως είπε ο κ. υπουργός, «θα μπορούσε να γίνει οργανικό κομμάτι του Κάθετου Διαδρόμου προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και πολλές άλλες χώρες». Σε άλλο σημείωμα θα εξηγήσω τι σημαίνει υγροποιημένο αέριο και τι φυσικό αέριο, ωστόσο, αυτή η πρόταση Λαφαζάνη, είναι και αμερικανική πρόταση, την οποία στηρίζει και το διευθυντήριο των Βρυξελών. Για την Ελλάδα, θα μπορούσε να μας εξηγήσει ο αρμόδιος υπουργός πιο θα είναι το όφελος;
ΡΑΦ
..............
Liquefied gas main?
And before cock fonisai comes the substantive minister and confirms the information I disclose on what will be signed by the Prime Minister (?) In St. Petersburg in the coming days as part of the economic forum.
So yesterday, during the meeting of European energy ministers in Luxembourg, Mr. Lafazanis - in honor of distanced from the text of the Summit conclusions - supported liquefied gas «LNG» as an energy source for Europe. Indeed, he said, "Greece is the only country in Southeast Europe that has LNG terminal in Revithoussa" and suggested to construct floating terminal LNG, commonly platform in Northern Greece (in yesterday's note I mentioned), the public interest. This, as Mr. Minister, "could become an organic part of the Vertical Corridor to Bulgaria, Romania and many other countries." On another note I will explain what it means and what liquified gas gas, however, this proposal Lafazani, is US proposal, which is supported by the directorate of Brussels. For Greece, could explain the Minister what will be the benefit?
RAF
..............
Течни гас главни?
И пре него што пенис фонисаи долази материјално министра и потврђује информације да открије о томе шта ће бити потписан од стране премијера (?) У Санкт Петербургу у наредним данима као део економског форума.
Тако је јуче, током састанка европских министара енергије у Луксембургу, господин Лафазанис - у част удаљен од текста закључака самита - суппортед течни гас «ЛНГ» као извор енергије за Европу. Заиста, како је рекао, "Грчка је једина земља у југоисточној Европи која има ЛНГ терминала у Ревитхоусса" и предложио да се изгради плутајући терминал ТПГ, обично платформу у северној Грчкој (у јучерашњем белешци сам споменуо), јавни интерес. Ово, као што је господин министар, "може да постане органски део вертикалне Коридора Бугарској, Румунији и многим другим земљама." Са друге стране ја ћу објаснити шта то значи и шта течни гас гас, међутим, овај предлог Лафазани је САД предлог, који је подржан од стране Дирекције Брисела. За Грчку, може да објасни министра шта ће бити корист?
РАФ
..............
Liquefatto principale gas?
E prima cazzo fonisai arriva il ministro sostanziale e conferma le informazioni che rivelare a quanto sarà firmato dal Primo Ministro (?) A San Pietroburgo, nei prossimi giorni come parte del Forum economico.
Così ieri, nel corso della riunione dei ministri europei dell'energia a Lussemburgo, il signor Lafazanis - in onore di distanze dal testo delle conclusioni del vertice - supportato gas liquefatto «GNL» come fonte di energia per l'Europa. In effetti, ha detto, "La Grecia è l'unico paese nel sud-est Europa, che ha terminale GNL in Revithoussa" e ha suggerito di costruire GNL galleggiante terminale, comunemente piattaforma nel nord della Grecia (nella nota di ieri ho citato), l'interesse pubblico. Questo, come il signor ministro, "potrebbe diventare una parte organica del Corridoio Verticale per la Bulgaria, la Romania e molti altri paesi." In un'altra nota vi spiegherò cosa significa e quali gas gas liquefatto, tuttavia, questa proposta Lafazani, è di US proposta, che è sostenuto dalla Direzione di Bruxelles. Per la Grecia, potrebbe spiegare il ministro quale sarà il beneficio?
RAF
..............