Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Οι πρώτοι 100.000 νέοι ….ιθαγενείς!


Σχεδόν 100.000 μετανάστες, μας λέει η κυρία Τασία, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ιθαγένειας! Και είμαστε στο πρώτο τετράμηνο της νέας διακυβέρνησης. Αν συνυπολογίσουμε και τις εκατοντάδες χιλιάδες των νέων που παίρνουν τα μάτια τους και φεύγουν για την ξενιτειά, διότι ως γνωστόν το μνημόνιο έσωσε τη χώρα, σε πιάνει δέος και ένα ρίγος διαπερνά τη ραχοκοκαλιά όταν αφήνεις το νου σου να τρέξει λίγο στο μέλλον της Ελλάδας. Και οι σκέψεις που έρχονται μόνο αισιόδοξες δεν είναι. Ενθυμούμαι την αποστροφή του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου που έλεγε, για κάτι διαφορετικό βεβαίως, «παρέλαβα κράτος δεν θα παραδώσω κοινότητα»! Θα μου πείτε, υπερβολές! Ίσως.
Όμως, πολύ φοβούμαι ότι δεν είναι μακριά από το «παρέλαβαν Έθνος και παραδίδουν …μωσαϊκό»! Η συνεχόμενη εισροή των (λαθρο) μεταναστών, διότι εισέρχονται λάθρα στη χώρα μας ή παρατύπως (sic), βοηθούντως και των νομικών εργαλείων πλέον, οα οδηγήσουν σε πρωτόγνωρες καταστάσεις την χώρα μας αναφορικά με τον πληθυσμό της. Και αυτό που ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι η αποστροφή της κυρίας Τασίας, σε μια ραδιοφωνική της συνομιλία, σύμφωνα με την οποία «…οι πρόσφυγες δεν μπορούν να επιστρέψουν πλέον πίσω»! Και ρωτάς: Ευθύνομαι εγώ ως Έλληνας πολίτης για την κατάσταση που βίωσαν αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι που δεν έχουν που να ακουμπήσουν το κεφάλι τους; Προφανώς όχι! Όμως, για να το κλείσω, δεν είδα κάποια απάντηση στο ερώτημα: τελικά είναι ή δεν είναι αντισυνταγματικό, να λαμβάνουν ιθαγένεια τα παιδιά μη Ελλήνων;
.......
The first 100,000 young ... aborigines!
Nearly 100,000 immigrants, says Mrs. Tasia may submit citizenship applications! And we are in the first four months of the new government. If we take into account the hundreds of thousands of young people who get their eyes and go to xeniteia because as we know the Memorandum saved the country in awe and catching a chill penetrates the backbone when you let your mind run a little on the future of Greece. And the thoughts that come not only optimistic. I remember the revulsion of the late Tassos Papadopoulos said, for something different course, "I received state will not deliver community"! You will say, excesses! Maybe. But I fear that he is far from "Nation received and deliver ... mosaic"! The continuous influx of (illegal) immigrants, because entering our country illegally or irregularly (sic), voithountos and legal tools now, ca result in unprecedented situations our country with respect to its population. And what worries more is aversion Mrs Tassia, in a radio of the conversation, according to which "... the refugees can not return now back"! And you ask: to blame myself as a Greek citizen for the situation they experienced these unhappy people who do not have to touch their heads? Obviously not! But to conclude, I did not see an answer to the question: is it or is unconstitutional, take the kids non-Greek nationality?
.......
