Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Προκαλούν νέα κύματα μεταναστών!


Παρατηρείται το εξής αξιοπερίεργο γεγονός αυτή τη στιγμή στην εμπόλεμη Συρία, όπου Κούρδοι μαχητές και στρατιώτες του προέδρου Άσσαντ μάχονται εναντίον των ισλαμοφασιστών του ΙΣΙΣ. Την ίδια στιγμή, που οι επίγειες δυνάμεις εγκλωβίζουν τζιχαντιστές και απελευθερώνουν εδάφη, πολεμικά αεροσκάφη, υπό αμερικανικές διαταγές, με το πρόσχημα της εναέριας επίθεσης κατά των ακραίων ισλαμιστών, σκορπίζουν τρόμο και πανικό στις περιοχές βομβαρδίζοντάς τες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, (αυτό το επισημαίνει και τουρκικό δημοσίευμα), να οδηγούνται προς τα τουρκικά σύνορα χιλιάδες Σύροι, προκειμένουν να αποφύγουν τους βομβαρδισμούς.
Η συνέχεια του δράματος αυτών των ανθρώπων είναι γνωστή. Δουλέμποροι, αναλαμβάνουν την μεταφορά τους σε ελληνικά νησιά με σκοπό μια καλύτερη ζωή. Ειδικότερα, οι μονάδες λαϊκής άμυνας των Κούρδων έχουν πολιορκήσει την πόλη Τελ Αμπιάντ και απέκλεισαν τις οδούς που οδηγούν στην πόλη Ράκα, εγκλωβίζοντας τους ισλαμοφασίστες του ΙΣΙΣ. Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα και μάλιστα που έχει την ένδειξη του επίγοντος, εκτιμάται ότι περίπου 100 με 150 ακραίοι ισλαμιστές έχουν παγιδευτεί την Tel Abyad καθώς φαίνεται οι Κούρδοι της Συρίας να ελέγχουν και τις συνοριακές διαβάσεις προς την Τουρκία. Όμως η αμερικανική αεροπορία έχει άλλα σχέδια, όπως αποδεικνύεται.
ΡΑΦ
...................
Causing new waves of immigrants!
Observed the following curious fact this time the war in Syria, where Kurdish militants and troops of President Assad fight against islamofasiston of ISIS. At the same time, that ground forces entrap jihadists and release land, warplanes, under US command, with the pretext of air attack on Islamic extremists, scatter terror and panic in areas bombarding them. As a result, (this points and a Turkish publication) be driven towards the Turkish border thousands of Syrians in order to escape the bombing. The rest of the drama of these people is unknown. Traffickers, hereby transfer to Greek islands with the aim of a better life. In particular, the popular defense units Kurds have besieged the city Tel Ampiant and blocked roads leading to the city Pakala, trapping them islamofasistes of ISIS. According to the Turkish publication and even that has marked his descendants, an estimated 100-150 Islamic extremists have trapped the Tel Abyad apparently Kurds Syrian control and border crossings to Turkey. But the US Air Force has other plans, as evidenced.
RAF
...................
Изазивање нових таласа имиграната!
Посматрано на следећи начин необична чињеница овај пут рата у Сирији, где курдски милитанти и трупе председника Асада боре против исламофасистон од ИСИС. Истовремено, да копнене снаге заробили џихадиста и ослободи земљу, борбени авиони, под америчком командом, са изговором ваздушног напада на исламске екстремисте, Нолита терор и панику у областима их бомбардовање. Као резултат тога, (ова бодова и турски публикација) може возити ка турској граници хиљада Сиријаца како би избегли бомбардовање. Остатак драме ових људи је непознато. Трговци људима, овим трансфер до грчких острва са циљем бољег живота. Посебно, популарни јединице за одбрану Курди су под опсадом град Телефон Ампиант и блокирали путеве који воде у град Пакала, им хватање исламофасистес оф Исис. Према турском публикације, па чак и који је обележио своје потомке, како се процјењује, 100-150 исламски екстремисти су заробљени ТЕЛ Абиад очигледно Курди сиријске контроле и граничне прелазе према Турској. Али, УС Аир Форце има друге планове, као што се види.
РАФ
...................
Причинение новые волны иммигрантов!
Соблюдается следующий любопытный факт этот раз война в Сирии, где курдские боевики и войска президента Асада бороться против islamofasiston в ISIS. В то же время, что наземные силы завлечь джихадистов и отпустите землю, боевых самолетов, под командованием США, под предлогом нападения с воздуха на исламских экстремистов, разброс ужас, возникает паника в районах бомбардирующих их. В результате, (это указывает и Турции публикация) приводиться в сторону турецкой границы тысяч сирийцев для того, чтобы избежать бомбардировки. Остальная часть драмы этих людей неизвестна. Торговцы, настоящим передать греческих островов с целью лучшей жизни. В частности, популярный отряды обороны курды осадили город Тель-Ampiant и блокировали дороги, ведущие в город Pakala, захвата им islamofasistes Исиды. По словам турецкого издания и даже, что ознаменовал его потомков, по оценкам, 100-150 исламские экстремисты в ловушке в Тель-Абьяд видимо курдов сирийские контроля и пограничных переходов в Турции. Но ВВС США имеет другие планы, о чем свидетельствует.
РАФ
...................
Causando nuove ondate di immigrati!
Osservato il seguente fatto curioso questa volta la guerra in Siria, dove i militanti curdi e le truppe del presidente Assad combattono islamofasiston di ISIS. Allo stesso tempo, che le forze di terra intrappolano jihadisti e rilasciano terra, aerei da guerra, sotto il comando degli Stati Uniti, con il pretesto di attacco aereo su estremisti islamici, scatter terrore e panico nelle zone loro bombardano. Di conseguenza, (questi punti e una pubblicazione Turco) essere guidati verso le migliaia di frontiera turca di siriani per sfuggire ai bombardamenti. Il resto del dramma di queste persone non è nota. I trafficanti, dichiara trasferimento di isole greche, con l'obiettivo di una vita migliore. In particolare, le unità di difesa popolari kurdi hanno assediato la città di Tel Ampiant e bloccato le strade che conducono alla città Pakala, intrappolando li islamofasistes di ISIS. Secondo la pubblicazione turco e anche che ha segnato i suoi discendenti, si stima che 100-150 estremisti islamici hanno intrappolato i Tel Abyad apparentemente curdi siriani controllo e valichi di frontiera verso la Turchia. Ma la US Air Force ha altri piani, come evidenziato.
RAF
...................