Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Αποκαλύψεις για τη δολοφονία Νεμτσόφ


Απίστευτες αποκαλύψεις κάνει ο τουρκικός Τύπος (takvim, star) για το ποιος κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του Μπόρις Νέμτσοφ τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για τον Ρώσο αντιφρονούντα που έπεσε από πυρά εκτελεστή στη Μόσχα. Όπως αναφέρουν οι τουρκικές εφημερίδες, πίσω από τη στυγερή δολοφονία, βρίσκεται ο Τζορτζ Σόρος, γνωστός για τα «αγνά συναισθήματα» υπέρ της Ελλάδας και των (λαθρο)μεταναστών, γνωστός για τα παγκόσμια οικονομικά παιχνίδια μέσω των χρηματιστηρίων και γνωστός επίσης και για τις εξεγέρσεις που υποστηρίζει ανά τον κόσμο στο όνομα της ελευθερίας και της Δημοκρατίας.
Στόχος αυτής δολοφονίας, σύμφωνα πάντα με τον τουρκικό Τύπο, να προκληθεί εξέγερση κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Για την ιστορία, ο δολοφονηθείς Νέμτσοφ, εργαζόταν για αρκετά χρόνια σε εταιρίες και ιδρύματα του Τζορτζ Σόρος, στόχος του οποίου η ανατροπή πάση θυσία του Ρώσου προέδρου, μέσω εξεγέρσεων.
Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό, όπως γράφει ο τουρκικός Τύπος, είναι το γεγονός ότι ο εβραϊκής καταγωγής Ούγγρος επιχειρηματίας και «επενδυτής», ετοιμάζει παρόμοιο σκηνικό και στην Τουρκία, με σκοπό την πρόκληση εξέγερσης και ανατροπή του Ερντογάν. Ο τουρκικός Τύπος επικαλείται στοιχεία των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης, ότι το μένος που υπάρχει κατά του Ερντογάν από τον Σόρος, έγκειται στο γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει «ανεξαρτητοποιηθεί» από τις «οικονομικές δαγκάνες» του επιχειρηματία, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν από τους μεγάλους οικονομικούς παράγοντες στην γείτονα. Ο τουρκικός Τύπος μάλιστα διατυπώνει φόβους, ότι ίσως υπάρξει «χτύπημα» στη διάρκεια των συγκεντρώσεων ενόψει των αυριανών εκλογών. Μάλιστα αναφέρει και πιθανούς στόχους – ονόματα της πολιτικής ζωής.
...............
Revelations about the murder Nemtsof
Incredible revelations make the Turkish Type (takvim, star) about who is behind the murder of Boris Nemtsof February. This Russian dissident who fell from fire performer in Moscow. As reported by Turkish newspapers, behind the brutal murder, is George Soros, known for his "pure emotions" for Greece and (illegal) immigrants, known for its global economic games through stock exchanges and also known for riots which supports worldwide in the name of freedom and democracy. The aim of this murder, according to the Turkish press, causing rebellion against President Vladimir Putin. For the record, the murdered Nemtsof worked for several years to companies and institutions of George Soros, which aims to overthrow at any cost the Russian president through uprisings.
But what is impressive, writes Turkish press is the fact that the Jewish Hungarian businessman and "investor" is preparing a similar scene in Turkey, to cause revolt and overthrow Erdogan. The Turkish press invokes elements of the Turkish secret services. Note also that the menu is against Erdogan Soros, lies in the fact that the Turkish President has "become independent" from the "financial claws" of the entrepreneur, who until recently was one of the main economic factors in the neighbor. The Turkish press makes even fears that there may be a "hit" in the course of concentrations in view of tomorrow's elections. Indeed states and potential targets - names of political life.
...............
