Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Αντιευρώ και όχι αντιευρωπαϊκό


Μετά την Γαλλία, την Ισπανία, σειρά έχει η Ιταλία. Η Λέγκα του Βορρά και το Κίνημα του Πέπε Γκρίλο οι μεγάλοι κερδισμένοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ιταλία, παρά το γεγονός ότι ο Ρέντσι επικράτησε στις περιφέρειες. Συμπέρασμα: Φουντώνει η πανευρωπαϊκή λαϊκή διαμαρτυρία κατά του ευρώ και της ευρωφυλακής και αποδεικνύεται πλέον και στις κάλπες. Στο κενό πέφτουν οι προσπάθειες των «συστημικών» που προσπαθούν να μειώσουν και να απαξιώσουν τα αποτελέσματα.
..........


antieuro and not anti-European
After France, Spain, Italy series has. The Northern League and the Movement Pepe Grillo big winners in local elections in Italy, despite the fact that Renzo prevailed in the regions. Conclusion: fester pan-European popular protest against the euro and the evrofylakis and turns now to the polls. In the gap efforts fall of "systemic" trying to reduce and discredit the results.
..........
Анти евра I ne антиевропска
После Француске, Шпаније, Италије серија има. Северна лига и Покрет Пепе Грилло велики победници на локалним изборима у Италији, упркос чињеници да је Ренцо владала у регионима. Закључак: фестер пан-европски популарну протест у односу на евро и еврофилакис и окреће сада на биралишта. У јаз напора пада "системски" покушава да смањи и дискредитују резултате.
..........
Анти евро, а анти-европейской
После Франции, Испании, Италии Серия. Северная лига и движение Пепе Grillo победителями в местных выборах в Италии, несмотря на то, что Ренцо сложилась в регионах. Вывод: гноиться общеевропейский народный протест против евро и evrofylakis и превращается в настоящее время на выборы. В усилий разрыв падения "системный", пытаясь снизить и дискредитировать результаты.
..........
Euro Anti piuttosto antieuropeo
Dopo la Francia, la Spagna, l'Italia ha di serie. La Lega Nord e il Movimento Pepe Grillo grandi vincitori alle elezioni locali in Italia, nonostante il fatto che Renzo ha prevalso nelle regioni. Conclusione: fester protesta popolare pan-europea contro l'euro e le evrofylakis e si rivolge ora alle urne. Nel sforzi gap caduta di "sistemica", cercando di ridurre e screditare i risultati.
..........