Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Σαν σήμερα ......αποφράς ημέρα.....η Πόλις εάλω!!!


"Η Πόλις ήτον το σπαθί, / η Πόλις το κοντάρι.
Η Πόλις ήτον το κλειδί / της Ρωμανίας όλης
Κ΄ εκλείδωνε κ΄ εσφάλιζεν / όλην την Ρωμανίαν
Κ΄ όλον το Αρχιπέλαγος / εσφικτοκλείδωνέν το".
Στις 28 Μαΐου συντελέστηκε μεγάλη ακολουθία στην Αγία Σοφία, η τελευταία χριστιανική ακολουθία που πραγματοποιήθηκε στην περίφημη εκκλησία της πόλης, την οποία παρακολούθησε πλήθος αξιωματούχων και πιστών. Ο Κωνσταντίνος ΙΑ' σε λόγο προς τον λαό του,
όπως τον διασώζει ο Σφραντζής, τον προέτρεψε να αντισταθεί γενναία, λέγοντας ότι οι Τούρκοι «υποστηρίζονται από όπλα, ιππικό, πυροβολικό και την αριθμητική τους υπεροχή, εμείς όμως στηριζόμεθα πρώτα στον Θεό και Σωτήρα μας και κατόπιν στα χέρια μας και στην δύναμή μας που μας έχει χαρίσει ο ίδιος ο Θεός». Ο Κωνσταντίνος ολοκλήρωσε την ομιλία του ως εξής:
"...Γνωρίσατε λοιπόν τούτο: Εάν ειλικρινά υπακούσετε ό,τι σας διέταξα, ελπίζω ότι, με τη βοήθεια του Θεού, θα αποφύγουμε τη δίκαιη τιμωρία Του, που κρέμεται επάνω μας".
Την Τρίτη το βράδυ, 29 Μαΐου, μεταξύ 01.00 και 02.00, εκδηλώθηκε γενική τουρκική επίθεση....
Η πολιορκία κράτησε περίπου 3 μήνες και, τελικά, ο σημαντικά ισχυρότερος Μωάμεθ κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη την Τρίτη 29 Μαΐου 1453 (αποφράς ημέρα). Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου οι Τούρκοι όρμησαν μέσα στην πόλη, αρχίζοντας μαζικές λεηλασίες. Ένα μεγάλο πλήθος πολιτών κατέφυγε στην Αγία Σοφία, ελπίζοντας να βρει εκεί ασφάλεια. Αλλά οι Τούρκοι διέρρηξαν την κεντρική πύλη και όρμησαν μέσα στην εκκλησία όπου έσφαξαν το πλήθος. Την ημέρα της πτώσης της Κωνσταντινούπολης, ή πιθανόν την επόμενη, ο Σουλτάνος εισήλθε επίσημα στην πόλη και πήγε στην Αγία Σοφία, όπου και προσευχήθηκε. Κατόπιν ο Πορθητής εγκαταστάθηκε στα αυτοκρατορικά ανάκτορα των Βλαχερνών.
Όπως παραδίδει ο Σφραντζής, δόθηκε διαταγή για τριήμερη λεηλασία της πόλης. Άλλες πηγές αναφέρουν πως ουσιαστικά η λεηλασία έπαυσε μετά την πρώτη ημέρα. O ιστορικός Δούκας αναφέρει πως ο σουλτάνος επιφύλαξε για τον εαυτό του τα οικοδομήματα και τα τείχη της πόλης, αφήνοντας τα υπόλοιπα αγαθά, τους αιχμαλώτους και τα λάφυρα στη διάθεση των στρατευμάτων. Ο άμαχος πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης θανατωνόταν χωρίς διάκριση. Οι εκκλησίες με επικεφαλής την Αγία Σοφία, καθώς και τα μοναστήρια με όλο τους τον πλούτο λεηλατήθηκαν και βεβηλώθηκαν, ενώ οι ιδιωτικές περιουσίες έγιναν αντικείμενο αρπαγής και λαφυραγωγίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών χάθηκαν αναρίθμητοι πολιτιστικοί θησαυροί. Πολύτιμα βιβλία κάηκαν, κομματιάστηκαν ή πουλήθηκαν σε εξευτελιστικές τιμές. Ο ιστορικός Κριτόβουλος, που ανήκε στο οθωμανικό στρατόπεδο, αναφέρει ότι δεν υπήρξε στοιχειώδης οίκτος κατά τις λεηλασίες και η πόλη ερημώθηκε ολοσχερώς.
..............
As today ...... dreadful day .....The City were overcome
\\\ "The City Eton sword, / the Polis the pole.
