Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Έξω από την ευρωζώνη για να σωθούμε!


Είναι γνωστό παλαιόθεν ότι οι δηλώσεις κάποιου προσώπου και ειδικά πολιτικού, πάντα έχουν και την ανάλογη αμφισημία. Στην καλύτερη των περιπτώσεων ίσως κρύβουν την αλήθεια και να απαιτείται μια δεύτερη ή μια πιο προσεκτικά ανάγνωση για την πραγματική κατανόηση των δηλωθέντων. Εκτός και αν πρόκειται για την περίπτωση της προπαγάνδας. Αφορμή για τις σκέψεις αυτές οι δηλώσεις του Ισλανδού πρωθυπουργού στο δίκτυο CNN, ο οποίος είπε σε γενικές γραμμές ότι η χώρα του σώθηκε «παίρνοντας ανορθόδοξα μέτρα, όπως, εθνικοποίηση τραπεζών, έλεγχος κεφαλαίων κλπ». Είπε επίσης ο κ. Γκουνλάουγκσον ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό, διότι είναι στην ευρωζώνη.
Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση η Ισλανδία, μας λένε επίσης οι «ειδήμονες». Και προσθέτει ο Ισλανδός ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα. Την ίδια στιγμή όμως, έρχονται τα κοράκια της διεθνούς τοκογλυφίας και μας λένε ότι ίσως το Σαββατοκύριακο επιβληθεί «έλεγχος κεφαλαίων»! Δεν το κατάλαβα αυτό. Σε μια χώρα της ευρωζώνης; Δηλαδή, το Βερολίνο μπορεί να επιβάλλει τον έλεγχο κεφαλαίου; Ένα σημαντικό όμως συμπέρασμα, συνάγεται από τις δηλώσεις του Ισλανδού πρωθυπουργού: δηλαδή, ότι η χώρα του βγήκε από την κρίση και τώρα ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον της, επειδή πήρε τα προαναφερθέντα μέτρα. Αυτό σημαίνει με απλά ελληνικά για την Ελλάδα: διανύουμε τον έβδομο χρόνο της ύφεσης και της μαύρης απελπισίας ως χώρα και πολίτες. Στον ορίζοντα πουθενά φως. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Να πάρουμε «τα ανορθόδοξα μέτρα» της Ισλανδίας και να τελειώνουμε μια και καλή με το Δ΄Οικονομικό Ράιχ! Έξω από την ευρωζώνη για να αναπνεύσουμε επιτέλους!
...............................
Outside the euro zone to be saved!
It's long known that the statements of a person, especially politician, always have the similar ambiguity. At best they hide the truth and needed a second or a more careful reading of the actual understanding of declared. Unless it is a case of propaganda. The reason for these considerations statements of Icelandic premier network CNN, who said in general that the country was saved "by taking unorthodox measures such as nationalization of banks, funds control, etc.". He also said Mr. Gkounlaougkson that Greece can not do this because it is in the eurozone. It is a special case Iceland, we also say 'experts'. He adds that the Icelandic Greece can not use these weapons. At the same time, however, come the crows of international usury and tell us that perhaps the weekend imposed "capital control"! I did not understand that. In a country of the eurozone? Namely, Berlin may impose capital control? An important conclusion, however, implied by the statements of Prime Minister Icelander: namely, that the country came out of the crisis and now looks to the future with optimism, because he took the measures. This means in simple Greek to Greece: we are in the seventh year of recession and black despair as a country and citizens. On the horizon anywhere light. So what should be done? Get 'the unorthodox measures "Iceland and be done once and for all with D. Financial Reich! Outside the euro area to breathe at last!
...............................
Изван еврозоне да буде спасен!
