Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Οργή Μόσχας κατά Μέρκελ


Άμεση ήταν η αντίδραση της Μόσχας, στις αιτιάσεις της γερμανίδας καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ, η οποία σε άρθρο της χαρακτήρισε «προσάρτηση» την επανένωση της Κριμαίας με τη Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε «τουλάχιστον ατυχή και εντελώς λάθος» τη χρήση του όρου «προσάρτηση» από την Άγκελα Μέρκελ. Η γερμανίδα καγκελάριος περιέγραψε τις τρεις απειλές του αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα τον 21ο αιώνα, κατονομάζοντας το ISIS και την ισλαμική τρομοκρατία, την εξάπλωση του φονικού ιού Έμπολα στην Αφρική, και την επανένωση της Κριμαίας με τη Ρωσία, αποκαλώντας την «προσάρτηση».
Όπως ανέφερε ο Πεσκόφ, η επανένωση της Κριμαίας με τη Ρωσία ήταν νόμιμη και εθελοντική, καθώς προηγήθηκε δημοψήφισμα στην περιοχή της χερσονήσου, όπου η συντριπτική πλειοψηφία ήταν υπέρ της επιστροφής της Κριμαίας στην Ρωσική Ομοσπονδία. Τέλος με σαφείς αιχμές κατά της Ε.Ε., υπογράμμισε ότι «παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας δεν αποτελεί η ένωση της Κριμαίας με τη Ρωσία αλλά η στήριξη της Ε.Ε. στο πραξικόπημα του Κιέβου που αιματοκύλισε την Ουκρανία». «Ποιος θα το πίστευε πως θα ήταν δυνατόν, 25 χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, να διαταραχθεί η ευρωπαϊκή ειρήνη από την Ρωσία που προχώρησε μονομερώς στην προσάρτηση της Κριμαίας;» γράφει μεταξύ άλλων η καγκελάριος στο άρθρο της σε ιαπωνική εφημερίδα.
................
Anger at Merkel Moscow
Immediate was the reaction of Moscow to the complaints by German Chancellor Angela Merkel, who in an article called "annexation" reunification of the Crimea with Russia. Kremlin spokesman Dmitry Peskov, called "least unfortunate and totally wrong" to use the term "annexation" by Angela Merkel. German Chancellor described the three threats facing the global community in the 21st century, naming the ISIS and Islamic terrorism, the spread of the deadly Ebola virus in Africa, and the reunification of the Crimea with Russia, calling it "annexation." As he said Peskov, reunification of the Crimea with Russia was legal and voluntary, as prior referendum in the Peninsula area, where the vast majority were in favor of the return of the Crimea in the Russian Federation. Finally with clear spikes in the EU, he stressed that "violation of international law is not the union of Crimea with Russia but EU support the coup of Kiev that Ukraine bloodshed. " "Who would have thought that it would be possible, 25 years after the end of the Cold War, disturbing the peace of Europe by Russia unilaterally proceeded to the annexation of the Crimea?" Writes among other Chancellor in her article in the Japanese newspaper.
................
Љутња у Москви Меркел
Одмах је реакција Москве у жалби немачка канцеларка Ангела Меркел, која је у једном чланку под називом "припајање" поновно уједињење Крима са Русијом. Портпарол Кремља Дмитриј Песков, под називом "најмање несрећна и потпуно погрешно" да користе термин "припајање" Ангела Меркел. Немачки канцелар је описао три претње са којима се суочава глобална заједница у 21. веку, именовање Исис и исламски тероризам, ширење смртоносног вируса Ебола у Африци, као и поновно уједињење Крима са Русијом, називајући га "присаједињење". Како је рекао Песков, поновно уједињење Крима са Русијом било легално и добровољно, као претходно спроведеног референдума на полуострву подручју, где велика већина су били у корист повратка Крима у Руској Федерацији. Коначно са јасним шиљцима у ЕУ, он је нагласио да "кршење међународног права није уједињење Крима са Русијом, али ЕУ подршке удара Кијеву да је Украјина крвопролића. " "Ко би помислио да ће то бити могуће, 25 година након завршетка Хладног рата, нарушавајући мир у Европи од стране Русије једнострано наставио да анексије Крима?", Пише између осталог канцелара у свом чланку у јапанском новинама.
................
Гнев на Меркель Москве
Немедленное была реакция Москвы на жалобы канцлер Германии Ангела Меркель, которая в статье под названием "аннексия" воссоединение Крыма с Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, называется "мере жаль, и совершенно неправильно" использовать термин "аннексия" с Ангелой Меркель. Канцлер Германии описал три угрозы, стоящие перед мировым сообществом в 21 веке, называя ISIS и исламский терроризм, распространение смертоносного вируса Эбола в Африке, и воссоединение Крыма с Россией, называя его "аннексию". По его словам Пескова, воссоединение Крыма с Россией было законным и добровольным, а предварительного референдума в районе полуострова, где подавляющее большинство высказалось за возвращение Крыма в Российской Федерации. Наконец с четкими шипами в ЕС, он подчеркнул, что "нарушение международного права не союз Крыма с Россией, но ЕС поддержки Переворот Киеве, что Украина кровопролития ". "Кто бы мог подумать, что можно было бы, 25 лет после окончания холодной войны, нарушая мир в Европе по России в одностороннем порядке приступил к аннексии Крыма?" Пишет среди других канцлера в своей статье в японской газете.
................