Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Για σκεφτείτε λίγο σας παρακαλώ το εξής: η μικρή (τρόπος του λέγειν) Αυστρία, έχει παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ κέρδος από τα διμερή δάνεια που σύναψε με την Ελλάδα, στον καιρό των μνημονίων. Για φανταστείτε λοιπόν με τα υπόλοιπα κράτη! Και αυτό, ο γκαουλάιτερ του Δ΄ Οικονομικού Ράιχ και φιλέλληνας Γιούνγκερ το ονομάζει «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».
............

Think about your little please this: the small (so to speak) Austria has more than 100 million euro gain from bilateral loans contracted by Greece, the weather memoranda. For we imagine to the rest! And this, the Gauleiter of D. Reich Economic and philhellene Juncker calls it "European solidarity."
............
Размислите о твом малом молим вас ово: мали (да се тако изразим) Аустрија има више од 100 милиона евра добити из билатералних кредита уговорених од стране Грчке, време меморандума. За да замислимо да до краја! И то, Гаулајтер Д. Реицх Економског и пхилхеллене Јункер то назива "Европска солидарност."
............
Подумайте о том, ваш маленький пожалуйста этот: маленький (так сказать) Австрия имеет более 100 млн евро от усиления двусторонних кредитов, привлеченных от Греции, погода меморандумов. Ибо мы представить себе в отдыхе! И это, гауляйтер Д. рейха экономического и грекофил Юнкер называет его "европейской солидарности".
............