Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Αγοράζουν S400 οι Κινέζοι


Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Δύση και ειδικά στην Ιαπωνία, μετά την ανακοίνωση για την αγορά της Κίνας του υπερσύγχρονου ρωσικού πυραυλικού συστήματος αεράμυνας S-400. Ειδικότερα το Τόκιο χαρακτήρισε ανησυχητική την εν λόγω εξέλιξη, καθώς πιστεύει ότι η απόκτηση αυτού του πυραυλικού συστήματος θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση στην ένταση μεταξύ Κίνας – Ιαπωνίας. Είναι γνωστή η συνεχιζόμενη διαφωνία των δύο χωρών που ερίζουν για τα νησιά Σενκάκου ή Daoju στα κινέζικα.
Την είδηση για την πώληση του ρωσικού πυραυλικού συστήματος στην Κίνα επιβεβαίωσε λίγες ημέρες πριν, ο Ανατόλι Ισάϊκιν, διευθυντής της ρωσικής εταιρίας εξαγωγών όπλων Rosoboroneksport, σε συνέντευξή του.
Παρά το γεγονός ότι η Μόσχα και το Πεκίνο δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει επίσημα τη συμφωνία, είναι σχεδόν βέβαιη η πώληση του οπλικού συστήματος. Πρόκειται για την πρώτη χώρα, η οποία θα αγοράσει το προηγμένης τεχνολογίας πυραυλικό σύστημα αεράμυνας. Σημειώνεται ότι η Κίνα έχει ήδη τη γνωστή έκδοση του πυραυλικού συστήματος S-300. Σε αντίθεση με το παλιότερο σύστημα, οι S400 έχουν βεληνεκές 400 χιλιόμετρα (100 περισσότερα), που σημαίνει ότι μπορούν να φτάσουν ως στο νησί Ταϊβάν. Επίσης, από την Κίνα μπορούν να χτυπήσουν στόχους στο Νέο Δελχί, στην Καλκούτα, στο Ανόι, στη Σεούλ και φυσικά στα αμφισβητούμενα νησιά που ελέγχονται από την Ιαπωνία.
ΡΑΦ
....................
Buy S400 Chinese
Intense anxiety prevails in the West and especially in Japan, following the communication on the Chinese market of sophisticated Russian air defense missile system S-400. Specifically Tokyo featured alarming this development, as it believes that the acquisition of this missile system would cause escalation in tension between China - Japan. They know the ongoing dispute between the two countries disagree on the Senkaku Islands or Daoju in Chinese. The news about the sale of Russian missile system in China has confirmed a few days ago, Anatoly Isaikin, director of the Russian company exports Rosoboroneksport weapons, in an interview.
Despite the fact that Moscow and Beijing have yet to officially publish the agreement is almost certain to sell the weapon system. This is the first country that will buy the advanced air defense missile system. It noted that China has been known version of the S-300 missile system. Unlike the earlier system, the S400 has a range of 400 kilometers (100 more), which means that they can arrive as the Taiwan island. Also, China can strike targets in New Delhi, Kolkata, Hanoi, Seoul and of course the disputed islands controlled by Japan.
RAF
....................
Купить S400 китайский
Интенсивный тревоги преобладает на Западе, и особенно в Японии, после общения на китайском рынке сложные России ракеты ПВО С-400. В частности Токио признакам тревогу это развитие, так как считает, что приобретение этой системы противоракетной вызовет эскалацию напряженности между Китаем - Япония. Они знают, продолжающийся спор между двумя странами не согласны на острова Сенкаку или Daoju на китайском. Новости о продаже российской системы противоракетной в Китае подтвердил несколько дней назад, Анатолий Исайкин, директор российской компании Рособоронэкспорт экспортирует оружие в интервью.
Несмотря на то, что Москва и Пекин пока официально опубликовать соглашение почти наверняка продать систему оружия. Это первая страна, которая будет покупать передовые ЗРК. Он отметил, что Китай, как известно, версию ракетной системы С-300. В отличие от ранее системы, S400 имеет ряд 400 километров (более 100), что означает, что они могут приехать как остров Тайвань. Кроме того, Китай может поражать цели в Нью-Дели, Калькутте, Ханой, Сеул и, конечно спорных островов, контролируемых Японией.
РАФ
....................
Купe С400 КинеZi
Анксиозност преовладава на Западу, а посебно у Јапану, након комуникације на кинеском тржишту софистицирани систем противваздушне одбране Руски ракетни С-400. Конкретно Токио феатуред алармантно овај развој, јер сматра да би набавка овог ракетног система изазвати ескалацију напетости између Кине у - Јапан. Знају току спор између две земље не слажу о Сенкаку острва или Даоју на кинеском. Вест о продаји руског ракетног система у Кини је потврдио пре неколико дана, Анатолиј Исаикин, директор руске компаније извози Рособоронекспорт оружје, у интервјуу.
Упркос чињеници да Москва и Пекинг тек треба да званично објави споразум је готово извесно да прода оружје систем. Ово је прва земља која ће купити напредан систем противваздушне одбране ракете. Напоменути да је Кина је позната верзију ракетног система С-300. За разлику од ранијег система, С400 има домет од 400 километара (100 више), што значи да могу да стигну као острво Тајван. Такође, Кина може ударити циљеве у Њу Делхију, Колката, Ханој, Сеулу и наравно спорних острва под контролом Јапана.
РАФ
....................
Comprar S400 chino
Ansiedad intensa prevalece en Occidente y especialmente en Japón, después de la comunicación en el mercado chino de sofisticado sistema ruso de misiles de defensa aérea S-400. Específicamente Tokio ofrece que alarmante este desarrollo, ya que considera que la adquisición de este sistema de misiles podría causar una escalada de la tensión entre China - Japón. Ellos conocen la disputa entre los dos países no están de acuerdo en las islas Senkaku o Daoju en chino. Las noticias sobre la venta de sistema de misiles de Rusia en China ha confirmado hace unos días, Anatoly Isaikin, director de la empresa rusa exporta armas Rosoboroneksport, en una entrevista.
A pesar de que Moscú y Pekín todavía tienen que publicar oficialmente el acuerdo es casi seguro que vender el sistema de armas. Este es el primer país que va a comprar el avanzado sistema de misiles de defensa aérea. Señaló que China ha sido conocida versión del sistema de misiles S-300. A diferencia del sistema anterior, el S400 tiene un alcance de 400 kilometros (100 más), lo que significa que pueden llegar como la isla de Taiwán. Además, China puede atacar objetivos en Nueva Delhi, Kolkata, Hanoi, Seúl y por supuesto las disputadas islas controladas por Japón.
RAF
....................