Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Οδηγός η Αργεντινή


Σας είναι γνωστό ότι η Αργεντινή βγήκε στις αγορές, όπως συνηθίζουν να λένε, οι ευρωλιγούρηδες και τα φερέφωνα του νεοταξικού συστήματος. Μετά από περίπου δεκατρία ολόκληρα χρόνια! Και βγήκε στις αγορές και δανείστηκε χωρίς νταβατζήδες της παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι είχε σχεδιάσει ο αείμνηστος Κίρχνερ και έτσι έγινε.
Πέταξε τους τοκογλύφους έξω, κούρεψε το χρέος και σχεδίασε την εθνική οικονομία της Αργεντινής. Και σήμερα είναι μακράν η καλύτερη χώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης, για να χρησιμοποιήσω τους προσφιλείς όρους των διεθνών τοκογλύφων.
........................
Guide Argentina

It knows that Argentina went to the markets, as they used to say, the evroligourides and mouthpieces neotaxikou system. After about thirteen years! And went to markets and borrowed without pimps in the global economy. So he had planned late Kirchner and so it happened. He threw the moneylenders out shear debt and designed the national economy of Argentina. And today is by far the best country to growth, to use the hallowed terms of international usurers.
........................
Водич Аргентина
Зна да Аргентина је на тржиштима, као што су то рекли, да евролигоуридес и гласноговорници неотакикоу систем. Након око тринаест година! И отишао у тржиште и позајмљена без макроа у глобалној економији. Дакле, он је планирао касно Кирхнер и тако се то десило. Бацио је смицајну дуг Зајмодавци напоље и дизајниран националну економију Аргентине. И данас је далеко најбоље земље у развоју, да користе свете услове међународних зеленаше.
........................
Руководство Аргентина
Он знает, что Аргентина пошла на рынки, так как они используются, чтобы сказать, что evroligourides и мундштуки neotaxikou системы. Через тринадцать лет! И пошел на рынки и заемных без сутенеров в мировой экономике. Таким образом, он планировал конце Киршнер и так оно и случилось. Он бросил долг ростовщики из сдвига и предназначен национальной экономики Аргентины. И сегодня, безусловно, является лучшей страной для роста, использовать освященные условия международных ростовщиков.
........................
Guía Argentina
Se sabe que la Argentina fue a los mercados, como solían decir los evroligourides y boquillas sistema neotaxikou. Después de unos trece años! Y fue a los mercados y prestado sin proxenetas en la economía global. Así que él había planeado tarde Kirchner y por lo que pasó. Lanzó la deuda cizalla prestamistas y diseñó la economía nacional de la Argentina. Y hoy es, con mucho, el mejor país para el crecimiento, para usar los términos sagrados de los usureros internacionales.
........................