Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Αποτύχατε φράου Μέρκελ!


Ποτέ άλλοτε η Ε.Ε. δεν είχε φτάσει σε «κόκκινες γραμμές» αναφορικά με την ίδια την ύπαρξή της. Πλέον, η οριακή κατάσταση της ενωμένης Ευρώπης, προκαλεί έντονες ανησυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό διότι, Ρωσία, Κίνα, ΗΠΑ, οι κυρίαρχες δυνάμεις του πλανήτη, επιθυμούν μια Ευρώπη ενιαία και ενωμένη για τους δικούς τους λόγους χωριστά. Όμως από το όραμα υποτίθεται της Ευρώπης των Λαών και της Αλληλεγγύης που κυριάρχησε κατά τη δημιουργία της Ε.Ε., φτάσαμε αισίως σε μια Ευρώπη των τραπεζιτών, του κέρδους, των ολιγαρχών και τέλος σε μια «γερμανική» Ευρώπη της φράου Μέρκελ. Και όπως όλα δείχνουν, η «νεοναζιστική» ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική της καγκελαρίου της Γερμανίας, ίσως αποτελέσει την αιτία και την αφορμή ταυτόχρονα, για την διάλυση αυτού του «μορφώματος» που λέγεται Ευρωζώνη.
Και τα «σημάδια» που δείχνουν αυτή την εξέλιξη είναι αρκετά: Κατ’ αρχήν το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας, με το δημόσιο χρέος και τα συνεχόμενα μνημόνια (επακόλουθο της στυγνής ευρωπαϊκής πολιτικής λιτότητας) είναι η βασική απειλή για το Βερολίνο και τη συνοχή της Ευρώπης. Είναι κοινά αποδεκτό ότι το ενδεχόμενο μιας εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, ει δυνατόν να προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων και σε άλλες χώρες με αχαρτογράφητες συνέπειες. Ένας δεύτερος υπαρκτός λόγος, «σημάδι», είναι και η απειλή της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ε.Ε. Μια τέτοια εξέλιξη είναι βέβαιο ότι θα έχει ανάλογες προεκτάσεις και αποτελέσματα με αυτά της Ελλάδας. Ένα τρίτο «σημάδι» είναι το ζήτημα της Ουκρανίας, με το οποίο ουδείς ασχολείται. Η χώρα αυτή βρίσκεται ακριβώς ένα βήμα πριν την οικονομική κατάρρευση και η μόνη της ελπίδα (οι ΗΠΑ αδιαφορούν) είναι η συνεχής δανειοδότηση από την Ε.Ε. και η ένταξή της στην Ε.Ε. Αυτό συνεπάγεται αυτομάτως -λόγω του τεράστιου μεγέθους ως χώρα – μέγας οικονομικός κίνδυνος για την συνοχή της Ευρώπης. Αμφίβολη είναι και η παραμονή της Πολωνίας με βάση τις εξαγγελίες της νέας της κυβέρνησης.
Τέλος, να προσθέτουμε και τις οικονομίες του Ευρωπαϊκού Νότου, που βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας. Όλα αυτά συντείνουν στο γεγονός ότι, η διάλυση αυτού του συνοθυλεύματος που λέγεται Ευρωζώνη είναι κοντά. Τότε απλώς οι ευρωπαίοι θα φωνάξουν: Φύγετε φράου Μέρκελ διότι αποτύχατε στην ευρωπαϊκή σας πολιτική! Θα είναι όμως αργά…..
ΡΑΦ
............
You failed Frau Merkel!
Never before has the EU He had reached a "red lines" regarding the very existence. Moreover, the limit state of the united Europe, causing great concern worldwide. This is because Russia, China, USA, the dominant forces of the world, want a Europe whole and united for their own separate reasons. But the vision is supposed Europe of Peoples and solidarity that dominated during the creation of the EU, we hopefully in a Europe of bankers, profit, the oligarchs, and finally to a "German" Europe of Frau Merkel. And as everything indicates, the "neo-Nazi" European economic policy of Chancellor of Germany, perhaps the cause and reason simultaneously to dissolve this "arrangement" called Eurozone. And "signs" that show this development quite: First the big problem Greece with debt and concatenated Memoranda (Following the brutal European austerity policy) is the primary threat to the Berlin and cohesion of Europe . It is commonly accepted that the possibility of an exit of Greece from the eurozone, where possible cause domino developments in other countries with uncharted effects. A second real reason, "sign" is the threat of Britain to leave the EU Such a development is bound to have similar outcomes and results to those of Greece. A third "sign" is the issue of Ukraine, which nobody deals. This country is just a step before the economic collapse and the only hope (the US indifference) is the continuous lending by EU and EU membership This automatically implies -due to the enormous size as a country - a great financial risk for the cohesion of Europe. Doubtful is the eve of Poland based on the announcements of the new government.
Finally, to add and economies of southern Europe, situated on the edge, including France. All these point to the fact that the dismantling of this patchwork called Eurozone is near. Then simply that Europeans will shout: Leave Frau Merkel because you failed in your European policy! But it will be late ... ..
RAF
............
Иоу фаилед Фрау Меркел!
