Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Και λίγο ....Ρωσία για να μην ξεχνιόμαστε


Αρχίσαμε πάλι με τις ελληνορωσικές προσεγγίσεις! Όποτε υπάρχει εσωτερική δυσκολία έχουμε τη λύση: πετάμε μια τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Τσίπρα και έτσι αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο. Παλιά μου τέχνη κόσκινο.
Την ίδια στιγμή όμως, στο Βατικανό μεταβαίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Πάπα, την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Θα έχει επίσης επαφές με υψηλόβαθμους ιταλούς αξιωματούχους, στο πλαίσιο της διεθνούς εκθέσεως EXPO 2015. Παρατηρώ, ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει πάει σχεδόν στην πλειοψηφία των χωρών της Κ. Ευρώπης και πέριξ της χώρας μας. Για την Ελλάδα, δεν βλέπω καμία κίνηση. Και που να μην είχαμε κάνει γεωπολιτική στροφή δηλαδή.

............
Little .... Russia to not forget
We started again with the Greek-approaches! Whenever there is an internal problem we have the solution: throw a telephone conversation Putin - Tsipras so disorientate the world. Old my art sieve.
At the same time, however, the Vatican goes Vladimir Putin meeting with the Pope, Wednesday, June 10. It also has contacts with senior Italian officials, as part of an international exhibition EXPO 2015. I note that the Russian president has been almost the majority of countries of K. Europe and around our country. For Greece, I do not see any movement. And not to have done that geopolitical shift.
............
Мало .... Русија не заборави
Опет Почели смо са грчко-приступа! Кад год постоји унутрашњи проблем имамо решење: баци телефонски разговор Путин - Ципрас тако Дезоријентирати свет. Старо моја уметност сито.
Истовремено, међутим, Ватикан се Владимир Путин састанак са папом, у среду, 10. јуна. Она такође има контакте са високим званичницима италијанских, као део међународне изложбе ЕКСПО 2015. Напомињем да руски председник је био готово већина земаља К. Европи и широм наше земље. За Грчку, ја не видим никакву покрет. И не да би то урадио геополитички положај.
............
Маленькая .... Россия не забывать
Мы снова начали с греко-подходов! Всякий раз, когда есть внутренняя проблема у нас есть решение: бросить телефонный разговор Путина - Tsipras так дезориентировать мир. Старый мое искусство сито.
В то же время, однако, Ватикан идет Владимир Путин во время встречи с Папой Римским, в среду, 10 июня. Он также имеет контакты с высокопоставленными должностными лицами, итальянских, как часть международной выставке EXPO 2015 Хочу отметить, что президент России уже почти большинство стран К. Европе и во всем нашей стране. Для Греции, я не вижу никакого движения. И не сделали, что геополитический сдвиг.
............