Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Το «μνημόνιο» του Ιουνίου του 1843


Ήταν πριν από 172 χρόνια ακριβώς τέτοια εποχή. Το ελληνικό κράτος ήταν καταχρεωμένο και δεν μπορούσε να αποπληρώσει τα δάνεια προς τους τοκογλύφους δανειστές της εποχής. Εδώ που τα λέμε, Ρότσιλντ ήταν και τότε, Ρότσιλντ και τώρα! Τα τοκοχρεολύσια ήταν δυσθεώρητα και η τότε ελληνική κυβέρνηση (βασιλεία Όθωνα), αδυνατούσε να ανταποκριθεί παρά τις προσπάθειες που έκανε. Το κράτος είχε συνολικά έσοδα 14 εκατομ. δραχμές και μόνο από το 1841-1843 είχε πληρώσει 6,6 εκατομ. δραχμές τοκοχρεολύσια. Την άνοιξη του 1843 είχαν επιβληθεί σκληρά μέτρα λιτότητας, ενώ οι συσκέψεις ήταν αλλεπάλληλες για λήψη νέων μέτρων.
Η κυβέρνηση, ζητούσε νέο δάνειο από την «τρόικα» της εποχής, για να πληρώσουν τα οφειλόμενα και να καλύψουν ανάγκες αλλά και για ανάπτυξη. Αποφάσισε να παραχωρήσει στην «τρόικα» τα δικαιώματα από τα τελωνεία, το χαρτόσημο, το αλάτι αλλά και τον «φόρο της στάνης»! οι ξένοι τοκογλύφοι δανειστές ήταν ανένδοτοι. Δεν έδωσαν δάνειο αλλά ετοίμασαν το «Μνημόνιο» το οποίο ονομάστηκε «Πρωτόκολλο» που έδενε χειροπόδαρα την Ελλάδα, στην κυριολεξία. Μέσω του «Μνημονίου» ζητούσαν σε μικρό χρονικό διάστημα καταβολή μεγάλων ποσών, ενώ σε κάθε συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου θα ήταν παρόντες οι πρεσβευτές των τριών δυνάμεων Αγγλίας, Ρωσίας, Γαλλίας για να επιτηρούν τα μέτρα. Έτσι ξεκίνησε το «θερμό καλοκαίρι» του 1843 με νέα σκληρά μέτρα. Τα έσοδα από την εκκλησιαστική περιουσία πέρασαν στο υπουργείο Οικονομικών. Απολύθηκε το ένα τρίτο των δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκε κατά 20% ο μισθός όσων παρέμειναν στο Δημόσιο, σταμάτησε η χορήγηση των «κατ’ απονομήν» συντάξεων, ακόμη και των χηρών των αγωνιστών της Επανάστασης. Οι στρατιωτικές δαπάνες μειώθηκαν, μαζί με τον αριθμό των ενστόλων. Όμως ούτε με αυτά τα μέτρα μπόρεσαν να συγκεντρώσουν το ποσό που ζητούσαν οι ξένοι τοκογλύφοι δανειστές. Έτσι η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να υπογράψει το «Μνημόνιο», δηλαδή το Πρωτόκολλο. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1843 υπεγράφη και την επομένη ημέρα ξέσπασε το Στρατιωτικό Κίνημα του 1843, το οποίοι κατέληξε στην παροχή Συντάγματος. Σας θυμίζει κάτι;
................
The "Memorandum" of June 1843
It was 172 years ago exactly this time. The Greek state was indebted and could not repay loans to moneylenders lenders era. For that matter, Rothschild was then, Rothschild and now! The repayments were skyrocketing and the then Greek government (Otto kingdom), was unable to respond despite the efforts made. The state had total revenue 14 million. Drachmas and only from 1841 to 1843 had paid 6.6 million. DR repayments. In spring 1843 imposed harsh austerity measures, while the meetings were repeated for new measures. The government called for a new loan from the "troika" of the era, to pay their due and to meet needs and for development. He decided to grant the 'troika' rights by customs, stamp duty, salt and the "toll Stan!" foreign usurers lenders was adamant. They did not give loan but prepared the "Memorandum" which was named the "Protocol" that tied hand and foot to Greece, literally. Through the "Memorandum" asked a short time large payment amounts, and at each meeting of the Ministerial Council will be attended by the ambassadors of the three powers of England, Russia, France to supervise the measures. Thus began the "hot summer" of 1843 with new harsh measures. Income from church property passed to the Finance Ministry. Fired a third of civil servants and decreased by 20% the wages of those who remained in government, stopped granting "in aponomin 'pensions, even widows of fighters of the Revolution. Military expenditure declined along with the number of uniformed. But even these measures could raise the amount demanded by foreign usurers lenders. So the Greek government had to sign the "Memorandum", namely the Protocol. On September 2, 1843 was signed and the day broke the 1843 military coup, which resulted in the provision of the Constitution. Sound familiar?
................