Никада раније има у ЕУ Он је достигао "црвена линија" Што се тиче самог постојања. Осим тога, граница држава уједињене Европе, што изазива велику забринутост широм света. То је зато што Русија, Кина, САД, доминантне силе у свету, желе Европа целину и САД за својим одвојеним разлога. Али визија је требало Европу народа и солидарност који је доминирао током стварања ЕУ, надамо у Европи банкара, профит, олигарха, и коначно до "немачке" Европу Фрау Меркел. И као и сви емисија, "нео-нацистичке" Европска економска политика канцелара Немачке, можда узрок и разлог истовремено да распусти ову "аранжман" под називом Еврозона. И "знаци" које показују овакав развој неколико: Први велики проблем јавног дуга Грчке и консекутивно меморандуми (последица бруталног европске политике штедње) је главну претњу Берлину и кохезије у Европи . То је опште прихваћено да је вероватноћа изласка Грчке из еврозоне, где је то могуће узрок домино дешавањима у другим земљама са непознатим последицама. Други разлог, "знак" је претња Британије да напусти ЕУ Такав развој је у обавези да имају сличне резултате и резултате онима из Грчке. Трећи "знак" је питање Украјине, коју нико не бави. Ова земља је само корак до економског колапса и једина нада (САД равнодушности) је непрекидна кредитирања од стране ЕУ и чланство у ЕУ То аутоматски значи -Због огромног величине као земље - велики финансијски ризик за кохезију Европе. Сумњам је уочи Пољске на основу најаве нове владе.
На крају, да додам и привреде јужне Европе, налази се на ивици, укључујући Француску. Све ово указују на чињеницу да је демонтирање овог крпљења зове Еврозона је у близини. Тада једноставно да ће Европљани виче: Оставите Фрау Меркел зато што није успео у својој европској политици! Али то ће бити касно ... ..
РАФ
............
Вы не смогли фрау Меркель!
Никогда прежде в ЕС Он достиг «красные линии» в отношении самого существования. Кроме того, предельное состояние объединенной Европы, в результате чего большое беспокойство во всем мире. Это потому, что Россия, Китай, США, доминирующие силы мира, хотят всей Европе и Соединенных за свои отдельные причинам. Но видение предполагается Европу народов и солидарность, которые доминировали в процессе создания ЕС, мы надеемся, в Европе банкиров, прибыль, олигархов, и, наконец, к «немецкой» Европы фрау Меркель. И, как и все шоу, "нео-нацистской" европейской экономической политики канцлера Германии, возможно, причина и причина одновременно распустить этот «механизм» под названием Еврозоны. И "знаки", которые показывают это развитие несколько: во-первых большая проблема государственного долга Греции и последовательный меморандумов (следствие жестокого европейской политики жесткой экономии) является главной угрозой для Берлина и сплоченности в Европе , Принято считать, что возможность выхода Греции из еврозоны, где это возможно разработок домино вызывают в других странах с неизведанным эффектов. Второй реальная причина, "знак" является угроза Великобритании выйти из ЕС Такое развитие неизбежно имеют схожие результаты и результаты для тех, Греции. Третий "знак" является вопрос Украины, которую никто сделок. Эта страна просто шаг до экономического краха и единственной надеждой (США безразличия) является непрерывной кредитование ЕС и членство в ЕС Это автоматически означает, -В связи с огромным размером как страны - большой финансовый риск для единства Европы. Сомнительные является канун Польше на основе объявлений о новой власти.
Наконец, чтобы добавить и экономики южной Европы, расположенный на краю, в том числе Франции. Все это указывает на то, что демонтаж этого лоскутного называемой еврозоны находится рядом. Тогда просто что европейцы будут кричать: Оставьте фрау Меркель потому что вы не в европейской политике! Но будет поздно ... ..
РАФ
............
Usted falló Frau Merkel!
Nunca antes la UE Se había llegado a una "líneas rojas" en cuanto a la existencia misma. Por otra parte, el estado límite de la Europa unida, causando gran preocupación en todo el mundo. Esto se debe a Rusia, China, EE.UU., las fuerzas dominantes del mundo, quieren una Europa entera y unida por sus propias razones distintas. Pero la visión se supone Europa de los Pueblos y la solidaridad, que dominó durante la creación de la UE, que es de esperar en una Europa de los banqueros, los beneficios, los oligarcas, y, finalmente, a una Europa "alemán" de Frau Merkel. Y al igual que todos los espectáculos, el "neo-nazi" la política económica europea de la canciller de Alemania, tal vez la causa y la razón de forma simultánea para disolver este "arreglo" llamada Eurozona. Y "señales" que muestran este desarrollo son varias: En primer lugar el gran problema de la deuda pública de Grecia y de orden consecutivo (una consecuencia de la política de austeridad brutal Europea) es la principal amenaza a Berlín y cohesión en Europa . Es comúnmente aceptado que la posibilidad de una salida de Grecia de la zona euro, donde la posible evolución de dominó de causa en otros países con efectos desconocidos. Una segunda razón real, "signo" es la amenaza de Gran Bretaña a abandonar la UE Tal desarrollo está obligado a tener los resultados y los resultados similares a los de Grecia. Un tercer "signo" es el tema de Ucrania, que se ocupa de nadie. Este país es sólo un paso antes de que el colapso económico y la única esperanza (la indiferencia de Estados Unidos) es la de préstamos continua por la UE y adhesión a la UE Esto implica automáticamente -debido al tamaño enorme como un país - un gran riesgo financiero para la cohesión de Europa. Dudoso es la víspera de Polonia sobre la base de los anuncios del nuevo gobierno.
Por último, añadir y las economías del sur de Europa, situado en el borde, entre ellos Francia. Todos ellos apuntan al hecho de que el desmantelamiento de este mosaico llamada Eurozona está cerca. Después, simplemente que los europeos gritar: Deja Frau Merkel porque usted no pudo en su política europea! Pero será tarde ... ..
RAF
............