Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Τα ανθρωπόμορφα κτήνη


Οι φωτογραφίες πολύ σκληρές. Υπάρχουν ακόμη πιο σκληρές που δεν το χωράει ο νους του λογικού ανθρώπου. Πρόκειται για τα δίποδα ζώα που απέχουν πόρω από τον άνθρωπο, τα οποία επιδεικνύουν τη βαρβαρότητά τους σε πολίτες της Συρίας. Είναι οι ισλαμοφασίστες του Ισλαμικού κράτους (ISIS) που κόβουν τα κεφάλια των «απίστων» ωσάν να είναι …μαρούλια. Βεβαίως η «πολιτισμένη» και «δημοκρατική» Δύση, δεν είδε, δεν άκουσε τίποτα!
.............

Anthropomorphic beasts
Photos are very tough. There are even harder not fit in the mind of a reasonable man. They are bipedal animals that I can refrain from humans, which exhibit such barbarity the citizens of Syria. Are islamofasistes the Islamic state (ISIS) that cut the heads of the "infidels" as if it is ... lettuce. Certainly the "civilized" and "democratic" West, did not see, did not hear anything!
.............
Антропоморфни звери
Слике су веома тешка. Постоје још теже не уклапају у уму разумног човека. Они су Двоножна животиње које могу да се уздрже од људи који испољавају такву варварства грађанима Сирије. Да ли исламофасистес исламска држава (ИСИС) да смањи главе "неверника" као да је ... салата. Свакако "цивилизовани" и "демократски" Запад, нису видели, нисам ништа чуо!
.............
Антропоморфные животные
Фотографии очень жестким. Есть еще труднее не укладывается в сознании разумного человека. Они двуногие животные, которые я могу воздержаться от людей, которые обладают такими варварства граждан Сирии. Есть islamofasistes исламское государство (ISIS), что вырезать головы "неверных", как будто это ... салат. Конечно "цивилизованный" и "демократический" Запад, не видел, ничего не слышал!
.............
Bestie antropomorfe
Le foto sono molto difficili. Ci sono ancora più difficile, non entra nella mente di un uomo ragionevole. Sono animali bipedi che posso astenersi da esseri umani, che presentano tale barbarie dei cittadini della Siria. Sono islamofasistes lo Stato islamico (ISIS) che tagliano le teste dei "infedeli", come se fosse ... lattuga. Certamente il "civile" e "democratico" occidentale, non ho visto, non ho sentito niente!
.............