Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Ευρωβουλή, όπως ….Ουάσιγκτον!


Χοντραίνουν το παιχνίδι, οι Ευρωπαίοι με τη Ρωσία, προφανώς κατόπιν παραινέσεων της Ουάσιγκτον. Αυτό δείχνει η τελευταία απόφαση – πόρισμα της Ευρωβουλής, που είναι …πλέρια Δημοκρατίας και αλληλεγγύης! Και εις ανώτερα! Το Ευρωκοινοβούλιο, αναφέρει ότι «η Ρωσία κινείται πλέον ανοιχτά και δρα ως αντίπαλος για τη διεθνή δημοκρατική κοινότητα και τη διεθνή τάξη που βασίζεται στο δίκαιο» και για το γεγονός ότι στηρίζει και χρηματοδοτεί ριζοσπαστικά και εξτρεμιστικά κόμματα στα κράτη μέλη της ΕΕ! Και ζητάει από κράτη – μέλη εκθέσεις για την οικονομική, πολιτική ή τεχνική βοήθεια που παρέχεται από τη Ρωσία σε πολιτικά κόμματα και άλλες οργανώσεις εντός της ΕΕ, με σκοπό την αξιολόγηση της συμμετοχής της και της επιρροής της στην πολιτική ζωή και την κοινή γνώμη στην ΕΕ. Καταλάβατε;
Και οι Έλληνες ευρωβουλευτές, ειδικά αυτοί της νέας συγκυβέρνησης, το δεχθήκανε! Δεν διαπίστωσα καμία αντίδραση πάντως. Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της ελληνορωσικής προσέγγισης; Μα είναι δυνατόν, να αποδεχθείτε τέτοιου είδους απόφαση; Που έχει πάει η Δημοκρατική σας ευαισθησία; Θα κάνετε εκθέσεις για το ποια κόμματα ενδεχομένως έχουν συναλλαγές και σχέσεις με τη Ρωσία; Και γιατί δεν αντιπροτείνετε ψήφισμα, στο οποίο να ζητείται αντίστοιχη έκθεση, για το ποιες τρομοκρατικές ή ριζοσπαστικές οργανώσεις χρηματοδοτούνται ή έχουν σχέση με την Ουάσιγκτον; Και εδώ τουλάχιστον θα έχει βάση συζήτησης. Και το χειρότερο από όλα: Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή «να προτείνει νομοθεσία που να απαγορεύει τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην ΕΕ από πολιτικούς ή οικονομικούς ενδιαφερόμενους φορείς εκτός της ΕΕ»! Έτσι για να καταλάβουμε τι σημαίνει Δ’ Οικονομικό Ράιχ! Αυτή είναι η Ευρώπη που θέλετε; Χάρισμά σας!
.....................
Europarliament as ... .Washington!
Thicken the game, Europeans with Russia, apparently following exhortations of Washington. This shows the latest decision - finding of the Europarliament, which is ... pleria Republic and solidarity! To better accomplishments! The European Parliament says that "Russia is moving openly and acts as an opponent for the international democratic community and international order based on law" and that supports and finances radical and extremist parties in the EU Member States! And asks Member - States reports on economic, political or technical assistance provided by Russia to political parties and other organizations within the EU, in order to assess its participation and influence in political life and public opinion in the EU . Understood? And the Greek MEPs, especially those of the new coalition, accepted it! Not noticed no reaction though. This is part of the Greek-Russian approach? But is it possible to accept such a decision? Who has gone Democratic your sensitivity? You will make reports as to which parties may have transactions and relations with Russia? And why not counter-resolution in which to request a corresponding report about which terrorist or radical organizations funded or related to Washington? Here at least he has a basis for discussion. And worst of all: MEPs call on the Commission 'to propose legislation to prohibit the financing of political parties in the EU by political or economic stakeholders outside the EU "! So to understand what the Fourth Financial Reich! This is the Europe we want? Your gift!
.....................
Еуропарлиамент као ... .Bасигктон!
