Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Τολμήστε λοιπόν!


Είναι γνωστό πλέον (ο κ. Σαμαράς το ζήτησε χθες επισήμως και δημόσια) οτι το λεγόμενο "ευρωπαϊκό μέτωπο", εγώ το ονομάζω "μαύρο μέτωπο", βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το διευθυντήριο των Βρυξελλών, με στόχο την "βελούδινη" ανατροπή του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό μέσω των προφανών ισχυρότατων πιέσεων που ασκούν τα θεσμικά όργανα της ευρωζώνης, με αφορμή δήθεν τη συμφωνία μεταξύ Ελλαδας - Ε.Ε. Και είναι ξεκάθαρο ποια που στοχεύουν οι λεγόμενοι εταίροι μας. Σε μια εκ νέου "κυβέρνηση εθνικού σκοπού", τη γνωστή τους μέθοδο δηλαδή, για απόλυτο έλεγχο της χώρας μέσω των ελεγχόμενων ανθρώπων τους.
Αυτή τη φορά, έχουν βρει και το "κοινά αποδεκτό πρόσωπο" τον Έλληνα επίτροπο, τον γνωστό "κύριο τίποτα" οπως τον είχε χαρακτηρίσει πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Αβραμόπουλο. Όλες αυτές οι κινήσεις συνηγορούν στο εξής: το Δ´ οικονομικό Ράιχ δεν προτίθεται να αφήσει την Ελλάδα να αποκτήσει την Εθνική Κυριαρχία, την Εθνική Ανεξαρτησία. Και αυτό διότι, οι υπογραφές των μνημονίων που έβαλαν οι εκπρόσωποι του "μαύρου μετώπου" αυτοί που μιλούν και ζητούν να "μείνουμε Ευρώπη" δεσμεύουν τη χώρα μας μέχρι το 2040! Ή καλύτερα, μέχρι να αποπληρώσουμε το 70% των συνολικών δανείων που σύναψαν αυτοί οι ίδιοι του "μαύρου μετώπου" και οδήγησαν στην ισοπέδωση τη χώρα μας και στην μαζική κατάθλιψη τον περήφανο ελληνικό λαό! Μεχρι λοιπόν να γινει αυτό, η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες θα είναι υπόδουλοι στις διαταγές και διαθέσεις του Βερολίνου και θα ελέγχονται από τις ορντινάτσες του διεθνούς τραπεζικού τοκογλυφικού συστήματος και των οικονομικών εγκληματιών.
Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία, καλείται η αριστερή κυβέρνηση, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να γίνει πραγματική πατριωτική κυβέρνηση. Μα συσπειρώσει γύρω της τον ελληνικό λαό, την συντριπτική πλειοψηφία και να προχωρήσει με σθένος και να κάνει πράξη αυτό που υποσχέθηκε. Να εξυπηρετήσει και μόνον τα συμφέροντα του ελληνικού λαού! Και αυτά, ηλίου φαεινότερο, δεν είναι εντός της ευρωζώνης, εντός της ευρωφυλακής, για τους προαναφερθέντες λόγους. Βρίσκονται εκτός ευρωζώνης, όπου υπάρχει η Εθνική Κυριαρχία, η Εθνική Αξιοπρέπεια, η Εθνική Ανεξαρτησία! Ας κάνουν λοιπόν μια αληθινά "επαναστατική πράξη" αν θέλουν να λέγονται "αριστεροί" ολοι αυτοί της κυβέρνησης. Ας βαδίσουν τον "τέταρτο δρόμο" όπως τον έχω χαρακτηρίσει και η πεποιθησή μου είναι ότι ο ελληνικός λαός είναι έτοιμος να τον ακολουθήσει. Τολμήστε το λοιπόν!
..................
Dare it!
It is now known (Mr. Samaras requested it yesterday officially and publicly) that the so-called \ "European front \" I call \ "black front \" is in consultation with the directorate in Brussels, in order to \ "velvet \ "overthrow of Alexis Tsipras. And that through the apparent very strong pressure from the institutions of the eurozone, on the occasion of the alleged agreement between Greece - EU And it is clear what targeting our so-called partners. In a re \ "government of national purpose \", known their method is, for total control of the country through their controlled people. This time, they have found, and the \ "mutually acceptable person \" the Greek commissioner, the famous \ "master nothing \" as had characterized the former PASOK minister, Mr. Avramopoulos. All these moves suggest the following: In the fourth financial Reich does not intend to leave Greece to acquire the National Sovereignty, National Independence. This is because the signatures of memoranda put representatives of \ "black front \" those who speak and seek to \ "stay Europe \" bind our country by 2040! Or better, until they pay back 70% of total loans concluded they themselves of \ "black front \" and led to the leveling our country in massive depression the proud Greek people! Until it does that, Greece and Greek citizens will be enslaved in Berlin orders and dispositions and will be checked by orntinatses international usury banking system and economic criminals.
