Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Η αποικία που λέγεται Ουκρανία


Για να διαπιστώσει κανείς, πόσο απροκάλυπτα πλέον οι ΗΠΑ ασκούν τον απόλυτο έλεγχο στην Ουκρανία και την έχουν καταστήσει πραγματικό δορυφόρο τους αρκούν οι παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες. Είναι γνωστό ότι ο πρωθυπουργός της χώρας Γιατσενιούκ ήταν μέχρι πρόσφατα ανώτατο στέλεχος σε επενδυτική τράπεζα του Τζορτζ Σόρος, του οποίου, όπως αποδείχθηκε, η ΜΚΟ Open Society έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την ανατροπή του εκλεγμένου προέδρου Γιανουκόβιτς. Επίσης, ενεργό ρόλο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ουκρανίας παίζει ο ίδιος ο Σόρος. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Π. Ποροσένκο, διόρισε τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Μακέιν ως σύμβουλό του.
Πρώτη κίνηση του ίδιου ήταν η αποστολή όπλων και στρατιωτών στο μέτωπο της ανατολικής Ουκρανίας. Αμερικανοί επίσης βρίσκονται και στο τιμόνι της ενέργειας της χώρας. Επιπροσθέτως, κατ’ εντολή των «γερακιών» η κυβέρνηση της Ουκρανίας, δημιούργησε ένα όργανο συμβουλευτικό, το οποίο θα «βοηθήσει» τη χώρα στις «μεταρρυθμίσεις». Επίσης, θα αποφασίζει εκείνο πότε η Ουκρανία έχει ανάγκη μιας παγκόσμιας υποστήριξης! Ποιοι συναποτελούν το συμβουλευτικό όργανο; 1) Τζον Μακέιν 2) Καρλ Μπιλντ 3) Έλμακ Μπροκ 4) Άντερς Ασλούντ. Και ποιος ηγείται; Ο Μιχαήλ Σαακασβίλι! Προσέξτε λοιπόν: ο πρώτος δεν χρειάζεται συστάσεις, ο δεύτερος, σύμφωνα με το Ρόυτερς, πρώην Σουηδός ΥΠΕΞ και γνωστός στα Βαλκάνια, είναι φανατικά κατά των Ορθόδοξων Χριστιανών, ο τρίτος είναι ο γνωστός Γερμανός του Ευρωκοινοβουλίου, με τις ωμές παρεμβάσεις του στα εσωτερικά της Ελλάδας (υπέρ της τρόικας εννοείται) και ο τέταρτος είναι Αμερικανός οικονομολόγος συνεργάτης του Ινστιτούτου Peterson ης Ουάσιγκτον! Όσο για τον επικεφαλής, τον Μιχαήλ Σαακασβίλι, πρώην πρόεδρος της Γεωργίας με διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Είναι όμως αμερικανός πολίτης! Κατανοητό λοιπόν, τι συμβαίνει στην Ουκρανία;
..............
The colony called Ukraine
To be seen how the US now openly exercise absolute control in Ukraine and the following useful information have made them real satellite suffice. It is known that the Prime Minister of Giatseniouk country was until recently a senior executive at investment bank of George Soros, which, as it turned out, the NGO Open Society played a key role in the overthrow of elected President Yanukovych. Also an active role in the financial system of Ukraine plays himself Soros. At the same time, the Ukrainian President P. Porosenko, appointed US Senator John McCain as his advisor. First movement itself was sending weapons and soldiers in front of the eastern Ukraine. Americans also lie at the helm of the country's power. Additionally, at the behest of the "hawks" the Government of Ukraine, created an advisory body, which will "help" the country to the "reforms". Also decides that when Ukraine needs a global support! Who make up the advisory body? 1) John McCain 2) Carl Bildt 3) Elmak Brock 4) Anders Aslount. And who leads? Mikhail Saakashvili! So beware: the first needs no introduction, the second, according to the router, former Swedish Foreign Minister and known in the Balkans, is fanatically against Orthodox Christians, the third is the well-known German the European Parliament, with the brutal interventions in the internal affairs of Greece (in favor of the troika of course) and the fourth is an American economist collaborator Peterson Institute nd Washington! As for the leader, Mikhail Saakashvili, a former president of Georgia with an international arrest warrant against him. But American citizen! Understandable then, what is happening in Ukraine?
RAF
............
