Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Καλοθελητές της ευρωζώνης


Έχουμε και λέμε: η νέα κυβέρνηση της Πολωνίας έχει δημοσιοποιήσει την πρόθεσή της για να εξετάσει σοβαρά το ζήτημα της παραμονής της χώρας, στην Ε.Ε. Η Βρετανία ως γνωστόν εχει προαναγγείλει σχετικό δημοψήφισμα σε οκτώ μήνες. Στην Αυστρία πραγματοποιείται συλλογή υπογραφών (απαιτούνται 100.000 υπογραφές) αυτή τη στιγμή ως την πρώτη Ιουλίου για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, για έξοδο από την Ευρωζώνη. Η Βουλγαρία, αμέβαλε επ αόριστον την ένταξή της στην Ευρωζώνη, ενώ η Ουγγαρία, εδώ καιρό βρίσκεται σε τροχιά εξόδου με τον Ούγγρο πρωθυπουργό να αδιαφορεί πλήρως για τις ευρωπαϊκές συμβάσεις και να χλευάζει ενίοτε τις αποφάσεις των Βρυξελλών.
Στην Ιταλία, το κόμμα του Πέπε Γκρίλο, ετοιμάζεται για συλλογή υπογραφών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, για την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Αν προσθέσουμε τη Δανία, Σκανδιναβικές χώρες που δεν μετέχουν (ποιώντας φρονίμως) στη φυλακή του ευρώ, είναι ηλίου φαεινότερον ότι η γερμανική Ευρώπη με ...γαλλικό άρωμα που δημιούργησε το Δ´ οικονομικό Ράιχ, πνέει τα λοίσθια! Και τότε προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα; Για πιο λόγο λοιπόν, υπάρχει τέτοια προθυμία, από καλοθελητές στη χώρα μας, οι οποίοι οργιάζουν ουσιαστικά, εντός και εκτός Βουλής, υπέρ της Ευρωζώνης, της οποίας τα θεμέλια ήδη έχουν κλονιστεί σοβαρά; Ποιος κοινός παρανομαστής ενώνει αυτούς τους πρόθυμους; Τι είναι αυτό που τους κάνει να πηγαίνουν κόντρα στην γενικότερη τάση των Λαών της Ευρώπης; Γιατί τόσο μένος ακόμη και κατά της σκέψης για έξοδο από την αποδεδειγμένα πλέον φυλακή του ευρώ; Τι συμβαίνει πραγματικά;
...........
Wishers eurozone
We have a saying: the new Polish Government has made public its intention to seriously examine the question of staying in the country, the EU Britain is known to have announced a referendum in eight months. Austria carried out collecting signatures (required 100,000 signatures) this time as the July 1 for a referendum, to exit from the Eurozone. Bulgaria, amevale indefinitely joining the Eurozone, while Hungary, here time is output trajectory with Hungarian Prime Minister completely indifferent to the European conventions and sometimes mocks the decisions of Brussels. In Italy, the party of Pepe Grillo, is preparing to collect signatures to hold a referendum on the country's exit from the Eurozone. If we add Denmark, Scandinavian countries not participating (poiontas fronimos) in prison of the euro, it is patently clear that the German Europe ... French perfume created in the fourth financial Reich, its last legs! And then naturally we conclude? For more reason, therefore, there is such willingness, from well-wishers to our country, who rages effectively inside and outside the House, for the eurozone, the foundations of which have already been seriously undermined? Who common denominator uniting them eager? What is it that makes them go against the general trend of the Peoples of Europe? Why such fury even against thinking about leaving the proven longer prison of the euro? What is really happening?
...........