"Меморандум" од јуна 1843
То је било 172 година прије тачно овом тренутку. Грчки држава била задужена и није могао да отплати кредите зајмодаваца зајмодаваца ере. У том питању, Ротшилд је тада, Ротшилд и сада! Тхе отплате су у наглом порасту и затим грчка влада (Ото Кингдом), није био у стању да одговори упркос напорима. Држава је имала укупан приход од 14 милиона еура. Драхми и само од 1841. до 1843. године платио 6,6 милиона ДР отплате.. У пролеће 1843 наметнути оштре мере штедње, док су састанци били поновљени за новим мерама. Влада је позвао на нови кредит од "тројка" ере, да плати њихово због и да задовољи потребе и за развој. Он је одлучио да додели права подносилаца 'тројка' од стране царине, таксе, соли и "наплатне Стан!" страних кредитора зеленаши био непоколебљив. Нису дати кредит, али припремио "Меморандум", који је назван "Протокол" који веже руке и ноге у Грчку, буквално. Кроз "Меморандума", упитао је кратко време велике количине плаћања, и на сваком састанку Министарског савета ће учествовати амбасадори три силе Енглеске, Русије, Француске да надгледа мјере. Тако је почео "вруће лето" од 1843. године са новим оштрим мерама. Приходи од црквене имовине достављен министарству финансија. Фиред трећину државних службеника и смањен за 20% плате оних који су остали у влади, зауставио додјелу "у апономин 'пензија, чак и удовице бораца револуције. Војни трошкови опала заједно са бројем униформи. Али, чак и ове мере могле подићи износ захтевао од страних кредитора зеленаши. Дакле, грчка влада је морала да потпише "Меморандум", а то је протокол. Дана 2. септембра, 1843 је потписан и дан сломио 1843 војни удар, што је резултирало у одредби Устава. Звучи познато?
................
Il "Memorandum" di Giugno 1843
Era 172 anni esattamente in questo momento. Lo Stato greco era indebitato e non riusciva a rimborsare i prestiti a un'era finanziatori usurai. Del resto, Rothschild era allora, Rothschild e ora! I rimborsi sono alle stelle e l'allora governo greco (Otto regno), era in grado di rispondere, nonostante gli sforzi compiuti. Lo stato ha registrato un fatturato totale di 14 milioni. Dracme e solo 1841-1843 aveva pagato 6,6 milioni. Rimborsi DR. Nella primavera del 1843 ha imposto misure di austerità dure, mentre gli incontri sono stati ripetuti per nuove misure. Il governo ha chiesto un nuovo prestito dalla "troika" dell'epoca, a pagare la loro causa e per soddisfare le esigenze e per lo sviluppo. Ha deciso di concedere i diritti degli troika dalla dogana, imposta di bollo, il sale e il "pedaggio Stan!" finanziatori usurai stranieri era irremovibile. Non hanno dato prestito, ma preparato il "Memorandum", che è stato chiamato il "Protocollo" che lega mani e piedi alla Grecia, letteralmente. Attraverso il "Memorandum" ha chiesto una breve tempo grandi quantità di pagamento, e ad ogni riunione del Consiglio dei ministri saranno presenti gli ambasciatori dei tre poteri di Inghilterra, Russia, Francia per sorvegliare le misure. Inizia così la "estate calda" del 1843 con nuove misure dure. I proventi da beni ecclesiastici passò al Ministero delle Finanze. Fired un terzo dei dipendenti pubblici e una diminuzione del 20% sugli stipendi di coloro che sono rimasti al governo, si fermò la concessione "in aponomin 'le pensioni, anche le vedove di combattenti della Rivoluzione. La spesa militare è diminuita insieme al numero di uniforme. Ma anche queste misure potrebbero aumentare l'importo richiesto dagli istituti di credito usurai stranieri. Così il governo greco ha dovuto firmare il "Memorandum", vale a dire il protocollo. Il 2 settembre 1843 è stato firmato e il giorno ha rotto il colpo di stato militare, 1843, che ha portato alla disposizione della Costituzione. Suona familiare?
................
"Меморандум" о Июня 1843
Это был 172 лет назад именно в этом времени. Греческое государство в долгу и не могли погасить кредиты ростовщики кредиторов эпохи. В этом отношении, Ротшильд был тогда, Ротшильд и сейчас! Погашение были стремительно растет и затем греческое правительство (Отто царство), не смог ответить, несмотря на усилия. Государство получило выручку 14 млн. Драхм, и только с 1841 по 1843 заплатил 6,6 млн. Выплат DR. Весной 1843 введены жесткие меры экономии, в то время как встречи были повторены для новых мер. Правительство призвало нового кредита от "тройки" эпохи, платить их за и для удовлетворения потребностей и развития. Он решил предоставить права «тройка» на таможне, пошлины, соль и "платной Stan!" иностранные кредиторы ростовщики был непреклонен. Они не дают кредит, но подготовил «Меморандум», который был назван «Протокол», которая связывала по рукам и ногам в Грецию, в буквальном смысле. Через «Меморандума» спросил короткое время большое количество платежных, и на каждом заседании Совета министров примут участие послы трех держав Англии, России, Франции, чтобы контролировать эти меры. Так началась «горячая лето" от 1843 новых жестких мер. Доходы от церковного имущества передается в Министерство финансов. Уволен треть государственных служащих и уменьшилась на 20% заработную плату тех, кто остался в правительстве, остановился предоставлении "в aponomin" пенсий, даже вдов бойцов революции. Военные расходы снизились вместе с количеством униформе. Но даже эти меры могут повысить количество востребованных иностранных ростовщиков кредиторов. Так греческое правительство было подписать «Меморандум», а именно протокол. 2 сентября 1843 проведена подписан и день сломал 1843 военный переворот, в результате которого положения Конституции. Звучит знакомо?
................