At this juncture, therefore, called the left-wing government, to rise to the occasion. Becoming real patriotic government. But rallying around the Greek people, the vast majority to proceed with vigor and to put into practice what they promised. To serve only the interests of the Greek people! And this, without saying the sun is not within the eurozone within evrofylakis, for the above reasons. They are outside the eurozone, where the National Sovereignty, National Dignity, National Independence! Let us make a real \ "revolutionary act \" if you want to be called \ "left \" All those of the government. Let's march the \ "fourth street \" as I have characterized and my belief is that the Greek people are ready to follow him. Dare it!
..................
Даре то!
Сада је познато (господин Самарас је јуче затражио званично и јавно) да такозвана \\\ "\\\ европском фронту", ја зовем \\\ "\\\ блацк фронт" је у сарадњи са директорима Брисел, у циљу \\\ "\\\ сомот" преврат Алекис Ципрас. И то кроз привидне веома јаког притиска из институција еврозоне, поводом наводног договора између Грчке - у ЕУ И то је јасно шта циљање наше такозване партнере. У ре \\\ "владе националног сврхе \\\", познат њихов метод је, за потпуну контролу у земљи преко својих контролом људи. Овог пута, они су пронашли и \\\ "узајамно прихватљиво лице \\\" грчки комесар, чувени \\\ "\\\ ништа велико" описао као бившег министра ПАСОК, Мр .. Аврамопоулос. Сви ови потези указују следеће: У четвртом финансијском Рајха не намерава да напусти Грчку да стекне националног суверенитета, националне независности. То је зато што су потписи меморандума пут представнике \\\ "\\\ блацк фронт" Они који говоре и питати \\\ "остају Европа \\\" везују нашу земљу до 2040.! Или боље, док се не врати плаћају 70% од укупних кредита они сами закључили \\\ "\\\ блацк фронт" и довело до равнање нашој земљи у масовном депресије поносне грчки народ! Док се то ради, ће Грчка и грчки грађани се поробљени у Берлин налога и склоности и да ће бити проверени од стране међународне орнтинатсес зеленаштво банкарског система и економске криминалаца.
У овом тренутку, дакле, под називом лево крило владу, да расте у прилици. Бецоминг прави патриотски влада. Али, која окупља око грчког народа, огромна већина да настави са полетом и да у пракси оно што су обећали. Да служи само интересима грчког народа! И то, не рекавши сунце није у еурозони у еврофилакис, из наведених разлога. Они су изван еврозоне, где националног суверенитета, националног достојанства, националну независност! Хајде да истински \\\ "\\\ револуционарни чин" уколико желе да се зове \\\ "\\\" левичари Сви они владе. Идемо марта \\\ "\\\ четврту улицу", као што сам карактерише и моје уверење је да је грчки народ спремни да га прате. Даре то!
..................
Dare его!
В настоящее время известно (г-н Самарас просил вчера официально и публично), что так называемая \\\\\\\ "\\\\\\\ европейский фронт", я называю \\\\\\\ "черная передняя \\\\\\\ "в консультации с дирекцией в Брюсселе, направленных на \\\\\\\ '\\\\\\\ бархат" свержение Алексис Tsipras. И через кажущуюся очень сильное давление со стороны институтов еврозоны, по случаю предполагаемого соглашения между Грецией - ЕС И это понятно, что таргетинг наши так называемые партнеры. В ре \\\\\\\ "правительства национального целью \\\\\\\", известный их метод, для полного контроля страны через подконтрольных людей. На этот раз они нашли и \\\\\\\ "взаимоприемлемого человек \\\\\\\" греческий комиссар, известный \\\\\\\ '\\\\\\\ главный ничего "как это охарактеризовал бывшего министра ПАСОК г Аврамопулос. Все эти шаги показывают, следующее: В четвертом финансовом рейха не намерен покидать Грецию, чтобы приобрести национального суверенитета, национальной независимости. Это потому, что подписи меморандумов положил представителей \\\\\\\ "черного перед \\\\\\\" тех, кто говорит и спросить \\\\\\\ "остаются Европа \\\ \\\\ "привязать нашу страну к 2040 году! Или лучше, пока они не заплатить 70% от общей суммы кредитов к выводу, что они сами о \\\\\\\ "черного перед \\\\\\\" и привело к выравнивание нашей страны в массивной депрессии гордиться Греческий люди! Пока это не что Греция и греческие граждане будут порабощены в Берлине заказов и диспозиций и будет проверен orntinatses международного ростовщичества банковской системы и экономических преступников.