Згуснути игру, Европљани са Русијом, наводно након ких позива Вашингтона. Ово показује најновије одлуке - налаз Еуропарлиамент, који је ... плериа Република и солидарност! Да би се боље остварења! Европски парламент каже да "Русија је отворено и делује креће као противник за међународне демократске заједнице и међународног поретка заснованог на праву" и који подржава и финансира радикалне и екстремистичке странке у државама чланицама ЕУ! И пита чланова - Државе извештава о економској, политичкој или техничку помоћ Русије политичким странкама и другим организацијама у оквиру ЕУ, како би се процени своје учешће и утицај у политичком животу и јавног мњења у ЕУ . Јасно? И грчки чланови Европског парламента, посебно оне нове коалиције, прихватио га! Није приметио никакву реакцију ипак. Ово је део грчке-руски приступ? Али, могуће је да прихвати такву одлуку? Ко је отишао Демократску осетљивост? Ви ћете направити извештаје о томе које странке могу да имају трансакције и односе са Русијом? А зашто не контра-резолуција у којој се тражити одговарајући извјештај о којој терористичке организације или радикалне финансира или у вези са Вашингтону? Овде барем да има основа за дискусију. А најгоре од свега: чланови Европског парламента позивају Комисије да предложи закон о забрани финансирања политичких партија у ЕУ од стране политичких или економских актера изван ЕУ "! Дакле, да разуме шта је четврти рајх Финанциал! Ово је Европа желимо? Ваш поклон!
.....................
Европарламент также ... .Basigkton!
Сгустите игру, европейцев с Россией, по-видимому, следующие призывы Вашингтона. Это показывает последнее решение - нахождение Европарламента, которая ... pleria Республика и солидарность! Для более достижений! Европейский парламент говорит, что "Россия открыто и действует движется как противник для международного демократического сообщества и международного порядка, основанного на законе" и опор и финансирует радикальные и экстремистские партии в государствах-членах ЕС! И просит Государства - члены сообщает об экономическом, политическом или технической помощи, предоставляемой России политических партий и других организаций, входящих в ЕС, для того, чтобы оценить свое участие и влияние в политической жизни и общественного мнения в странах ЕС . Понял? И греческие депутаты Европарламента, особенно те, в новой коалиции, приняли его! Не заметил никакой реакции, хотя. Это является частью греко-русский подхода? Но это возможно, чтобы принять такое решение? Кто пошел демократическую чувствительность? Вы будете делать доклады, к которым стороны могут осуществлять операции и отношения с Россией? А почему бы не против резолюции, в котором просить соответствующий отчет о которых террористические или радикальные организации, финансируемые или связанную с Вашингтоном? Здесь, по крайней мере, он имеет основу для обсуждения. И что хуже всего: Депутаты Европарламента призывают на комиссии ", чтобы предложить законодательство, запрещающее финансирование политических партий в ЕС по политическим или экономическим заинтересованных сторон за пределами ЕС"! Таким образом, чтобы понять, что Четвертый рейх Финансовый! Это Европа, мы хотим? Ваш подарок!
.....................
Europarlamento come ... .Washington!
Addensare il gioco, gli europei con la Russia, a quanto pare in seguito esortazioni di Washington. Questo dimostra l'ultima decisione - ritrovamento del Europarlamento, che è ... pleria Repubblica e di solidarietà! Per risultati migliori! Il Parlamento europeo dice che "la Russia si sta muovendo in modo aperto e agisce come un avversario per la comunità democratica internazionale e l'ordine internazionale basato sul diritto" e che sostiene e finanzia i partiti radicali ed estremisti negli Stati membri dell'Unione europea! E chiede agli - membri relazioni in materia di assistenza economica, politica o tecnica fornita dalla Russia ai partiti politici e altre organizzazioni all'interno dell'UE, al fine di valutare la sua partecipazione e la sua influenza nella vita politica e opinione pubblica nell'UE . Capito? E i deputati greci, in particolare quelli della nuova coalizione, accettato! Non notato nessuna reazione però. Questo fa parte di un approccio Greco-Russo? Ma è possibile accettare una decisione del genere? Chi è andato Democratica vostra sensibilità? Farete report da cui i partiti possono avere rapporti e delle relazioni con la Russia? E perché non contro-risoluzione in cui richiedere un rapporto corrispondente su cui le organizzazioni terroristiche o radicali finanziati o correlate a Washington? Qui almeno ha una base di discussione. E peggio di tutto: i deputati invitano la Commissione 'a proporre una legislazione per vietare il finanziamento dei partiti politici nell'Unione europea dalle parti interessate politiche o economiche al di fuori dell'UE "! Quindi, per capire che cosa il Quarto Reich finanziario! Questa è l'Europa che vogliamo? Il vostro regalo!
.....................