Открића о убиству Немтсоф
Невероватне сазнања да турски Типе (Таквим, Стар) о томе ко стоји иза убиства Бориса Немтсоф фебруара. Овај руски дисидент који је пао са ватре извођача у Москви. Како преноси турских новина, иза бруталног убиства, је Георге Сорос, познат по својим "чистих емоција" за Грчку и (илегалних имиграната), позната по својим глобалним економским игре преко берзи, као и познати за нереде који подржава у име слободе и демократије широм света. Циљ овог убиства, према турској штампи, због чега побуну против председника Владимира Путина. За записник, убијен Немтсоф радио неколико година у фирми и институција Георге Сорос, који има за циљ да збаци по сваку цену руског председника кроз устанака.
Али, оно што је импресивно, пише турски притисните је чињеница да јеврејска мађарски бизнисмен и "инвеститор" припрема сличну сцену у Турској, да изазове побуну и збаци Ердогана. Турски штампа позива елементе турских тајних служби. Имајте на уму и то да мени је против Ердоганове Сороса, лежи у чињеници да је турски председник "постала независна" од "финансијских канџама" од предузетника, који је донедавно био један од главних економских фактора у суседа. Турски штампа чини чак страхује да може бити "хит" у току концентрације у погледу избора сутрашњице. Заиста државе и потенцијалне мете - имена политичког живота.
...............
Откровения об убийстве Nemtsof
Невероятные откровения сделать турецкую Тип (Таквим, звезда) о том, кто стоит за убийством Бориса Nemtsof февраля. Это русский диссидент, упал с пожарной исполнителя в Москве. Как сообщают турецкие газеты, за зверское убийство, Джордж Сорос, известный своими «чистыми эмоциями» для Греции и (незаконные иммигранты), известные своими глобальными экономическими игр через фондовые биржи, а также известные беспорядков который поддерживает во всем мире во имя свободы и демократии. Цель этого убийства, в соответствии с турецкой прессе, в результате чего восстание против президента Владимира Путина. Для записи, убит Nemtsof работал в течение нескольких лет для компаний и учреждений Джордж Сорос, который стремится свергнуть любой ценой российского президента через восстаний.
Но то, что впечатляет, пишет турецкая пресса факт, что еврейская Венгерский бизнесмен и "инвестор" готовит аналогичную сцену в Турции, чтобы вызвать восстание и свергнуть Эрдогана. Турецкая пресса вызывает элементы турецких спецслужб. Отметим также, что меню против Эрдогана Сороса, заключается в том, что турецкий президент "стать независимым" от "финансовых когтями" предпринимателя, который до недавнего времени был одним из главных экономических факторов в соседа. Турецкая пресса делает даже опасается, что может быть "ударил" в ходе концентраций с учетом завтрашних выборов. Действительно государства и потенциальными целями - имена политической жизни.
...............
Las revelaciones sobre el asesinato Nemtsof
Revelaciones increíbles hacen que el Tipo de Turquía (Takvim, estrella) sobre quién está detrás del asesinato de Boris Nemtsof febrero. Este disidente ruso que cayó del ejecutante fuego en Moscú. Según lo informado por los periódicos turcos, tras el brutal asesinato, es George Soros, conocido por sus "emociones puras" para Grecia y los inmigrantes (ilegales), conocido por sus juegos de la economía mundial a través de las bolsas de valores y también conocido por los disturbios que apoya todo el mundo en nombre de la libertad y la democracia. El objetivo de este asesinato, según la prensa turca, provocando la rebelión contra el presidente Vladimir Putin. Para el registro, el Nemtsof asesinado trabajó durante varios años a empresas e instituciones de George Soros, que tiene como objetivo derrocar a cualquier precio el presidente ruso a través de levantamientos.
Pero lo que es impresionante, escribe prensa turca es el hecho de que el empresario húngaro judío y "inversionista" se está preparando una escena similar en Turquía, para provocar la revuelta y derrocar a Erdogan. La prensa turca invoca elementos de los servicios secretos turcos. Tenga en cuenta también que el menú está en contra Erdogan Soros, radica en el hecho de que el presidente turco ha "independizarse" de las "garras financieros" del empresario, que hasta hace poco era uno de los principales factores económicos en el vecino. La prensa turca hace que incluso teme que puede haber un "hit" en el curso de las concentraciones en vistas a las elecciones de mañana. De hecho los estados y los posibles objetivos - Nombres de la vida política.
...............