Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Νυν γυρολόγοι, πρώην πρόεδροι


Έχει παραγίνει αυτό το κακό με τους πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους κρατών – συνήθως «δημοκρατικοί σοσιαλίζοντες» – οι οποίοι «προσκαλούνται» για διαλέξεις ανά τον κόσμο, με αμοιβή φυσικά. Ήτοι ήταν πετυχημένοι είτε αποτυχημένοι. Όσο για την αμοιβή, υπάρχει κάτι που χρήζει εξήγησης.
Συνήθως, οι εν λόγω κύριοι, συμφωνούν με τους διοργανωτές «υψηλά ποσά αμοιβών» για πιο λόγο λέτε; Είναι μια μέθοδος ξεπλύματος «βρόμικου χρήματος». Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι την μέθοδο αυτή τη χρησιμοποιούν όλοι.
Και εξηγώ: συμφωνείται «υψηλό κασέ» για να δηλώνουν οι κύριοι στις εφορίες τους έσοδα. Το γράφω με αφορμή την είδηση με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ. Ζήτησε 600.000 δολάρια να μετάσχει και να μιλήσει σε συνέδριο για την καταπολέμηση της πείνας στη Στοκχόλμη! Και βέβαια, οι διοργανωτές το αρνήθηκαν αν και το διαπραγματεύτηκαν αρκετούς μήνες. Προσέξτε: ζήτησε 600.000 δολάρια για μια 20λεπτη ομιλία! Η «ταρίφα» του άλλου …περιπλανώμενου της γενικής παγκόσμιας ακαδημαϊκής σοφίας είναι 500.000 δολάρια. Είναι λίγο πιο ακριβός ο Τόνι από τον Μπίλι. Δεν ενθυμούμαι την «ταρίφα» του Giorgos. Μετά το κατόρθωμά του, με το ΔΝΤ, θεωρώ ότι το κασέ του θα είναι πολύ υψηλό. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Μπλερ, είναι σύμβουλος (!) της σερβικής κυβέρνησης. Στη χώρα που πριν από 15 χρόνια έσπειρε θάνατο και όλεθρο. Και η κυβέρνησης της Σερβίας τον …επιβράβευσε.
..................
Now peddlers, former presidents
It is paraginei this evil with former prime ministers and presidents states - usually "democratic sosializontes" - who "invited" for lectures around the world, for a fee of course. Ie they were successful or unsuccessful. As for pay, there is something that deserves explanation.
Usually, these gentlemen, I agree with the organizers' high amounts remuneration "for more reason do you say? It is a method of laundering "dirty money". Without this meaning that the method that everyone uses. Let me explain: agreed "high cassette" to declare the principal in tax revenues. I write in response to the news with former British Prime Minister Tony Blair. He requested $ 600,000 to participate and speak at a conference on combating hunger in Stockholm! Of course, the organizers denied although the negotiated several months. Note: has requested $ 600,000 for a 20 minute speech! The "tariff" of another ... wandering the general global academic wisdom is $ 500,000. It's a little more pricey than Tony Billy. Not remember the "tariff" of Giorgos. After the accomplishment, with the IMF, I think that Casey will be very high. For those who do not know, Blair is adviser (!) Of the Serbian government. In the country which 15 years ago sowed death and devastation. And the Serbian government in ... rewarded.
............
Сада Педдлерс, бивши председници
То је парагинеи ово зло са бившим премијерима и председницима држава - обично "демократске сосиализонтес" - који је "позван" за предавања широм света, уз накнаду наравно. Тј они су били успешни или неуспешни. Што се тиче плате, постоји нешто што заслужује објашњење.
Обично, ова господа, слажем се са високим износима накнада организатора "за више разлога кажеш? То је метод прања "прљавог новца". Без том смислу да је начин да свако користи. Дозволите ми да објасним: договорено "висока касета" да прогласи директора пореских прихода. Ја пишем као одговор на вестима са бившег британског премијера Тонија Блера. Он је затражио 600.000 долара да учествују и говоре на конференцији о борби против глади у Стокхолму! Наравно, организатори негирали иако преговарачког неколико месеци. Напомена: је затражио 600.000 долара за 20 минута говора! "Тарифа" од другог ... лутања општи глобални академски мудрост је 500.000 долара. То је мало више скупљи од Тони Билли. Не сећам се "тарифа" Гиоргос. Након остварењу, са ММФ-ом, мислим да ће Кејси бити врло висок. За оне који не знају, Блер је саветник (!) Од српске владе. У земљи која је пре 15 година сејали смрт и разарања. И српска влада у ... награђени.
............
Теперь торговцы, бывшие президенты
Это paraginei это зло с бывшими премьер-министрами и президентами государств - обычно "демократических" sosializontes - кто "пригласили" на лекциях по всему миру, за отдельную плату, конечно. Т.е. они были успешными или неудачными. Что касается оплаты труда, есть что-то, что заслуживает объяснения.
Как правило, эти господа, я согласен с организаторов больших количествах вознаграждения "за дополнительной причине вы сказать? Это метод отмывания "грязных денег". Без этого смысла этого метода, что каждый использует. Позвольте мне объяснить: договорились "высокого кассета" объявить основной налоговых поступлений. Я пишу в ответ на новости с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Он просил $ 600,000 участвовать и выступать на конференции по борьбе с голодом в Стокгольме! Конечно, организаторы отказано хотя переговоров нескольких месяцев. Примечание: просил $ 600,000 за 20 минут выступления! "Тариф" другого ... блуждая общую глобальную академической мудрость составляет $ 500,000. Это немного больше, чем дорогой Тони Билли. Не помню "тариф" на Георгос. После выполненного долга, с МВФ, я думаю, что Кейси будет очень высокой. Для тех, кто не знает, Блэр является советником (!) Из сербского правительства. В стране, которая 15 лет назад посеял смерть и разрушения. И сербское правительство в ... вознаграждены.
............