На данном этапе, поэтому, называется левое правительство, на высоте. Став реальным патриотическим правительством. Но сплочение вокруг греческого народа, подавляющее большинство продолжить силой и на практике то, что они обещали. Чтобы служить только интересам греческого народа! И это, не говоря солнце не в еврозоне в evrofylakis, по указанным выше причинам. Они находятся за пределами еврозоны, где Национальный суверенитет, национальное достоинство, национальной независимости! Давайте сделаем по-настоящему \\\\\\\ '\\\\\\\ революционный акт ", если они хотят, чтобы назвать \\\\\\\" \\\\\\\ левые "всех тех, кто в правительстве. Давайте марш \\\\\\\ "\\\\\\\ четвертой улице", как я охарактеризовал, и моя вера, что греческие люди готовы следовать за ним. Dare его!
..................
Dare ella!
Ahora se sabe (el Sr. Samaras pidió ayer oficialmente y públicamente) que el llamado \\\\\\\\\\\\\\\ "frente europeo \\\\\\\\\\\\\\ \ "me llaman \\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\ frontal negro "es en consulta con la Dirección en Bruselas, con el objetivo de \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ terciopelo" derrocamiento de Alexis Tsipras. Y que a través de la aparente muy fuerte la presión de las instituciones de la zona euro, con motivo del supuesto acuerdo entre Grecia - UE Y está claro lo que la orientación nuestros llamados socios. En una re \\\\\\\\\\\\\\\ "gobierno del propósito nacional \\\\\\\\\\\\\\\", conocido su método es, para un máximo control país a través de sus personas controladas. En esta ocasión, se han encontrado y \\\\\\\\\\\\\\\ "persona mutuamente aceptable \\\\\\\\\\\\\\\" el comisario griego, el famoso \ \\\\\\\\\\\\\\ "nada maestro \\\\\\\\\\\\\\\" que había caracterizado el ex ministro del PASOK, el Sr. Avramopoulos. Todos estos movimientos sugieren lo siguiente: En el cuarto Reich financiera no tiene intención de abandonar Grecia para adquirir la soberanía nacional, la independencia nacional. Esto se debe a la firma de memorandos ponen representantes de \\\\\\\\\\\\\\\ "frente negro \\\\\\\\\\\\\\\" los que hablan y buscan \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ Europa siguen siendo" unen a nuestro país en 2040! O mejor, hasta que paguen de nuevo el 70% del total de préstamos llegó a la conclusión de que ellos mismos \\\\\\\\\\\\\\\ "frente negro \\\\\\\\\\\\\\ \ "y llevado a la nivelación de nuestro país en la depresión masiva del pueblo griego orgullosos! Hasta que hace eso, Grecia y los ciudadanos griegos serán esclavizados en Berlín órdenes y disposiciones y serán comprobados por orntinatses sistema bancario usura internacional y delincuentes económicos.
En esta coyuntura, por lo tanto, pidió al gobierno de izquierda, a la altura de la ocasión. Convertirse gobierno patriótico real. Pero reuniendo en torno al pueblo griego, la gran mayoría de proceder con vigor y para poner en práctica lo que prometieron. Para servir sólo a los intereses del pueblo griego! Y esto, sin decir que el sol no está dentro de la zona euro dentro evrofylakis, por las razones anteriores. Ellos están fuera de la zona euro, donde la Soberanía Nacional, Dignidad Nacional, Independencia Nacional! Vamos a hacer una verdadera \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ acto revolucionario" si quieren ser llamado \\\\\\\ \\\\\\\\ "izquierdistas \\\\\\\\\\\\\\\" Todos los del gobierno. Vamos a marchar el \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ cuarta calle" como he caracterizado y mi creencia es que el pueblo griego dispuestos a seguirlo. Dare ella!
..................