Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Oι δανειστές δεν είναι ..εκκλησία.

Πιστεύω να το έχετε συνειδητοποιήσει ότι οι δανειστές δεν είναι ..εκκλησία. Με εκβιασμούς και ότι άλλο μέσο διαθέτουν, θέλουν να επιβάλουν τις πολιτικές τους στην χώρα μας για να μπορέσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τοκογλυφικό κεφάλαιο (τραπεζίτες) να αγοράσουν στην ξευτίλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Σου λένε απλά: θέλεις ευρώ; (αυτοί τα διαχειρίζονται μόνο) τότε πουλήστε στους τοκογλύφους τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το εθνικό ταχυδρομείο κλπ.

Και αυτό δεν έχει τέλος. Το ζήτημα είναι λοιπόν, τι στο καλό περιμένουν και δεν τους στέλνουν στον αγύριστο, οι άνθρωποι που υποτίθεται κόπτονται και υπηρετούν τον ελληνικό λαό!
ΡΑΦ
............
You can you realize that lenders are not ..ekklisia. By blackmail and that other means have, they want to impose their policies on our country to enable the global financial usurious capital (bankers) buy in xeftila assets in Greece. You just say: thou shalt euro? (These are run only) then sell the loan sharks airports, ports, the national post office etc.
And it has no end. The question is then, what the heck wait and not send them to hell, people supposedly cut and serve the Greek people!
RAF
..........
Можете ли схватате да се повериоци не ..екклисиа. По уцјене и да друга средства имају, желе да наметну своју политику на нашу земљу како би се омогућило глобалне финансијске зеленашки капитал (банкаре) купити у кефтила средстава у Грчкој. Само реци ти ћеш евра? (Ово имају само) онда прода зеленаши аеродрома, лука, Народна пошту итд
И нема краја. Питање је онда, шта дођавола чекати и да их пошаље у пакао, људи наводно смањи и служе грчки народ!
РАФ
........
Вы можете понять, что кредиторы не ..ekklisia. По шантажа и другие средства имеют, они хотят навязать свою политику на нашу страну для того, чтобы глобальные финансовые ростовщический капитал (банкиров) купить в xeftila активов в Греции. Вы просто говорите: ты евро? (Они работают только), то продать ростовщики аэропортов, портов, национальной почтовое отделение и т.д.
И это не имеет конца. Вопрос тогда, что, черт возьми, подождите и не посылать их в ад, люди якобы вырезать и служить греческому народу!
РАФ
.........
Si si può realizzare che i creditori non sono ..ekklisia. Con ricatti e che altri mezzi hanno, vogliono imporre le loro politiche sul nostro paese per permettere ai globali finanziari usurai di capitale (banchieri) acquistare in attività xeftila in Grecia. Basta dire: tu euro? (Questi sono eseguiti solo) poi vendere gli strozzini aeroporti, porti, l'ufficio postale nazionale ecc
E non ha mai fine. La domanda è allora, che cosa aspetta il diavolo e non mandarli a quel paese, persone apparentemente tagliare e servire il popolo greco!
RAF