Колонија под називом Украјина
Да се види како САД сада отворено врши апсолутну контролу у Украјини и следеће корисне информације да им је прави сателитски довољна. Познато је да премијер Гиатсениоук земља је била донедавно виши извршни на инвестиционој банци Џорџ Сорош, који је, како се испоставило, НВО отворено друштво одиграла кључну улогу у свргавању изабраног председника Јанукович. Такође, активна улога у финансијском систему Украјине игра се Сорош. У исто време, украјински председник П. Поросенко, именован САД сенатор Џон Мекејн као његов саветник. Први покрет сама слала оружје и војнике испред источној Украјини. Американци леже на челу власти у земљи. Поред тога, на захтев од "јастребова" Влада Украјине, створио саветодавно тело, које ће "помоћи" земље на "реформи". Такође, одлучује да када Украјина треба глобалну подршку! Који чине саветодавно тело? 1) Џон Мекејн 2) Карл Билт 3) Елмак Брок 4) Андерс Аслоунт. А ко води? Михаил Сакашвили! Дакле, чувајте се: прва потреба представљање, други, у складу са рутером, бившег шведског министра спољних послова и позната на Балкану, је фанатично против православних хришћана, трећа је познати немачки Европски парламент, са бруталним интервенцијама у унутрашње послове Грчке (у корист тројке наравно) и четврти је амерички економиста сарадник Петерсон Институт НД Вашингтон! Што се тиче лидер, Михаил Сакашвили, бивши председник Грузије са међународне потернице против њега. Али амерички грађанин! Разумљиво онда, шта се дешава у Украјини?
РАФ
............
Колония называется Украины
Для видно, как США теперь открыто проявлять абсолютный контроль в Украине и следующее полезная информация сделали им реальную спутниковое хватает. Известно, что премьер-министр Giatseniouk страна до недавнего старший исполнительный инвестиционного банка Джорджа Сороса, который, как выяснилось, НПО ОАО играл ключевую роль в свержении избранного президента Януковича. Также активная роль в финансовой системе Украины играет самого себя Сорос. В то же время, Президента Украины П. Porosenko, назначенный США сенатор Джон Маккейн в качестве своего советника. Во-первых само движение посылает оружие и солдат в передней части восточной Украины. Американцы также лежат у руля власти в стране. Кроме того, по просьбе «ястребов" Правительство Украины, создан совещательный орган, который будет "помощь" страны с «реформами». Постановляет также, что, когда Украина нуждается в глобальную поддержку! Кто составляют консультативный орган? 1) Джон Маккейн 2) Карл Бильдт 3) Elmak Брок 4) Андерс Aslount. И кто ведет? Михаил Саакашвили! Так что будьте осторожны: первые нуждается в представлении, во-вторых, в соответствии с маршрутизатором, бывшего министра иностранных дел Швеции и известный на Балканах, фанатично против православных христиан, третий известный немецкий Европейский парламент, с жестокими вмешательства во внутренние дела Греции (в пользу тройки, конечно) и четвертый американский экономист сотрудник Института Петерсона в Вашингтоне й! Что касается лидера, Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии международного ордера на арест в отношении него. Но американский гражданин! Понятно, то, что происходит в Украине?
РАФ
............
La colonia chiamata Ucraina
Per vedere come gli Stati Uniti ora esercitare apertamente il controllo assoluto in Ucraina e le seguenti informazioni utili messo a loro reale bastano satellitare. E 'noto che il paese primo ministro Giatseniouk è stato fino a poco tempo un alto dirigente di banca di investimento di George Soros, che, come si è scoperto, la ONG Open Society ha giocato un ruolo chiave nel rovesciamento del presidente eletto Yanukovich. Inoltre un ruolo attivo nel sistema finanziario ucraino interpreta se stesso Soros. Allo stesso tempo, il Presidente ucraino P. Porosenko, nominato senatore statunitense John McCain come suo consigliere. Primo movimento stesso è stato l'invio di armi e soldati di fronte Ucraina orientale. Gli americani si trovano anche alla guida del potere del paese. Inoltre, presso il volere dei "falchi" del governo dell'Ucraina, ha creato un organo consultivo, che sarà "aiutare" il paese per le "riforme". Decide inoltre che quando l'Ucraina ha bisogno di un sostegno globale! Che costituiscono l'organo consultivo? 1) John McCain 2) Carl Bildt 3) Elmak Brock 4) Anders Aslount. E che guida? Mikhail Saakashvili! Quindi attenzione: il primo non ha bisogno di presentazioni, il secondo, in base al router, l'ex ministro degli esteri svedese e conosciuto nei Balcani, è fanaticamente contro i cristiani ortodossi, il terzo è il ben noto tedesco al Parlamento europeo, con gli interventi brutali negli affari interni della Grecia (a favore della troika ovviamente) e il quarto è un economista americano collaboratore Peterson Institute nd Washington! Per quanto riguarda il leader, Mikhail Saakashvili, un ex presidente della Georgia, con un mandato di arresto internazionale contro di lui. Ma cittadino americano! Comprensibile quindi, ciò che sta accadendo in Ucraina?
RAF
............