Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Κούρεμα 40% του χρέους ζητάει η Ουκρανία


Ίσως είναι μια πτυχή της διπλωματικής ειδησεογραφίας, με την οποία ουδείς ασχολείται. Και όμως είναι πολύ πιο σημαντική ακόμη και από το ελληνικό ζήτημα τόσο για την Ε.Ε. όσο και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πρόκειται για το Ουκρανικό ζήτημα, όχι όπως το γνωρίζουμε από τα ελεγχόμενα ΜΜΕ της Δύσης αλλά από την πιο ουσιαστική της πλευρά. Η Ουκρανία, για όσους δεν γνωρίζουν βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας και αυτό προβληματίζει έντονα το διευθυντήριο των Βρυξελλών, καθώς θα υπάρξουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Είναι πάντως πολύ πιθανό αν όχι βέβαιο, στις 24 Ιουλίου θα κηρύξει στάση πληρωμών, καθώς δεν μπορεί να πληρώσει τα ομόλογα ύψους 120 εκατομμυρίων δολαρίων που λήγουν εκείνη την ημέρα.
Εδώ και καιρό, η Ουκρανία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της, το ΔΝΤ, για τη διευθέτηση του χρέους των 19 δισ. δολαρίων. Η ουκρανική πλευρά έδωσε προθεσμία μερικές εβδομάδες στους πιστωτές, να δεχθούν την πρόταση για «κούρεμα» 40% του βασικού χρέους, πριν κηρύξουν πτώχευση, όπως αναφέρει και το πρακτορείο Bloomberg. Ωστόσο, το χάσμα είναι αγεφύρωτο όπως λέει ο αναλυτής της "Goldman Sachs" Andrew Matheny και τον Ιούλιο η Ουκρανία θα κηρύξει στάση πληρωμών. Την ερχόμενη εβδομάδα, θα υπάρξει συνάντηση του ΔΝΤ με στελέχη της Ουκρανικής κυβέρνησης για την εκταμίευση της επόμενης δόσης των 17 δισ. δολαρίων δανείου που έχει συναφθεί. Ομως είναι ξεκάθαρο ότι μια στάση πληρωμών της Ουκρανίας θα έχει σοβαρές παρενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
.............
Haircut 40% of the debt is asking Ukraine
Perhaps it's an aspect of diplomatic news, to which a person is engaged. And yet it is much more important than even the Greek issue for both the EU and the international financial system. This was the Ukrainian issue, not as we know from the controlled media in the West but from the more substantive side. Ukraine, for those who do not know is on the verge of bankruptcy and that intensely concern the directorate in Brussels, and will be uncontrollable situations. However, it is very likely if not certain, on July 24th will declare default, since it can not pay its bonds of $ 120 million maturing on that day. For a long time, Ukraine is negotiating with creditors, the IMF, to settle the debt of 19 billion. Dollars. The Ukrainian side gave few weeks deadline for creditors to accept the proposal for "haircut" of 40% of the basic debt before bankruptcy, says and the agency Bloomberg. However, the gap is unbridgeable says analyst \ "Goldman Sachs \" Andrew Matheny and July Ukraine will declare a default. Next week will be a meeting of the IMF with members of the Ukrainian government for the disbursement of the next tranche of 17 billion. Dollars loan taken. But it is clear that a default in Ukraine will have serious effects on the European Union.
.............
Шишање 40% дуга тражи Украјина
Можда је то аспект дипломатским вестима, на које лице се бави. А ипак је много важније чак и од грчке питање за обе стране ЕУ и међународни финансијски систем. Ово је украјински проблем, а не као што знамо из контролисаног медија на Западу, али са више материјалног страни. Украјина, за оне који не знају је на ивици банкрота и да интензивно забринутост директората у Бриселу, и биће неконтролисане ситуације. Међутим, врло је вероватно да није сигурно, 24. јула ће прогласити дефаулт, јер не могу да плате своје обвезнице 120 милиона долара које доспевају на наплату тог дана. Већ дуже време, Украјина је у преговорима са повериоцима, ММФ, да измири дуг од 19 милијарди долара. Долара. Украјински страна је дала неколико недеља рок за повериоци да прихвати предлог за "шишање" од 40% од основне дуга прије стечаја, каже и агенција Блумберг. Међутим, разлика је непремостива каже аналитичар \\\ "Голдман Сакс \\\" Ендру Матхени и јула Украјина ће прогласити подразумевани. Следеће недеље ће бити састанак ММФ-а са члановима украјинске владе за исплату следеће транше од 17 милијарди долара кредита узета.. Али, јасно је да ће подразумевани у Украјини има озбиљне последице на Европском унијом.
.............
Стрижка 40% долга просит Украину
Может быть, это аспект дипломатической новости, к которым человек занимается. И все же это гораздо важнее, чем даже греческого вопроса как для ЕС, и международная финансовая система. Это был украинский вопрос, а не как мы знаем из контролируемого СМИ на Западе, но от более существенного стороны. Украина, для тех, кто не знает, находится на грани банкротства и что интенсивно озабоченность дирекции в Брюсселе, и будет неконтролируемые ситуации. Тем не менее, это очень вероятно, если не наверняка, 24 июля будет объявить дефолт, поскольку он не может оплатить свои облигации в размере 120 млн с погашением в тот день. В течение долгого времени, Украина ведет переговоры с кредиторами, МВФ, чтобы погасить задолженность по 19 млрд. Долларов. Украинская сторона дала несколько недель срок для кредиторов, чтобы принять предложение о "стрижке" 40% от основного долга, прежде чем банкротства, говорит и агентство Bloomberg. Тем не менее, разрыв непреодолимой говорит аналитик \\\\\\\ "\\\\\\\ Goldman Sachs" Андрей Матени и июле Украина будет объявить дефолт. Следующая неделя будет заседание МВФ с членами украинского правительства для выплаты очередного транша 17 млрд. Долларов кредита принимается. Но ясно, что по умолчанию в Украине будет иметь серьезные последствия для Европейского Союза.
.............
Haircut 40% del debito sta chiedendo Ucraina
Forse è un aspetto di notizie diplomatica, a cui una persona è impegnata. Eppure è molto più importante che anche la questione greca sia per l'UE e il sistema finanziario internazionale. Questo è stato il problema ucraino, non come sappiamo dalla media controllati in Occidente, ma dal lato più sostanziale. Ucraina, per quelli che non sanno è sull'orlo del fallimento e che riguardano intensamente la direzione di Bruxelles, e sarà situazioni incontrollabili. Tuttavia, è molto probabile, se non certo, il 24 luglio sarà dichiarare default, dal momento che non può pagare i suoi legami di $ 120 milioni con scadenza in quel giorno. Per lungo tempo, l'Ucraina sta negoziando con i creditori, il Fondo monetario internazionale, per saldare il debito di 19 miliardi di dollari. Dollari. La parte ucraina ha dato poche settimane termine per i creditori ad accettare la proposta di "haircut" del 40% del debito di base prima di fallimento, dice e l'agenzia Bloomberg. Tuttavia, il divario è incolmabile, dice l'analista \\\\\\\\\\\\\\\ "Goldman Sachs \\\\\\\\\\\\\\\" Andrew Matheny e luglio l'Ucraina dichiarare un default. La prossima settimana sarà una riunione del Fondo monetario internazionale, con membri del governo ucraino per il versamento della prossima tranche di 17 miliardi. Prestito di dollari presi. Ma è chiaro che un default in Ucraina avrà gravi effetti sull'Unione europea.
.............