Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Ένας φίλος της Ελλάδας.

Ας ετοιμαστούμε σήμερα να ακούσουμε έναν «δικό μας» άνθρωπο! Έναν φίλο της Ελλάδας και του …μοσχοφίλερου, που κάνει προμόσιον δωρεάν στο ελληνικό κρασί! Έναν πολιτικό εγνωσμένης αξίας που είχε δημιουργήσει ως πρωθυπουργός ένα κράτος – πλυντήριο και ουδείς ενοχλήθηκε. Είχε δημιουργήσει το πρωτοποριακό κράτος - οφσόρ όπου μπορούσαν να παρκάρουν τα κεφάλαιά τους οι απανταχού ολιγάρχες και μπϊζνεσμεν με ελάχιστη φορολογία.

Και αντί να του τραβήξουν τα’ αυτιά ως όφειλαν οι κήνσορες της ευρωδημοκρατίας (και μη χειρότερα δηλαδή), τον έχρισαν πρόεδρο της Ε.Ε. Κυρίες και κύριοι ο άνθρωπος που κάνει πάντα χαρούλες όταν βλέπει Έλληνες (γιατί άραγε;) θα απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό! Αυτός που μας δουλεύει δημόσια και μας ευτελίζει διεθνώς με το κείμενο των προτάσεων. Να το ξεκαθαρίσουμε ωστόσο: Αυτό δεν λέγεται ωμή παραβίαση των εσωτερικών ζητημάτων ενός υποτίθεται ανεξάρτητου κράτους, για να μην μπερδευόμαστε. Είναι απλώς ένας φίλος, που μας δίνει φιλικές συμβουλές τι πρέπει να κάνουμε για να τους υπηρετούμε σωστά ως άποικοι του γερμανικού ευρωιμπέριουμ!
.............
Let's get ready now to hear an "our" man! A friend of Greece and ... Moschofilero, making promosion free on Greek wine! A politician well-established that he had created as a premier state - laundry and nobody bothered. Had created the pioneering state - ofsor where they could park their funds are everywhere oligarchs and biznesmen with minimal taxation.
And instead of pull ears as were the censors of Eurodemocracy (and not worse, that is), to anoint President of the EU Ladies and gentlemen, the man who always does when he sees CHAROULA Greeks (Why?) Will issue a proclamation to the Greek people! He who our public works and trivializes our internationally with the text of the proposals. To clear however: This is not called brutal violation of internal affairs of a supposedly independent state, not to get confused. It's just a friend, gives us friendly advice what to do to serve them properly as colonists of German Euro imperioum!
.............
Спремите се сада чује "наш" човек! Пријатељ Грчке и ... Мосцхофилеро, што промосион бесплатно на грчком вина! Политичар добро познато да је настао као премијера државе - прање и нико не смета. Да створио пионирску стање - офсор где би могли да паркирају своје средства су свуда олигарси и бизнисмен са минималним опорезивања.
И уместо да повуче уши као што су биле цензори из Еуродемоцраци (а не горе, да је), да се помаже председника ЕУ Даме и господо, човек који увек ради кад види Цхароула Грци (Зашто?) Ће издати проглас до грчког народа! Онај ко наше јавне радове и банализује нашег интернационално са текстом предлога. Да бисте обрисали међутим: То се не зове брутално кршење унутрашњих послова наводно независне државе, а не да се збунити. То је само пријатељ, даје нам пријатељски савет шта да уради да им служе као колонисти правилно немачке Еуро империоум!
.............
Давайте теперь готовы услышать "наш" человек! Друг Греции и ... Moschofilero, делая promosion бесплатно на греческого вина! Политик точно установлено, что он создал в качестве премьера состоянии - прачечная и никто не потрудился. Создал новаторскую состояние - ofsor, где они могли оставить свои средства везде олигархи и biznesmen с минимальным налогообложением.
И вместо того, потяните уши, были цензоры Eurodemocracy (и не хуже, то есть), чтобы помазать президента ЕС Дамы и господа, человек, который всегда делает, когда он видит CHAROULA греки (почему?) Выпустит воззвание к греческому народу! Тот, кто наши общественные работы и тривиализирует наших международно с текстом предложений. Чтобы очистить однако: Это не называется грубым нарушением внутренних дел якобы независимого государства, не запутаться. Это просто друг, дает нам дружеские советы, что делать, чтобы служить им должным образом, как колонистов немецкого Евро imperioum!
.............
Vamos a prepararnos ahora para escuchar un "nuestro" hombre! Un amigo de Grecia y ... Moschofilero, haciendo promosion gratuita sobre vino griego! Un político bien establecido que él había creado como un estado de primera clase - lavandería y nadie se molestó. Había creado el estado pionero - ofsor donde podían aparcar sus fondos están en todas partes oligarcas y biznesmen con la fiscalidad mínima.
Y en vez de tirar de las orejas al igual que los censores de Eurodemocracy (y no peor, que es), para ungir Presidente de la UE Señoras y señores, el hombre que siempre lo hace cuando ve griegos Charoula (¿Por qué?) Emitirá una proclama al pueblo griego! El que nuestras obras públicas y trivializa nuestra internacionalmente con el texto de las propuestas. Para borrar sin embargo: Esto no se llama brutal violación de los asuntos internos de un Estado supuestamente independiente, para no confundirse. Es sólo un amigo, nos da consejos amistosos qué hacer para servir adecuadamente como colonos de imperioum Euro alemán!
.............