Прве 100.000 младих ... оригинална фауна
Скоро 100.000 имиграната, каже госпођа Тасиа могу да поднесу пријаве за држављанство! И ми смо у прва четири месеца ове нове владе. Ако узмемо у обзир стотине хиљада младих људи који су добили своје очи и идите на, јер кенитеиа као што знамо меморандум спасао земљу у чуду и хвата језа продире кичму када нека ваш ум ради мало на будућност Грчке. И мисли које долазе не само оптимиста. Сећам се одвратност покојног Тасос Пападопулос рекао је, за нешто друго, наравно, "Добио сам држава неће испоручити заједницу"! Рећи ћете, испаде! Можда. Али бојим се да је далеко од "Нација добила и достави ... мозаик"! Континуирано прилив илегалних () имиграната, јер незаконито или неправилно (сиц) на уласку у нашу земљу, воитхоунтос и правна средства сада, ца довести до невиђених ситуацијама наше земље у односу на број становника. А шта брине више је аверзија госпођа Тассиа, у радио разговора, према којем "... избеглице не могу да се врате натраг сада"! И питате: да се окриви као грчки држављанин за ситуацију у којој се доживљава ове несрећне људе који немају да пазе на своје главе? Очигледно не! Али да закључимо, нисам видио одговор на питање да ли је или је неуставан, одведи децу не-грчки националност?
.......
I primi 100.000 giovani ... aborigeni
Quasi 100.000 immigrati, dice la signora Tasia può presentare domande di cittadinanza! E noi siamo nei primi quattro mesi del nuovo governo. Se prendiamo in considerazione le centinaia di migliaia di giovani che ottengono i loro occhi e andiamo a xeniteia perché come sappiamo il memorandum ha salvato il paese in soggezione e prendere freddo penetra la spina dorsale quando si lascia la tua mente eseguito un po 'sul futuro della Grecia. E i pensieri che non provengono solamente ottimista. Ricordo la repulsione del defunto Tassos Papadopoulos ha detto, per qualcosa di diverso corso, "ho ricevuto stato non consegnerà comunità"! Voi direte, eccessi! Forse. Ma temo che egli è ben lungi dall'essere "Nazione ricevuto e fornire ... mosaico"! Il continuo afflusso di immigrati (clandestini), perché entrando nel nostro paese illegalmente o irregolarmente (sic), voithountos e gli strumenti giuridici ora, ca provocare situazioni inedite nostro paese rispetto alla sua popolazione. E ciò che preoccupa di più è l'avversione signora Tassia, in una radio della conversazione, secondo il quale "... i rifugiati non possono tornare indietro ora"! E si chiede: la colpa a me stesso come un cittadino greco per la situazione che hanno vissuto queste persone infelici che non hanno a toccare le loro teste? Ovviamente no! Ma per concludere, non ho visto una risposta alla domanda: è o è incostituzionale, portare i bambini nazionalità non greca?
.......
Первый 100000 молодой .... Родной!
Почти 100000 иммигрантов, говорит г-жа Тася может подавать заявки на гражданство! И мы в первые четыре месяца новой власти. Если мы примем во внимание сотни тысяч молодых людей, которые получают свои глаза и перейти к xeniteia потому что, как мы знаем, Меморандум спас страну в страхе и простудиться проникает в основу, когда вы пусть ваш ум работать немного на будущее Греции. И мысли, которые приходят не только с оптимизмом. Я помню отвращение покойного Тассос Пападопулос заявил, что-то другое, конечно, "я получил состояние не будет поставлять сообщество"! Вы скажете, эксцессов! Может Быть. Но я боюсь, что он далек от "Нация получила и доставить ... мозаика"! Непрерывный приток нелегальных () иммигрантов, потому что ввод нашу страну нелегально или неправильной (SiC), voithountos и юридические инструменты в настоящее время, Калифорния привести к беспрецедентным ситуациях нашу страну в связи с ее населением. И то, что беспокоит более отвращение миссис Tassia, в радио разговора, в соответствии с которым "... беженцы не могут вернуться теперь назад"! И вы спросите: сам виноват в греческой гражданина за ситуацию они испытали эти несчастные люди, которые не должны коснуться их головы? Очевидно нет! Но вывод, я не вижу ответа на вопрос: является ли это или неконституционным, взять детей без греческого гражданства?