Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

«Έπεσε» η Βενετία μετά από 30 χρόνια!


Ένα «κάστρο» της Κεντροαριστεράς για περισσότερα από τριάντα (!) χρόνια, αυτό της Βενετίας έπεσε, στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών της Ιταλίας. Το κυβερνών κόμμα του Ματέο Ρέντσι όπως αναφέρει το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών, έχασε την πόλη της Βενετίας στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών που διεξήχθησαν σε περίπου 78 δήμους. Πρόκειται για μια νίκη – έκπληξη όπως τη χαρακτηρίζουν πολιτικοί αναλυτές της Ιταλίας που σηματοδοτεί κάτι εντελώς νέο και ίσως αρνητικό για το Δημοκρατικό Κόμμα του πρωθυπουργού.
Νικητής είναι ο υποψήφιος της Κεντροδεξιάς, επιχειρηματίας Λουίτζι Μπρουνιάρο, ο οποίος κέρδισε τον αντίπαλό του υποψήφιο της κεντροαριστεράς, παρά το γεγονός ότι ήταν πρώτος στον πρώτο γύρο των εκλογών. Αυτό οφείλεται, όπως λένε οι αναλυτές στο γεγονός ότι ο υποψήφιος της Κεντροαριστεράς, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του, καθώς το ποσοστό αποχής ξεπέρασε το 50%, τόσο στη Βενετία όσο και στις άλλες πόλεις όπου διεξήχθη δεύτερος γύρος.
ΡΑΦ
...............
"Fell" Venice after 30 years!
A "castle" of the center-left for more than thirty (!) Years, this Venice fell in the second round of local elections in Italy. The ruling party Matteo Renzi as indicated by the Italian Ministry of Interior, lost the city of Venice in the second round of the municipal elections held in about 78 municipalities. This is a victory - surprise as the typical political analysts Italy signifying something completely new and perhaps bad for the Democratic Party of Prime Minister. The winner is the candidate of the center-right businessman Luigi Brouniaro, who won his rival candidate of the center, despite the fact that he was first in the first round of elections. This is because, as analysts say the fact that the candidate of the center-left failed to mobilize voters, as the abstention rate exceeded 50%, both in Venice and in other cities where a second round was held.
RAF
...............
Фелл 'Венеција после 30 година!
"Дворац" од левог центра за више од тридесет година (!), Ово Венеција је пао у другом кругу локалних избора у Италији. Владајућа странка, Маттео Рензи као што је наведено од стране италијанског Министарства унутрашњих послова, изгубила град Венецији у другом кругу општинских избора одржаних у око 78 општина. Ово је победа - изненађење као типичних политичких аналитичара Италији означавајуће нешто сасвим ново и можда лоше за Демократске партије премијера. Победник је кандидат десног центра бизнисмена Луиђи Броуниаро, који је победио свог ривала кандидата у центру, упркос чињеници да је он био први у првом кругу избора. То је зато што, како кажу аналитичари чињеницу да кандидат левог центра нису успели да мобилишу бираче, као уздржавање стопа премашила 50%, како у Венецији иу другим градовима у којима је одржан други круг.
РАФ
...............
Упал "Венеция после 30 лет!
"Замок" в центральной левой более тридцати лет (!), Это Венеция упал во втором туре местных выборов в Италии. Правящая партия Маттео Рензи как указано итальянского министерства внутренних дел, потерял Венецию во втором туре муниципальных выборов, состоявшихся в 78 муниципалитетах о. Это победа - сюрприз, как типичных политических аналитиков Италия, обозначающих что-то совершенно новое и, возможно, плохо для Демократической партии премьер-министра. Победителем кандидат правоцентристской бизнесмен Луиджи Brouniaro, который выиграл своего соперника кандидата от центра, несмотря на то, что он был первым в первом туре выборов. Это потому, что, как говорят аналитики тот факт, что кандидат от левоцентристской не удалось мобилизовать избирателей, а скорость воздержание превысил 50%, как в Венеции и в других городах, где было проведено второй тур.
РАФ
...............