Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Υπόδουλη των ΗΠΑ η Ευρώπη!


Έντονο προβληματισμό στα ευρωπαϊκά και διεθνή ΜΜΕ αλλά και στους πολιτικούς κύκλους, ακόμη και πέραν του Ατλαντικού, προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας Φρανσουά Φιγιόν. Στη συνέντευξή του στην γαλλική τηλεόραση BFM TV, ο Φιγιόν υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχει χάσει την ανεξαρτησία της και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν μια πολιτική που είναι αντίθετη με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Παράλληλα, επέκρινε σφόδρα την παρέμβαση των ΗΠΑ στις πολιτικές των ευρωπαϊκών χωρών. Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Η Ευρώπη σήμερα δεν είναι ανεξάρτητη.
Οι ΗΠΑ συνεχώς ανακατεύονται στη ζωή της Ευρώπης, ασκούν πιέσεις σε χώρες, όπως στη Γερμανία και στη συνέχεια για να πιεστεί η Ελλάδα». όπως σημείωσε ο ίδιος: «οι ΗΠΑ οδηγούν τη σταυροφορία εναντίον της Ρωσίας, που είναι ενάντια στα συμφέροντα της Ευρώπης», ενώ προειδοποίησε με αυστηρό τόνο ότι: «Η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για μας» και πρόσθεσε με νόημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί αντί να λάβει μια ανεξάρτητη θέση! Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, δήλωσε ότι διαφωνεί με την υπογραφή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.
.................
US enslaved Europe!
A major European and international media and in political circles, even across the Atlantic, caused by the statements of former Prime Minister of France Francois Fillon. In an interview with French television BFM TV, the Fillon argued that Europe has lost its independence and the United States call for a policy that is contrary to European interests. Meanwhile, vehemently criticized the US intervention in the policies of European countries. As he said: "Europe today is not independent. The US constantly shuffled in the life of Europe, exert pressure on countries such as Germany and then to press the Greece. " as he noted: "The US lead the crusade against Russia, which is against the interests of Europe," and warned of strict tone that: "The US policy in the Middle East, is extremely dangerous for us" and added with meaning that the European Union agrees instead to take an independent position! Former Prime Minister of France, said that it opposes the signing of free trade between the European Union and agreements of the United States.
.............
САД поробљеној Европи!
Велики европски и међународни медији и у политичким круговима, чак и преко Атлантика, изазвана изјавама бившег премијера Француске Франсоа Филон изјавио је. У интервјуу француској телевизији БФМ ТВ, Фијон је тврдио да је Европа изгубила своју независност и Сједињеним Државама позив за политику која је у супротности са европским интересима. У међувремену, жестоко критиковао америчку интервенцију у политици европских земаља. Како је рекао: "Европа данас није независна. САД непрекидно мешају у животу Европе, врше притисак на земље попут Немачке, а затим притисните Грчку. " како је приметио: "САД води крсташки рат против Русије, која је против интереса Европе", и упозорио на строгим тоном да: "Политика САД на Блиском истоку, је изузетно опасно за нас" и додао са значењем да Европска унија се слаже уместо да независну позицију! Бивши премијер Француске, изјавио је да се противи потписивању слободне трговине између Европске уније и споразуме Сједињених Америчких Држава.
...................
США рабство в Европу!
Крупный европейский и международные средства массовой информации и в политических кругах, даже по другую сторону Атлантики, вызвал по заявлениям бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийон. В интервью французскому телевидению BFM TV, Фийон заявил, что Европа потеряла свою независимость и вызов США для политики, которая противоречит европейским интересам. Между тем, яростно критиковал вмешательство США в политику европейских стран. Как он сказал: "Европа сегодня не является независимым. США постоянно перемешиваются в жизни Европы, оказывают давление на такие страны, как Германия, а затем нажмите Грецию ". как он отметил: "США ведут крестовый поход против России, которая противоречит интересам Европы", и предупредил о строгом тоне, что: "Политика США на Ближнем Востоке, чрезвычайно опасна для нас", и добавил со смыслом что Европейский союз согласен с тем, вместо того, чтобы принять самостоятельное положение! Бывший премьер-министр Франции, заявил, что он выступает против подписания свободной торговли между Европейским Союзом и соглашений Соединенных Штатов.
..............
US schiavi in Europa!
Un grande media europei e internazionali e negli ambienti politici, anche attraverso l'Atlantico, causato dalle dichiarazioni dell'ex primo ministro francese Francois Fillon. In un'intervista con la televisione francese BFM TV, il Fillon ha affermato che l'Europa ha perso la sua indipendenza e la richiesta degli Stati Uniti di una politica contraria agli interessi europei. Nel frattempo, con veemenza criticato l'intervento degli Stati Uniti nelle politiche dei paesi europei. Come ha detto: "L'Europa di oggi non è indipendente. Gli Stati Uniti sempre mischiato nella vita dell'Europa, esercitare una pressione su paesi come la Germania e quindi premere il Grecia ". come ha osservato: "Gli Stati Uniti conducono la crociata contro la Russia, che è contro gli interessi dell'Europa" e ha avvertito di tono severo che: «La politica degli Stati Uniti in Medio Oriente, è estremamente pericoloso per noi", e ha aggiunto di significato che l'Unione europea si impegna invece a prendere una posizione indipendente! L'ex primo ministro francese, ha dichiarato la sua opposizione alla firma di libero scambio tra l'Unione europea e gli accordi degli Stati Uniti.