Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Έξω από την φυλακή της ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ!


Με την κίνηση αυτή για δημοψήφισμα, διαπιστώνει κανείς και κάτι ακόμα: την μικρή μερίδα ΕΛΛΗΝΩΝ πολιτών, που καθοδηγούνται από το σάπιο πολιτικό σύστημα, πέφτοντας στην παγίδα των φερέφωνων της διαπλοκής. Αυτοί ίσως και να ψηφίσουν "ναι" στο δημοψήφισμα. Το ζήτημα είναι όλοι οι υπόλοιποι (και είναι η πλειοψηφία) τι οφείλουν να κανουν; Ρητορικό το ερώτημα: πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή και να προσπαθούν να κάνουν κατανοητή την πραγματικότητα. Να λένε σ όλους αυτούς την αλήθεια, την οποία κρύβουν και διαστρεβλώνουν, τα κάθε λογής παπαγαλάκια.
Και η αλήθεια είναι μία: την φυλακή του ευρώ, την θέλουν, οι βολεμένοι, οι διαπλεκομενοι, οι ολιγάρχες, τα φερέφωνά τους, το διευθυντήριο των βρυξελλών και οι εγχώριοι εθελόδουλοι, υποχείρια του διεθνούς τοκογλυφικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και μόνον αυτοί! Οσοι λοιπόν, έχουν την ανάγκη, θέλουν, να αναπνέουν αέρα Εθνικής αξιοπρέπειας, Εθνικής Ανεξαρτησίας και αυτοσεβασμού και είναι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όλοι εμείς, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ τη φυλακή της ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ, τα σύγχρονα κρεματόρια του Δ´ οικονομικού Ράιχ!
Ζητάμε τον αέρα της Ελευθερίας και της αναγνώρισης του Συνταγματικού Δικαιώματος της Εθνικής Κυριαρχίας, το δικαίωμα ενός κυρίαρχου δημοκρατικού Λαού! Για να μπορέσει να ΖΗΣΕΙ αυτός ο Λαός! Εξω λοιπόν, απο την φυλακή της Ευρωζώνης!
..................
Outside the prison EUROZONE!
With this move for a referendum, one finds something else: the small portion of Greek citizens, led by the rotten political system, falling into the trap of the mouthpieces of the relationship. They might as well vote \ "yes \" in the referendum. The problem is everyone else (and the majority) what should they do? Rhetorical question: it must be at the forefront and strive to make intelligible reality. Saying to all those the truth, that hide and distort, all sorts of parrots. And the truth is: the prison of the euro, the want, the ensconced, the interlocking, the oligarchs, their mouthpieces, the directorial brussels and domestic ethelodouloi, subservient international usurious financial system. And only those! Those who have the need, they want to breathe air National dignity, National Independence and self-respect is the overwhelming majority of the Greek people, all of us do not want the prison EUROZONE, modern crematoria of the fourth financial Reich!
We ask the air of freedom and recognition of the constitutional right of national sovereignty, the right of a sovereign democratic People! In order to live this people! Outside then, from the prison of the Eurozone!
..................
Изван затвора еврозони!
Овим потезом за референдум, једна нађе нешто друго: мали део грчких држављана, коју је предводио трулог политичког система, пада у замку од гласноговорника односа. Могли су гласали \\\ "\\\ да" на референдуму. Проблем је сви остали (и већина) шта треба да раде? Реторичко питање: она мора бити у првим редовима и тежимо да разумљиве стварност. Говорећи свима онима истина, да сакрије и искриви, све врсте папагаја. А истина је: затвор евра, на то желите, скривена, преплитање, олигарси, њихови гласноговорници, редитељски Брисел и домаћи етхелодоулои, подређена међународна зеленашки финансијског система. И само они! Они који имају потребу, они желе да дишу ваздух националног достојанства, националне независности и самопоштовање је велика већина грчког народа, сви од нас не жели затвора еврозоне, модерни Црематориа четвртог финансијске Рајха!
Тражимо ваздух слободе и признања уставног права националног суверенитета, право једне суверене демократске Пеопле! Да би се овај народ живи! Изван онда, из затвора у еврозони!
..................
За тюремной ЕВРОЗОНЕ!
С этого шага для референдума, один находит что-то другое: небольшую часть греческих граждан, во главе с гнилой политической системы, попадая в ловушку рупоров отношений. Они могли бы также голосовать \\\\\\\ '\\\\\\\ да "на референдуме. Проблема в том, все остальные (и большинство), что они должны делать? Риторический вопрос: она должна быть на переднем крае, и стремимся сделать вразумительного реальность. Сказать всем, правда, что скрыть и исказить, все виды попугаев. И правда состоит в тюрьме евро, нужды, в расположившись, блокировки, олигархи, их рупоры, режиссерский Брюссель и внутренний ethelodouloi, подчиненной международного ростовщической финансовой системы. И только те! Те, у кого есть необходимость, они хотят, чтобы дышать воздухом национального достоинства, национальной независимости и самоуважения является подавляющее большинство греческого народа, все из нас не хотят тюремный еврозоны, современные крематории четвертого финансового рейха!
Мы просим воздух свободы и признания конституционного права национального суверенитета, право суверенного демократического народа! Для того, чтобы жить этим людям! За то, из тюрьмы в еврозоне!
..................
Fuera de la zona euro la cárcel!
Con este movimiento de un referéndum, se encuentra algo más: la pequeña porción de los ciudadanos griegos, liderados por el sistema político podrido, cayendo en la trampa de los portavoces de la relación. Más les valdría votar \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ sí" en el referéndum. El problema es que todos los demás (y la mayoría) lo que deben hacer? Pregunta retórica: debe estar a la vanguardia y tratar de hacer realidad inteligible. Decir a todos los que la verdad, que ocultan y distorsionan, todo tipo de loros. Y la verdad es: la prisión del euro, el deseo, el acomodado, el enclavamiento, los oligarcas, sus portavoces, los bruselas como director y ethelodouloi doméstica, el sistema financiero usurero internacional servil. Y sólo aquellos! Los que tienen la necesidad, quieren respirar la dignidad nacional del aire, de la Independencia Nacional y la autoestima es la abrumadora mayoría del pueblo griego, todos nosotros no queremos la eurozona prisión, crematorios modernos del cuarto Reich financiera!
Pedimos el aire de la libertad y el reconocimiento del derecho constitucional de la soberanía nacional, el derecho de un pueblo democrático soberano! Para vivir este pueblo! Fuera entonces, de la prisión de la zona euro!
..................