Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

«Γαμ….. τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό!»


Με ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα επιτέθηκε ο γνωστός γερμανός αριστερός πολιτικός και πρώην υπουργός Οικονομικών Όσκαρ Λαφοντέν, κατά των ΗΠΑ για την στάση τους σε Ουκρανικό – Ρωσία. Ειδικότερα, την ίδια στιγμή που ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Άστον Κάρτερ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Βερολίνο, ο Οσκαρ Λαφοντέν εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην πολιτική που ακολουθεί η αμερικανική κυβέρνηση στο θέμα της ουκρανικής κρίσης και την συστηματική καλλιέργεια εχθρικού και εκφοβιστικού κλίματος απέναντι στη Ρωσία. Με δημοσίευμα στο λογαριασμό του στο facebook, ο «κόκκινος Όσκαρ» εξέφρασε την οργή του με τρεις λέξεις: «Fuck the US Imperialism», καλώντας ταυτόχρονα την Ευρώπη να αντιταχθεί στην ιμπεριαλιστική πολιτική της Ουάσινγκτον.
Ο ίδιος αποκάλεσε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Ευρώπης, Βικτόρια Νούλαντ «υπουργό του Πολέμου» λέγοντας ότι: «Η αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών του Πολέμου καλεί τους Ευρωπαίους να αντιμετωπίσουν τη ρωσική “επίθεση”... Οι Ευρωπαίοι έχουν κάθε λόγο να αντιταχθούν στην επιθετικότητα των ΗΠΑ και να ορθώσουν ανάστημα».
............
"Fuc... .. US imperialism!"
In unusually strong language he attacked the famous German left-wing politician and former finance minister Oskar Lafontaine, by the US for their stance on Ukraine - Russia. In particular, at the same time the US Secretary of Defense Ashton Carter on an official visit to Berlin, Oscar Lafontaine appeared particularly critical of policies pursued by the US government on the issue of the Ukrainian crisis and the systematic cultivation hostile and intimidating climate towards Russia. A report on behalf of the facebook, the 'Oscars red' expressed his anger in three words: «Fuck the US Imperialism», at the same time calling on Europe to oppose the imperialist policy of Washington. He called the US Undersecretary of State for European issues, Victoria Nuland "Minister of War" by saying that: "The US Secretary of War invites Europeans to face Russian" attack "... Europeans have every reason to oppose US aggression and to stand stature. "
.................
"Jeb... .. амерички империјализам!"
У необично јаким језику је напао познати немачки левичарски политичар и бивши министар финансија Оскар Лафонтен, од стране САД за свој став о Украјини - Русија. Конкретно, у исто време америчког секретара одбране Асхтон Цартер у званичну посету Берлину, Оскар Лафонтен појавио посебно критичан према политике коју америчка влада по питању украјинске кризе и систематског непријатељског узгоја и застрашујуће климе према Русији. Извештај о име фацебоок, "Оскара црвени 'изразио љутњу у три речи:« Јебеш америчког империјализма », у исто време позива на Европу да се супротставе империјалистичку политику Вашингтона. Он је назвао амерички државни подсекретар за европска питања, Викторија Нуланд "Министар рата" рекавши да је "амерички државни секретар оф Вар позива Европљане да се суочи руски" напад "... Европљани имају све разлоге да се супротстави САД агресија и да стоје углед. "
................
" .Тр.. .. американский империализм!"
В необычайно сильным языком он напал известный немецкий левый политик и бывший министр финансов Оскар Лафонтен, со стороны США за их позицию по Украине - России. В частности, в то же время министр обороны США Эштон Картер с официальным визитом в Берлин, Оскар Лафонтен появился в частности, критически политики, проводимой правительством США по вопросу украинского кризиса и систематического враждебной выращивания и запугивания климата по отношению к России. Отчет от имени Facebook, "Оскар красный" выразил гнев в трех словах: «К черту американского империализма», в то же время призывая на Европу, чтобы выступить против империалистической политики Вашингтона. Он назвал госсекретаря США по европейским вопросам, Виктория Нуланд "военный министр", сказав, что: "Госсекретарь США войны приглашает европейцев к лицу российский" атаку "... Европейцы имеют все основания, чтобы противостоять Агрессия США и стоять авторитета ".
.........
"Fanc.... imperialismo americano!"
Nel linguaggio insolitamente forte ha attaccato il famoso tedesco politico di sinistra e l'ex ministro delle Finanze Oskar Lafontaine, dagli Stati Uniti per la loro posizione su Ucraina - Russia. In particolare, allo stesso tempo, il segretario alla Difesa Ashton Carter in visita ufficiale a Berlino, Oscar Lafontaine è apparso particolarmente critico delle politiche perseguite dal governo degli Stati Uniti sulla questione della crisi in Ucraina e gli ostili coltivazione sistematica e clima intimidatorio nei confronti della Russia. Una relazione a nome del facebook, il 'rosso Oscar' ha espresso la sua rabbia in tre parole: «Fuck the US imperialismo», allo stesso tempo, invitando l'Europa per opporsi alla politica imperialista di Washington. Ha chiamato il sottosegretario di Stato per le questioni europee, Victoria Nuland "ministro della guerra", dicendo che: "Il segretario di guerra invita gli europei ad affrontare russo" attacco "... I cittadini europei hanno tutte le ragioni per opporsi aggressione degli Stati Uniti e di stare statura. "