Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Τους έχει τρελάνει ...

Τους έχει τρελάνει εκεί στην Κομισιόν αυτός ο Ούγγρος πρωθυπουργός. Ειδικά τον Γιούνγκερ τον έχει κάνει …αλογάκι! Θα επαναφέρει τη θανατική ποινή λέει ο Βίκτορ Ορμπάν και πήραν φωτιά όλοι οι «ευαίσθητοι» Ευρωπαίοι. Βέβαια με τους Αμερικανούς δεν δείχνουν τόση ευαισθησία για το συγκεκριμένο θέμα. Αποτέλεσμα, στη Ρίγα της Λετονίας στην Σύνοδο Κορυφής, μόλις ο Γιούνγκερ συνάντησε τον Όρμπαν, του είπε: «Χαίρε μεγάλε δικτάτορα!». (Εννοείται ότι στις ΗΠΑ που ισχύει η θανατική ποινή, ο προεδρος του διευθυντηρίου της Ε.Ε. δεν τολμάει να απευθύνει τετοιο χαιρετισμό στον αμερικανό πρόεδρο). Και βέβαια, ο Ούγγρος ετοιμάζεται για …νέο γύρο.
............

They have crazy there at the commission that the Hungarian prime minister. Especially the Juncker has made him ... Horse! He will reinstate the death penalty says Viktor Orban and caught fire all "sensitive" Europeans. Of course the Americans do not show such sensitivity on this issue. Result, in Riga, Latvia in Summit, only the Juncker met Orban, said, "highly dictator!". (It is understood that in the US where the death penalty applies, the chairman of the EU directorate does not dare to issue such a greeting to the US President). And of course, the Hungarian is preparing for another round ....
............
Имају луди тамо у комисији која је мађарски премијер. Посебно Јункер га је направио ... Коњ! Он ће врати смртну казну, каже Виктор Орбан и запалила све "осетљиве" Европљани. Наравно, Американци не показују такву осетљивост по том питању. Резултат, у Риги, Латвија самиту у, само Јункер састао Орбана, рекао је, "веома диктатора!". (Подразумева се да је у САД, где се примењује смртна казна, председник дирекције ЕУ не сме да изда такав поздрав председнику САД). И наравно, мађарски се припрема за још једну рунду ....
........
Они имеют ума там в комиссии, премьер-министр Венгрии. Особенно Юнкер сделал его ... лошадь! Он восстановит смертную казнь, говорит Виктор Орбан и загорелся все "чувствительные" европейцы. Конечно, американцы не проявляют такой чувствительности в этом вопросе. Результат, в Риге, Латвии в Саммите, только Юнкер встретился Орбана, сказал, "высоко диктатора!". (Понятно, что в США, где смертная казнь применяется, председатель дирекции ЕС не смеет выдавать такие приветствие Президента США). И, конечно, Венгрии готовится к очередной раунд ....
.........
Hanno pazzo lì alla commissione che il primo ministro ungherese. Soprattutto il Juncker lo ha fatto ... cavallo! Egli ripristinare la pena di morte, dice Viktor Orban e ha preso fuoco tutto "sensibili" europei. Naturalmente gli americani non mostrano tale sensibilità su questo tema. Risultato, a Riga, Lettonia nel vertice, solo la Juncker ha incontrato Orban, ha detto, "altamente dittatore!". (Resta inteso che negli Stati Uniti, in cui si applica la pena di morte, il presidente della direzione dell'Unione europea non ha il coraggio di rilasciare un tale saluto al Presidente degli Stati Uniti). E, naturalmente, l'ungherese si sta preparando per un altro giro ....