Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Μένουμε Ευρώπη.

Έχουμε και λέμε:Ύφεση 2%, έξι χρόνια μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας κράτος και πολίτες, 27% ανεργία, το χρέος συνεχώς διογκώνεται, κοντά 300 δις ευρώ, λουκέτα και αυτοκτονίες συνεχίζονται, το ξεπούλημα ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας σε ημερήσια διάταξη και πάει λέγοντας. Μένουμε Ευρωζώνη!
Έχουμε και λέμε: Με 1000 δραχμές έπαιρνες την φραπεδιά σου, το πακέτο με τα τσιγάρα σου και κανένα προφυλακτικό. Τώρα παίρνεις καφέ με 3,5 ευρώ και το ...περιεχόμενο.
Ζώα, ε, ζώα, που έλεγε και ένας μέγας πολιτικός, γνωστός για τις πίτσες!

Ερώτημα προς τους ευρωλιγούριδες και πάσης φύσεως ευρωλαμόγια: ρε καλόπαιδα, αν το ευρώ ήταν τόσο καλό, γιατί δεν το υιοθετούν προοδευτικά κράτη (κατά δική σας δήλωση) όπως η Δανία, οι Σκανδιναβικές χώρες κλπ;
................
We have a saying: Depression 2% six years limbo state and citizens, 27% unemployment, debt constantly swells, near 300 billion, padlocks and suicides continue, selling off private and public property in the agenda, and so on. We stay Eurozone!
We have a saying: In 1000 drachmas took your frapedia, the package with your cigarettes and no condom. Now you get coffee with 3.5 euros. Animals, with, animals, saying and a great politician, known for his pizzas!
Query to evroligourides and all kinds evrolamogia: eh kalopaida, if the euro was so good, why not adopt the advanced states (in your own statement) as Denmark, Scandinavian countries etc?
................
Ми имамо изреку: Депресија 2% шест година Лимбо државе и грађана, 27% незапослености, дуг стално увећава, у близини 300 милијарди, катанци и самоубиства и даље, продајући јавне и приватне имовине у дневни ред, и тако даље. Ми остајемо еврозони!
Ми имамо изреку: У 1000 драхми узео фрапедиа, пакет са вашим цигарета и без кондома. Сада сте кафу са 3,5 милиона евра. Животиње, са, животиње, рекавши и велики политичар, познат по својим пице!
Упит за евролигоуридес и све врсте евроламогиа: Ех калопаида, ако евро је тако добро, зашто не усвоји напредне државе (у својој изјави), као Данској, скандинавским земљама, итд?
................
Abbiamo un detto: Depressione 2% sei anni limbo e cittadini, il 27% di disoccupazione, il debito si gonfia costantemente, nei pressi di 300 miliardi, lucchetti e suicidi continuano, svendendo la proprietà privata e pubblica all'ordine del giorno, e così via. Restiamo Eurozona!
Abbiamo un detto: Nel 1000 dracme preso la tua frapedia, il pacchetto con le sigarette e non condom. Ora si ottiene un caffè con 3,5 €. Animali, con, gli animali, dicendo e un grande politico, conosciuto per le sue pizze!
Query per evroligourides e tutti i tipi evrolamogia: eh kalopaida, se l'euro era così buono, perché non adottare gli stati avanzati (nel proprio economico) come Danimarca, Paesi Scandinavi ecc?
................