Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Οι επαγγελματίες της φοροαποφυγής


Καταπέλτης η Γαλλίδα ευρωβουλευτής και πρώην ανακρίτρια Εύα Ζολί, για τις γερμανικές και αμερικανικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας αλλά φοροαποφεύγουν μέσω Λουξεμβούργου και Ολλανδίας. Οι εταιρίες, BMW, Boss, Eldorado Gold, είναι μεταξύ των εταιριών, που φοροαποφεύγουν.

Και λέει κάτι ενδιαφέρον η Γαλλίδα ανάμεσα στα όλα πολύ σοβαρά που είπε: ο Γερούν Ντάιζελμπλουμ (σ.σ. ο πλαστογράφος πρόεδρος του Γιουρογκρούπ) και τα άλλα μέλη του Γιουρογκρούπ, ζητούν από την Ελλάδα αιματηρά μέτρα και την ίδια στιγμή, βοηθούν τις πολυεθνικές να φοροαποφεύγουν…». Αυτά τα ακούει ο Γιάννης (με δύο ν καθότι δεν είμαι ανορθόγραφος) να του πει δυο ελληνικές κουβέντες αυτού του …ουάου;
.............
Professionals of tax avoidance
Catapult the MEP and former French investigating judge Eva Joli, for German and American companies operating in our country but avoid tax by Luxembourg and the Netherlands. The companies, BMW, Boss, Eldorado Gold, are among the companies who avoid tax.
And he said something interesting the French among all very seriously said: the Geroun Ntaizelmploum (SS the forger President of Eurogroup) and the other members of the Eurogroup, ask the bloody measures Greece and at the same time, help multinationals to foroapofefgoun ... ". These hears John (with two n because I'm not with spelling mistakes) to tell him two Greek words that ... wow?
.............
Професионалци избегавање пореза
Катапулт на МЕП и бивши француски истражном судији Ева Јоли, за немачке и америчке компаније које послују у нашој земљи, али избегавајте порез Луксембурга и Холандије. Компаније, БМВ, Шефе, Елдорадо Голд су међу компанијама које избегавају порез.
А он је рекао нешто занимљиво Французе међу веома озбиљно рекао: Героун Нтаизелмплоум (СС фалсификатор председник Еврогрупе) и остали чланови Еврогрупе, питајте крваве мере Грчка и истовремено, помоћи мултинационалних компанија до фороапофефгоун ... ". Ови чује Џон (са два н, јер ја нисам са правописне грешке) да му кажем две грчке речи која ... вау?
.............
Профессионалы уклонение от уплаты налогов
Катапульта МООС и бывший французский следственный судья Ева Joli, для немецких и американских компаний, работающих в нашей стране, но избежать налога Люксембурга и Нидерландов. Компании, BMW, босс, Эльдорадо Золото, среди компаний, которые избегают налогов.
И сказал он что-то интересное французов среди всех очень серьезно сказал: Geroun Ntaizelmploum (СС фальсификатор Президент Еврогруппы) и другие члены Еврогруппы, спросите кровавые меры Греции и в то же время, помочь транснациональным корпорациям в foroapofefgoun ... ". Эти слышит Иоанн (с двумя п, потому что я не с орфографическими ошибками), чтобы сказать ему два греческих слова, которые ... ничего себе?
.............
Professionisti di evasione fiscale
Catapulta l'eurodeputato ed ex giudice istruttore francese Eva Joli, per le aziende tedesche e americane che operano nel nostro paese, ma evitare la tassa dal Lussemburgo e Paesi Bassi. Le società, BMW, Boss, Eldorado Gold, sono tra le aziende che evitano fiscale.
E ha detto qualcosa di interessante il francese fra tutti molto sul serio, ha detto: il Geroun Ntaizelmploum (SS il falsario Presidente dell'Eurogruppo), e gli altri membri dell'Eurogruppo, chiedere le misure sanguinose Grecia e, allo stesso tempo, aiutare le multinazionali a foroapofefgoun ... ". Questi sente John (con due n perché io non sono con errori di ortografia) per dirgli due parole greche che ... wow?
.............