То је одавно познато да су изјаве једне особе, нарочито политичара, увек имају сличну двосмисленост. У најбољем случају крију истину и потребна друга или пажљивије читање стварног разумевања прогласио. Осим ако је случај пропаганде. Разлог за ових разматрања изјаве Исландски премијер мреже ЦНН, који је рекао уопште да се земља спасила "предузимањем мера, као што су необичне национализацију банака, фондова контроле, итд". Он је такође казао је Гкоунлаоугксон да Грчка не може да уради јер је у еврозони. То је посебан случај Исланд, такође кажу "експерти". Он додаје да Исландски Грчка не може користити то оружје. Истовремено, међутим, долазе вране међународног зеленаштва и реците нам да је можда викенда наметнута "контролу капитала"! Нисам разумео. У земљи еврозоне? Наиме, Берлин може да наметне контролу капитала? Важан закључак, међутим, подразумева изјавама премијера ицеландер: наиме, да земља изашла из кризе, а сада гледа у будућност са оптимизмом, јер је предузимао мере. То значи да на једноставан грчком у Грчкој: ми смо у седмој години рецесије и црног очаја као земље и грађана. На хоризонту нигде светло. Дакле, шта треба да се уради? Гет 'у необичне мере "Исланд и да се уради једном и за свагда са Д. Финанциал Рајха! Изван еврозоне да дишу на крају!
...............................
Вне зоны евро, чтобы спастись!
Это давно известно, что заявления лица, особенно политика, всегда имеют одинаковую двусмысленности. В лучшем случае они скрывают правду и нужна вторая или более внимательного прочтения фактического понимания объявлены. Разве это не является случай пропаганды. Причиной этих соображений отчетности Исландский премьер сети CNN, который сказал, что в целом страна была спасена ", принимая нетрадиционные меры, такие, как национализация банков, контроль средств и т.д.". Он также сказал, г-н Gkounlaougkson, что Греция не может сделать это, потому что это в еврозоне. Это особый случай Исландия, мы также говорим, «эксперты». Он добавляет, что исландский Греция не может использовать это оружие. В то же время, однако, приходят ворон международного ростовщичества и скажите нам, что, возможно, в выходные дни введены "контроль капитала"! Я не понимаю. В стране еврозоны? А именно, Берлин может установить контроль капитала? Важный вывод, однако, следует из отчетности премьер-министра исландец: а именно, что страна вышла из кризиса, и теперь смотрит в будущее с оптимизмом, потому что он взял меры. Это означает, в простой греческой Греции: мы в седьмой год рецессии и черного отчаяния в стране и граждан. На горизонте в любом месте зажечь. Так что должно быть сделано? Получить «неортодоксальных мер" Исландия и сделать один раз и навсегда с Д. финансового рейха! За пределами зоны евро, чтобы дышать, наконец!
...............................
Al di fuori della zona euro da salvare!
E 'noto da tempo che le dichiarazioni di una persona, soprattutto politico, hanno sempre la stessa ambiguità. Nella migliore delle ipotesi si nascondono la verità e aveva bisogno di una seconda o una lettura più attenta della comprensione reale del dichiarato. A meno che non si tratta di un caso di propaganda. La ragione di queste considerazioni le dichiarazioni di rete premier islandese CNN, che ha detto, in generale, che il paese è stato salvato "adottando misure non ortodosse, come la nazionalizzazione delle banche, il controllo dei fondi, ecc." Ha anche detto il signor Gkounlaougkson che la Grecia non può fare questo perché è nella zona euro. Si tratta di un caso speciale in Islanda, abbiamo anche dire 'esperti'. Egli aggiunge che il islandese la Grecia non può usare queste armi. Al tempo stesso, però, arrivano i corvi di usura internazionale e ci dicono che forse il fine settimana ha imposto "controllo del capitale"! Non ho capito questo. In un paese della zona euro? Vale a dire, Berlino può imporre il controllo del capitale? Una conclusione importante, tuttavia, impliciti dalle dichiarazioni del primo ministro islandese: e cioè, che il paese è uscito dalla crisi e ora guarda al futuro con ottimismo, perché ha preso le misure. Questo significa che in semplice greca in Grecia: siamo nel settimo anno di recessione e nera disperazione come un paese e dei cittadini. All'orizzonte ovunque luce. Quindi, cosa si dovrebbe fare? Get 'le misure non ortodosse "Islanda e da fare una volta per tutte con D. Financial Reich! Al di fuori d