Висхерс еврозоне
Ми смо каже: нова пољска влада је објављена његова намера да се озбиљно разматра питање боравка у земљи, ЕУ Британија је познато да је најавио референдум у осам месеци. Аустрија спроводи прикупљање потписа (потребно 100.000 потписа) овај пут као 1. јула за референдум, да изађете из еврозоне. Бугарска, амевале неограничено улазак у еврозону, док је Мађарска, овде време је излаз путања са мађарским премијером потпуно равнодушни према европским конвенцијама и понекад се руга одлуке Брисела. У Италији, странке Пепе Грилло, припрема се да прикупљају потписе за одржавање референдума о изласку земље из еврозоне. Ако се томе дода Данска, скандинавске земље не учествују (поионтас фронимос) у затвору евра, што је очигледно јасно да немачки Европа ... француски парфем креиран у четвртом финансијском Рајха, издисају! И онда, наравно, можемо закључити? За више разлога, дакле, постоји таква воља, од добро Висхерс нашој земљи, који бјесни ефикасно унутар и изван куће, за еврозону, темељи на којима су већ озбиљно подривају? Ко заједнички именитељ их уједињује жељан? Шта је то што их чини иду против општег тренда народа Европе? Зашто су бес и против размишља о одласку доказано дужи затвор евра? Шта се стварно дешава?
...........
Желающие еврозоны
Мы, говоря: новое польское правительство обнародовало свое намерение серьезно рассмотреть вопрос о пребывании в стране, ЕС Великобритания, как известно, объявили референдум в восемь месяцев. Австрия осуществляется сбор подписей (обязательно 100000 подписей) на этот раз в качестве первого июля референдум, чтобы выйти из еврозоны. Болгария, amevale бесконечно вступления в еврозону, в то время в Венгрии, здесь время выхода траектории с премьер-министром полностью безразличным к европейским конвенциям Венгрии, а иногда и издевается решения Брюсселя. В Италии, партии Пепе Грилло, готовится к сбору подписей для проведения референдума по выходу страны из еврозоны. Если мы добавим Данию, скандинавские страны, не участвующие (poiontas fronimos) в тюрьме евро, со всей очевидностью, что германская Европа ... французские духи созданы в четвертом финансовом рейха, его последние ноги! И тогда, естественно, мы заключаем? Для получения более подробной причине, поэтому, есть такая готовность, от доброжелателей нашей стране, который бушует эффективно внутри и снаружи дома, для еврозоны, основы которой уже серьезно подорвано? Кто общий знаменатель, объединяющий их хотят? Что это такое, что делает их идти против общей тенденции народов Европы? Почему такая ярость даже против думать об уходе из проверенных больше тюрьму евро? Что на самом деле происходит?
...........
Simpatizantes de la zona euro
Tenemos un dicho: el nuevo Gobierno polaco ha hecho pública su intención de examinar seriamente la cuestión de la permanencia en el país, la UE Gran Bretaña es conocido por haber anunciado un referéndum en ocho meses. Austria llevó a cabo la recogida de firmas (requieren 100.000 firmas) esta vez como el 01 de julio a un referéndum, para salir de la zona euro. Bulgaria, amevale indefinidamente unirse a la zona euro, mientras que Hungría, aquí el tiempo es la trayectoria de salida con el primer ministro húngaro, completamente indiferente a las convenciones europeas y algunas veces se burla de las decisiones de Bruselas. En Italia, el partido de Pepe Grillo, se está preparando para recoger firmas para convocar un referéndum sobre la salida del país de la zona euro. Si añadimos Dinamarca, países escandinavos que no participan (poiontas fronimos) en la prisión del euro, es patentemente claro que la Europa alemana ... perfume francés creado en el cuarto Reich financiera, sus últimas piernas! Y entonces, naturalmente, llegamos a la conclusión? Para obtener más razón, por lo tanto, no es tal disposición, desde la gente de bien de nuestro país, que hace estragos con eficacia dentro y fuera de la casa, para la zona euro, las bases de los cuales ya se han socavado gravemente? Quién denominador común que los une con ganas? ¿Qué es lo que hace que van en contra de la tendencia general de los Pueblos de Europa? ¿Por qué tanta furia incluso en contra de pensar en salir de la prisión ya probada del euro? ¿Qué está sucediendo realmente?
...........