Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Τι θα υπογράψετε στη Ρωσία;


Είναι καλό, στον ψυχολογικό τομέα, ενίοτε να χρησιμοποιείται η υπερβολή. Ωστόσο όταν αυτή δεν έχει μέτρο, τότε το λόγο έχει η αρμόδια επιστήμη. Και εξηγώ: έγινε θέμα μεγάλο το τηλέφωνο του Ρώσου προέδρου στον Έλληνα πρωθυπουργό. Και αιφνιδίως, ο ρωσικός αγωγός ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα και μάλιστα μετ’ επιτάσεως. Ορισμένοι μάλιστα έσπευσαν να μιλήσουν και για επικείμενη συμφωνία και υπογραφή μεταξύ των δύο πλευρών. Και έρχεται προχθές ο κ. Ήσυχος, μέλος της κυβέρνησης και λέει στο ρωσικό πρακτορείο Σπούτνικ:
«Είναι πρόωρο να πούμε τι θα υπογραφεί, αλλά είναι σίγουρο ότι οι μεγάλες συζητήσεις που θα λάβουν χώρα θα ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα συμφωνία». Και συμπληρώνει με νόημα αποσαφηνίζοντας το τοπίο: «Δεν θα έλεγα ότι δεν θα υπάρξει υπογραφή, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη με σιγουριά σε ποιους τομείς θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις εκεί». Ένα είναι βέβαιο από τα λεχθέντα του αναπληρωτή υπουργού: υπογραφή, για τον Greek Stream δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει νέα διαπραγμάτευση για κάτι άλλο. Και αυτό όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μου, είναι η υπό κατασκευή «πλατφόρμα» συγκέντρωσης φυσικού αερίου, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Το οποίο απέχει πόρω από τον Greek Stream. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό σχέδιο, που είχε αρχίσει να εφαρμόζει η προηγούμενη μνημονιακή κυβέρνηση.
...................
What sign in Russia?
It is good, at a psychological level, sometimes used hyperbole. However, when this measure is not, then why is the competent science. Let me explain: was great on the phone of the Russian President to the Greek prime minister. And suddenly, the Russian conductor came again in the news and even strongly. Some even rushed to speak and imminent agreement and signed between the two sides. And then comes the day before Mr. Quiet, member of the Government and says the Russian agency Sputnik: "It is premature to say what will be signed, but it is certain that the great debates that will take place will strengthen the already existing agreement." And complements meaningful clarifying the landscape: "I would not say that there is no signature, but do not yet know for sure what areas will focus the discussions there." One thing is certain from the statements of Deputy Minister: signature on the Greek Stream will not exist. There will be a new deal for something else. And that they say my information, is under construction "platform" gas concentration on Greek-Turkish border. Which is I can from the Greek Stream. This is the European project, which had started to implement the previous mnimoniaki government.
...................
Који знак у Русији?
Добро је, на психолошком плану, понекад се користи Хиперболе. Међутим, када ова мера није, онда зашто је надлежан наука. Дозволите ми да објасним: је супер на телефону руског председника да грчког премијера. И одједном, руски диригент поново дошао у вестима, па чак и снажно. Неки су чак пожурили да говоре и непосредна уговор и потписан између две стране. А онда долази дан пре него што господин тихо, члан Владе и каже руска агенција Спутњик: "Прерано је рећи шта ће бити потписан, али је сигурно да ће велике дебате која ће се одржати ојачати већ постојеће споразум." И допуњује смисла разјашњавању пејзаж: ". Ја не бих рекао да нема потписа, али још увек не зна за сигуран шта ће се фокусирати области дискусију тамо" Једно је сигурно из изјава заменика министра: потпис на грчком ток неће постојати. Биће нова ствар за нешто друго. И да кажу своје информације, ис ундер цонструцтион "платформа" концентрација гаса на грчко-турској граници. Који је ја могу од грчке Стреам. Ово је европски пројекат, који је почео да спроводи претходну мнимониаки владу.
...................