Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Για να μην λησμονούμε..


Επειδή έρχονται μέρες δύσκολες, εξεταστική για το μνημόνιο κλπ, καλό είναι να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας και να θυμηθούμε ορισμένα γεγονότα που εξαιτίας τους, το μαύρο πέπλο της απελπισίας πλανάται εδώ και πέντε χρόνια πάνω από την Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο συνταγματολόγος εξ επαγγέλματος Ε. Βενιζέλος (οι πολιτικές ιδιότητες είναι πάρα πολλές και δεν τις γράφω για συντομία) υπέγραψε τη δανειακή σύμβαση, η οποία καταδίκασε έναν ολόκληρο λαό με τα γνωστά αποτελέσματα.

Ο κύριος αυτός λοιπόν, υπενθυμίζω συνταγματολόγος ων, προχώρησε σε μια ακόμη πολιτικά ανήθικη πράξη για να ολοκληρωθεί το πολιτικό έγκλημα: αυτή τη δανειακή σύμβαση που έδεσε χειροπόδαρα έναν ολόκληρο λαό, ουδέποτε την έφερε ως όφειλε, προς κύρωση στην Βουλή των Ελλήνων! Επιπροσθέτως, ούτε καν την τροποποίηση (μεσοπρόθεσμο) της δανειακής σύμβασης δεν έφερε στη Βουλή αλλά προτίμησε με τη γνωστή μέθοδο (προσφιλής στα χουντικά χρονικά) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου να την κυρώσει!
ΡΑΦ
.........................
Not to forget ..
Because difficult days are coming, an examination on the memorandum, etc., it is good to refresh our memory a bit and remember certain events due, the black veil of despair hovering for five years over the Greece. We all know that the constitutional expert professional Å. Venizelos (political qualities are too numerous and do not write for short) signed the loan agreement, which condemned an entire people with known results.
The main one, therefore, remind constitutional expert s, went into an even politically immoral act to complete the political crime: this loan contract that tied hand and an entire people has never brought as was required for ratification in the Greek Parliament! Furthermore, not even the amendment (the medium) the loan agreement has not brought to the House, but opted to the known method (in endearing junta time) the legislative act to ratify!
RAF
.........................
Не треба заборавити ..
Јер, тешки дани долазе, испитивање на меморандуму, итд, добро је да освежите памћење мало и запамтите одређене догађаје због, црни вео очајања лебди пет година преко Грчке. Сви знамо да је уставни експерт професионални НЕ. Венизелос (политички квалитети су сувише бројни и не пише за кратко) потписали су уговор о кредиту, који осудио цео народ са познатим резултатима.
Главни, дакле, подсетити уставни стручну а, отишао у још политички неморалан чин да заврши политичку злочин: овај уговор о кредиту који веже руке и цео народ никада није донео као што је потребно за ратификацију у грчком парламенту! Осим тога, ни амандман (средња) уговор о кредиту није доведен до куће, али се определила за познате методе (у драг хунте време) законодавни акт да ратификује!
РАФ
.........................
Не забудьте ..
Потому что трудные дни идут, экзамен по меморандуму, и т.д., это хорошо, чтобы освежить нашу память немного, и вспомнить некоторые события, приводятся черную вуаль отчаяния, парящий в течение пяти лет более Греции. Мы все знаем, что конституционная эксперт Профессиональный. Венизелос (политических качеств слишком много и не писать для краткости) подписали кредитное соглашение, в котором осудил весь народ с известными результатами.
Основной, поэтому, напоминают конституционный эксперт с, пошел в еще политически аморальным актом, чтобы завершить политическую преступностью: это договор займа, что связан по рукам и весь народ никогда не принес, как это было необходимо для ратификации в парламенте Греции! Кроме того, даже не поправка (среда) кредитный договор не принес в дом, но решили известным способом (в милой время хунты) законодательный акт ратификации!
РАФ
.........................
No olvidar ..
Debido días difíciles vienen, un examen sobre el memorándum, etc., es bueno para refrescar nuestra memoria un poco y recordar ciertos acontecimientos debidos, el velo negro de la desesperación se cierne por cinco años más de la Grecia. Todos sabemos que el constitucional a un profesional experto. Venizelos (cualidades políticas son demasiado numerosos y no escriben para abreviar) firmaron el contrato de préstamo, que condenó a todo un pueblo con resultados conocidos.
La principal, por lo tanto, recordar constitucionalista s, entró en un acto incluso políticamente inmoral para completar el crimen político: este contrato de préstamo que empató la mano y todo un pueblo nunca ha traído como se requería para su ratificación en el Parlamento griego! Por otra parte, ni siquiera la enmienda (el medio) el contrato de préstamo no ha traído a la Cámara, pero optó por el método conocido (en entrañable tiempo junta) el acto legislativo para ratificar!
RAF
.........................