Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Για τους ευρωλιγούρηδες και λοιπές ... αδερφές δυνάμεις


Λίγες ώρες πριν κάποιοι "νέοι αγανακτισμένοι" τον ακριβή αριθμό δεν θυμάμαι, έκαναν διαδήλωση στο Σύνταγμα με αίτημα "μένουμε στην ευρωζώνη". Βεβαίως οι περισσότεροι ήταν γνωστοί. Απαντώντας λοιπόν σε αυτούς τους "ανήσυχους" πολίτες, επειδή μιλάνε με όρους όπως ανάπτυξη, ελλείμματα κλπ, τους προτρέπω να προσέξουν καλά τα στοιχεία στο παρακάτω διάγραμμα, τα οποία προέρχονται από την βάση στοιχείων του ΔΝΤ.
Δείχνουν την πραγματική οικονομική ανάπτυξη σε τέσσερα νομίσματα της νότιας Ευρώπης κατά την περίοδο προτού υιοθετήσουν το Ευρώ, από το 1980 έως το 1998 και την περίοδο από της εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος στην αρχή του 1999. (Οι αριθμοί δείχνουν την μέση ανάπτυξη του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, κατά κεφαλήν και σε πραγματική αγοραστική δύναμη, αφαιρουμένου του πληθωρισμού).
.................
For Euro - Liguria and other forces ... sisters
A few hours before some \\\ "young resentful \\\" the exact number I do not remember, they did demonstration in Constitution seeking \\\ "\\\ stay in the eurozone." Of course most were known. So answering these \\\ "\\\ anxious" people because they talk in terms of such development, deficits etc., the urge to watch well the data in the chart below, derived from the base elements of the IMF. Show real growth in four currencies of southern Europe in the period before adopting the euro from 1980 to 1998 and the period from the introduction of the single currency at the beginning of 1999. (The numbers show the average growth of the gross national income per capita in real purchasing power, minus inflation).
.................
За евро - Лигуриа и других снага ... сестрама
Неколико сати пре неки \\\\\\\ "млади огорчен \\\\\\\" тачан број се не сећам, они су демонстрације у Уставу тражи \\\\\\\ "остати у еврозони \\\\\ \\ ". Наравно, већина су били познати. Дакле, одговарајући на ово \\\\\\\ '\\\\\\\ "анксиозне људе, јер они говоре у смислу таквог развоја, дефицит итд, нагон да добро гледају податке у табели, произилази из На основу података ММФ-а. Схов реални раст у четири валуте јужне Европе у периоду пре усвајања евра од 1980. до 1998. године и период од увођења јединствене валуте на почетку 1999. (бројеви показују просечан раст бруто националног дохотка по глави становника у реалном куповне моћи минус инфлација).
.................
Для Евро - Лигурия и других сил ... сестер
За несколько часов до некоторой \\\\\\\\\\\\\\\ "молодой обиженный \\\\\\\\\\\\\\\" Точное число я не помню, что они сделали демонстрации в Синтагма запросу \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ остаться в еврозоне." Конечно, большинство были известны. Так отвечая на эти \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\" тревожные людей, потому что они говорят в терминах такого развития, дефицит и т.д. Желание хорошо смотреть данные в таблице ниже, полученные из базовых элементов МВФ. Показать реальный рост в четырех валютах на юге Европы в период до введения евро с 1980 по 1998 и за период с введением единой валюты в начале 1999 года (цифры показывают средний рост валового национального дохода на душу населения в реальной покупательной способности, минус инфляция).
.................
Para Euro - Liguria y otras fuerzas hermanas ...
Unas horas antes de que algunos \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "jóvenes resentidos \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "el número exacto no lo recuerdo, lo hicieron manifestación en Constitución buscan \\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ permanecer en la eurozona." Por supuesto la mayoría eran conocidos. Así que respondiendo éstos \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "ansioso \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "ciudadanos porque hablan en términos tales como el crecimiento, déficits, etc., las ganas de ver bien a los datos en la tabla de abajo, que se deriven de la base de datos FMI. Mostrar el crecimiento real en cuatro monedas del sur de Europa en el período anterior a la adopción del euro 1980-1998 y el período de la introducción de la moneda única a principios de 1999. (Los números muestran la media de crecimiento de la renta nacional bruta per cápita en poder adquisitivo real, menos la inflación).
.................