Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Λέμε ΟΧΙ στις 5 Ιουλίου!


Η σκληρή, απάνθρωπη και τραυματική εμπειρία για όλους μας, στην εποχή των μνημονίων, των εθνοσωτήρων, της "ευρωπαϊκής αλληλεγγύης", οφείλει να αφυπνήσει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Αρχής γενομένης λοιπόν από την Κυριακή 5 Ιουλίου ξεκινάμε τον προσωπικό και συλλογικό ΑΝΕΝΔΟΤΟ ΑΓΩΝΑ ως την τελική δικαίωση, που είναι η πλήρης απελευθέρωση της χώρας μας από την κατοχή του Δ´ οικονομικού Ράιχ.

Ζητάμε Εθνική Ανεξαρτησία!
Ζητάμε Εθνική ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ,
Ζητάμε Κοινωνική Δικαιοσύνη, Αλληλεγγύη.
Λέμε ΟΧΙ στο "μαύρο μέτωπο" που προκάλεσε τόσο ανείπωτο πόνο στη χώρα μας!
Λέμε ΟΧΙ στους τοκογλύφους δανειστές και στους εγχώριους συνεργάτες τους!
Λέμε ΟΧΙ στην ΕΥΡΩΠΗ των τραπεζών και του Δ´ οικονομικού Ράιχ.
Λέμε ΟΧΙ στα μνημόνια!
Λέμε ΟΧΙ στις 5 Ιουλίου! Για να γίνει η αρχή!
..................
We say NO to July 5th!
The hard, cruel and traumatic experience for all of us, in the era of Memoranda of ethnosotiron, the \ "European solidarity \" must be a wake each and every Greek Greek. So Authority as from Sunday, July 5th starting personal and collective unyielding fight as the ultimate vindication, which is the complete liberation of our country from having the fourth financial Reich.
We ask National Independence!
We ask national dignity,
We demand social justice, solidarity.
We say NO to the \ "black front \" that caused such untold suffering to our country!
We say NO to lenders and loan sharks to domestic partners!
We say NO to Europe of banks and financial fourth Reich.
We say NO to memoranda!
We say NO to July 5th! To make the beginning!
..................
Кажемо не до 5. јула!
Тешко, суров и трауматично искуство за све нас, у ери Меморандума о етхносотирон на \\\ "\\\ европске солидарности" треба да пробуди-једни и сваки Грчки. Дакле, ауторитет и из недеље, 5. јула са почетком личну и колективну неумитној борбу као крајње оправдање, која је потпуно ослобођење наше земље да имају четврту финансијску Рајх.
Питамо националну независност!
Питамо национално достојанство,
Тражимо социјалну правду, солидарност.
Ми НЕ кажем \\\ "\\\ силвер" која је изазвала такву неописиве патње у нашој земљи!
Ми кажемо НЕ кредитора и зеленаши домаћим партнерима!
Ми кажемо НЕ у Европу банака и финансијских четвртог рајха.
Кажемо не да меморандуме!
Кажемо не до 5. јула! Да би почетак!
..................
Мы говорим НЕТ 5 июля!
Трудно, жестокий и травматический опыт для всех нас, в эпоху меморандумов о ethnosotiron из \\\\\\\ "\\\\\\\ европейской солидарности» должны друг тревожным Греческо каждого. Так, как орган с Воскресенье, 5 Июль начиная личную и коллективную борьбу неуступчивый в качестве конечной оправдание, что полное освобождение нашей страны от того, четвертый финансовый Рейх.
Мы просим национальной независимости!
Мы просим национальное достоинство,
Мы требуем социальной справедливости, солидарности.
Мы говорим НЕТ \\\\\\\ "\\\\\\\ черный фронт", который вызвал такую неисчислимые страдания нашей стране!
Мы говорим НЕТ кредиторам и ростовщики отечественных партнеров!
Мы говорим НЕТ в Европу банков и финансовых четвертого рейха.
Мы говорим НЕТ меморандумы!
Мы говорим НЕТ 5 июля! Для того, чтобы начало!
..................
Noi diciamo NO al 5 luglio!
L'esperienza dura, crudele e traumatico per tutti noi, in epoca di memorandum d'ethnosotiron di \\\\\\\\\\\\\\\ "solidarietà europea \\\\\\\\\\\\ \\\ "must ogni wake-Greco e Greco ciascuno. Così come Autorità di Domenica 5 luglio a partire lotta inflessibile personale e collettiva, come la rivendicazione finale, che è la completa liberazione del nostro paese di avere il quarto Reich finanziario.
Chiediamo indipendenza nazionale!
Chiediamo dignità nazionale,
Chiediamo giustizia sociale, la solidarietà.
Noi diciamo NO a \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ anteriore nera" che ha causato tanta sofferenza indicibile per il nostro paese!
Diciamo NO ai finanziatori e usurai a partner nazionali!
Noi diciamo no all'Europa delle banche e finanziarie quarto Reich.
Noi diciamo NO al memorandum!
Noi diciamo NO al 5 luglio! Per rendere l'inizio!
..................
Decimos NO a 05 de julio!
La experiencia dura, cruel y traumática para todos nosotros, en la era de los Memorandos de ethnosotiron de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ "la solidaridad europea \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" must-vigilia cada griega y griega cada uno. Así Autoridad a partir del Domingo, 05 de julio a partir inquebrantable lucha personal y colectiva como la vindicación final, que es la liberación completa de nuestro país de tener el cuarto Reich financiero.
Pedimos a la Independencia Nacional!
Pedimos a la dignidad nacional,
Exigimos justicia social, la solidaridad.
Decimos NO a \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "frente negro \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\ "que causó tanto sufrimiento incalculable a nuestro país!
Decimos NO a los prestamistas y usureros a las parejas de hecho!
Decimos NO a la Europa de los bancos y financiera cuarto Reich.
Decimos NO a los memorandos!
Decimos NO a 05 de julio! Para que el principio!
..................