Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Απέκρυψαν χορηγούς οι Κλίντον


Το ζευγάρι Μπιλ και Χίλαρυ Κλίντον είναι γνωστό παγκοσμίως και είναι συνυφασμένο το επώνυμο με την αμερικανική πολιτική. Το τελευταίο όμως διάστημα αφότου η Χίλαρυ έφυγε από το Στέιτ Ντιπάρμεντ, το ζευγάρι ασχολείται – εδώ και πολύ καιρό - με τι άλλο; Με ιδρύματα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις φυσικά. Όπως γράφει η εφημερίδα Washington Post όμως, οι Κλίντον παραβίασαν τους κανόνες του παιχνιδιού.
Η οργάνωση «Clinton operation Giustra”, η οποία αποτελεί μέρος του ιδρύματος Clinton και εκπροσωπείται στον Καναδά, απέκρυψε 110 χορηγούς του ιδρύματος. Και η ιστορία είναι ότι, ο συγκεκριμένος νόμος που ρητά λέει την υποχρεωτική δημοσιοποίηση όλων των δωρητών, φέρει την υπογραφή του Μπαράκ Ομπάμα και της Χίλαρι Κλίντον. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδρυμα Κλίντον διαχειρίζεται πάνω από 2 δις δολάρια. Αυτό το γεγονός, όπως σημειώνει σε σχόλιο η εφημερίδα, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει αρνητικό προηγούμενο στη διεκδίκηση του Λευκού Οίκου από την Χίλαρι Κλίντον, σε περίπτωση που ξεφύγει από τα στενά όρια του Καναδά. Επειδή υπάρχει όμως ισχυρή επιρροή των Κλίντον στα ΜΜΕ, ίσως και να μη συμβεί αυτό, διότι σε αντίθετη περίπτωση, θα προκληθεί μεγάλος σεισμός στη διάρκεια της εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον.
..............................
Скрытые спонсоры Клинтон
Пара Билл и Хиллари Клинтон известна во всем мире и является синонимом фамилия с американской политики. Последний раз, но после Хиллари оставил государство Ntiparment, пара предложения - давно - что еще? С учреждениями и НПО естественно. Как пишет газета Washington Post, однако, Клинтон нарушил правила игры. Организация «Клинтон операция Джустра", который является частью Фонда Клинтона и представлена в Канаде, скрывается 110 спонсоров фонда. И история, что этот закон прямо говорит обязательное раскрытие всех доноров, подписанных Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. Тем не менее, согласно сообщениям, Фонд Клинтона управляет более $ 2 млрд. Этот факт, как отметил в комментарии газете, уверен, чтобы создать негативный прецедент, утверждая, Белый дом Хиллари Клинтон, должна уйти из пределов Канады. Потому что еще мощное влияние Клинтон в средствах массовой информации, они не могут произойти, иначе это приведет к большой землетрясение во время кампании Хиллари Клинтон.
.................
Скривене спонзори Клинтон
Пар Бил и Хилари Клинтон је познат у целом свету и представља синоним презиме са америчком политиком. Последњи пут, али након Хиллари напустила државну Нтипармент, пар понуда - одавно - шта друго? Са институција и невладиних организација природно. Како пише лист Васхингтон Пост, међутим, Клинтон прекршио правила игре. Организација «Клинтонова рад Гиустра", која је део Клинтонове фондације и представљена у Канади, скривена 110 спонзоре темеља. А прича је да је овај закон изричито каже да обавезно објављивање свих донатора, који је потписао Барак Обама и Хилари Клинтон. Међутим, према извештајима, Клинтонова фондација управља преко 2 милијарде долара. Ова чињеница, као што је наведено у коментарима новине, сигурно да стварају негативну преседан у тврдећи Белу кућу од Хилари Клинтон, требало би да побегну из граница Канаде. Зато што још увек моћан утицај Клинтон у медијима, они можда неће догодити, иначе ће изазвати велики земљотрес у току кампање Хилари Клинтон.
..................
Concealed sponsors Clinton
The couple Bill and Hillary Clinton is known worldwide and is synonymous surname with US policy. The last time but after Hillary left the State Ntiparment, the couple deals - long ago - what else? With institutions and NGOs naturally. As the newspaper writes Washington Post, however, Clinton violated the rules of the game. The organization «Clinton operation Giustra", which is part of the Clinton Foundation and is represented in Canada, concealed 110 sponsors of the foundation. And the story is that this law expressly says the mandatory disclosure of all donors, signed by Barack Obama and Hillary Clinton. However, according to reports, the Clinton Foundation manages over $ 2 billion. This fact, as noted in comments the newspaper, is sure to create a negative precedent in claiming the White House by Hillary Clinton, should escape from the confines of Canada. Because there yet powerful influence of Clinton in the media, they may not happen, otherwise it will cause great earthquake during the campaign of Hillary Clinton.