Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Μετά την Ελλάδα σειρά έχει η Κροατία


Πριν από λίγες ημέρες έγραφε η γερμανική εφημερίδα «am Sonntag» ότι
οι δύο αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί των Γερμανών είναι Ελλάδα και Κροατία. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι γνωστή. Είμαστε πλέον …γερμανική αποικία. Αυτό που ίσως να μην γνωρίζετε είναι ότι, η Κροατία βρίσκεται ακριβώς στο δρόμο της Ελλάδας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, αρχίζουν να μιλούν για «μεταρρυθμίσεις» (τι πρωτότυπο;) και ψάχνουν τον τρόπο για την ένταξη και της Κροατίας στο ..κλαμπ των οικονομικά υπόδουλων κρατών!
Ήδη, τα γερμανικά δημοσιεύματα γράφουν καθημερινά ότι η Κροατία λόγω της μη συνετής διοίκησης και αδιαφορίας προς τις μεταρρυθμίσεις που επιδείνωσαν δραματικά την οικονομική κατάσταση, απειλείται με πτώχευση όπως και η Ελλάδα! μάλιστα επιστρατεύτηκε και η Κομισιόν η οποία στην έκθεσή της περιγράφει με τα μελανότερα γράμματα την κατάσταση στη χώρα. Κάνει λόγο για μεγάλα ελλείμματα που δεν τιθασεύονται, για μεγάλο αριθμό πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ανεπαρκής εποπτεία οικονομικού ελέγχου και βραδύτητα των δικαστηρίων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας πτώχευσης. Το θέμα της Κροατίας θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης στη Σύνοδο Κορυφής στις 25 και 26 Ιουνίου. Ευτυχώς δεν υπάρχει αυτός ο ανεκδιήγητος ο Όλι Ρεν να πει εκείνη την φράση με ειρωνεία: Κουράγιο Κροατία! Τελικά τίποτε δεν είναι τυχαίο. Και υπάρχουν ακόμη αφελείς νεοέλληνες που πιστεύουν στην Ευρώπη των τραπεζιτών που διοικούν Μέρκελ – Σόιμπλε! Τι να πει κανείς;
ΡΑΦ
...........
After Greece series has Croatia
A few days ago wrote the German newspaper «am Sonntag» that
Both loved tourist destinations of Germans are Greece and Croatia. The situation in Greece is known. We are now ... German colony. What you may not know is that, Croatia is exactly in the way of Greece. Located on the verge of bankruptcy, they begin to talk about "reforms" (what original?), And searching the way to integration and Croatia's ..klamp economically subjugated states! Already, German press write daily that Croatia due to non prudent management and indifference towards the reforms that dramatically worsened the economic situation is threatened with bankruptcy like Greece! indeed mobilized, and the Commission, which in its report describes the darkest letters the situation in the country. Refers to large deficits that are not harnessed, to large numbers of early retirement, insufficient oversight audits and slowness of the courts in applying the bankruptcy process. Croatia's theme will be the main topic of discussion at the summit on 25 and 26 June. Luckily there is this indescribable Olli Rehn say that phrase with irony: Courage Croatia! Eventually nothing is accidental. And there are still gullible modern Greeks who believe in a Europe of bankers who run Merkel - Schaeuble! What can you say?
RAF
.......
Након Грчка серија има Хрватску
Пре неколико дана писао немачком листу «ам Соннтаг» да су два омиљена туристичка дестинација Немаца су Грчка и Хрватска. Ситуација у Грчкој је познат. Ми смо сада ... немачки колонија. Оно што можда не знате је да, Хрватска је управо на путу Грчке. Налази се на ивици банкротства, они почињу да говоре о "реформи" (шта оригинални?), И потрази пут ка интеграцији и Хрватске ..кламп економски покорио држава! Већ Немачка штампа пишу свакодневно да Хрватској због неиспуњавања Опрезно управљање и равнодушности према реформама које драматично погоршала економску ситуацију прети банкрот Грчке као! заиста мобилисани, а комисија, која је у свом извештају описује најмрачније слова ситуација у земљи. Односи се на велике дефиците који нису упрегнути, да велики број превремену пензију, недовољна за надзор ревизије и спорости судова у примени стечајног поступка. Тема Хрватске биће главна тема расправе на самиту 25. и 26. јуна. Срећом ту је то неописиво Оли Рен кажу да фразу са иронијом: Храброст Хрватска! На крају ништа није случајно. И даље постоје лаковерни модерни Грци који верују у Европи банкара који води Меркел - Сцхаеубле! Шта можете да кажете?
ΡΑΦ