The City Eton key / all of Romania
K ekleidone Mr. esfalizen / all her Romanian
K. whole Archipelago / esfiktokleidonen the \\\ ".
On May 28 was a great sequence in the Hagia Sophia, the last Christian sequence held in the famous church in the city, which was attended by many dignitaries and faithful. Constantine K \\\ 'in a speech to the people, like the preserves Sphrantzes urged him to resist bravely, saying that Turks "are supported by guns, cavalry, artillery and their numerical superiority, but we stirizometha first to God and our Savior, and then in our hands and our strength has give us God Himself. " Constantine completed his speech as follows:
\\\ "... Well you meet this: If you sincerely obey everything I have commanded you, I hope, with God's help, we will avoid His righteous punishment hanging over us \\\".
On Tuesday evening, May 29, between 01.00 and 02.00, manifested general Turkish attack ....
The siege lasted three months and, finally, the significantly stronger Mehmed conquered Istanbul Tuesday, May 29, 1453 (apofras day). After the death of Constantine the Turks rushed into the city, starting massive looting. A large number of citizens took refuge in St. Sophia, hoping to find safety there. But the Turks broke the main gate and rushed into the church where they slaughtered the crowd. On the day of the fall of Constantinople, or possibly next, the Sultan officially entered the city and went to St Sophia, where he prayed. Then the Conqueror settled in imperial palace of Blachernae.
As delivered by Sphrantzes, orders were given for three days plundering the city. Other sources report that looting essentially ceased after the first day. O historian Doukas says Sultan reserved for himself the city's buildings and the walls, leaving the remaining goods, the captives and the spoils available to the troops. The civilian population of Istanbul killed without distinction. The churches led the Hagia Sophia and the monasteries with all their wealth plundered and desecrated, while private fortunes were subject to abduction and looting. During these days lost countless cultural treasures. Valuable books were burned, shattered or were sold at ridiculous prices. Historian Kritovoulos, which belonged to the Ottoman camp, says it was elementary compassion in looting and the town was deserted completely.
.................
Како данас ...... страшни дан ... Град су превазишли
\\\\\\\ "Град Етон мач, / Полис пол.
Град Етон Кључ / све Румуније
К еклеидоне Господин есфализен / сав свој румунски
К. цео архипелаг / есфиктоклеидонен на \\\\\\\ ".
28. маја је био велики секвенца у Аја Софије, у последњем хришћанском секвенце која је одржана у чувеном цркви у граду, којој су присуствовали многи великодостојника и вјерника. Константинос К. \\\\\\\ 'да разговарам са људима, као што су га чува Спхрантзес позвао да храбро одупре, рекавши да су Турци "су подржане од стране пиштоља, коњица, артиљерија и њихове нумеричке супериорности, али смо стиризометха прво Богу и наш Спаситељ, а затим у нашим рукама и свом снагом да нам је Бог дао себе. " Константин завршио свој говор на следећи начин:
\\\\\\\ "... Па сте се срели ово: Ако искрено слушају све што сам вам заповедао, надам се, уз Божју помоћ, ми ћемо избјећи Његов праведни казна виси над нама \\\\\\ \ ".
У уторак увече, 29. мај, између 01.00 и 02.00, манифестује општи турски напад ....
Опсада је трајала три месеца и, на крају, значајно јачи, Мехмед освојио Истанбулу у уторак, 29. мај 1453 (апофрас дан). Након смрти Константина Турци улетео у граду, почевши масовну пљачку. Велики број грађана је уточиште у Свете Софије, у нади да ће наћи сигурност тамо. Али Турци су провалили главну капију и улетео у цркву, где су побили масу. На дан пада Цариграда, или можда следећи, султан званично ушао у град и отишли у Свете Софије, где је молио. Тада Освајач населили у царској палати Влахерна.
Како испоручује Спхрантзес, наређења нису издата за три дана пљачке град. Други извори наводе да пљачка у суштини престао после првог дана. Историчар Дука каже о султан резервисан за себе зграде градске и зидова, остављајући преостале робе, заробљенике и плен на располагање војника. Цивилно становништво у Истанбулу убили без разлике. Цркве водио Аја Софија и манастире са свим својим богатство опљачкано и оскрнављена, а приватно богатство били предмет отмице и пљачке. Током ових дана изгубио безброј културних блага. Вредне књиге су спаљене, разбијена или су се продавале по цени смешне. Историчар Критовоулос, која је припадала Отоманском логор, каже да је основно саосећање у пљачки и град је потпуно опустео.
................
Как сегодня ...... страшный день ... Город были преодолены
\\\\\\\\\\\\\\\ "Город Итон меч, / Полис полюс.
Ключевым Город Итон / все Румынии
К ekleidone г-н esfalizen / все ее Румынский
К. вся Архипелаг / esfiktokleidonen в \\\\\\\\\\\\\\\ ".
28 мая был большой последовательности в Святой Софии, в последний христианской последовательности, состоявшейся в знаменитой церкви в городе, в котором приняли участие многие высокопоставленные лица и верующих. Константин К \\\\\\\\\\\\\\\ 'в речи к народу, как заповедниках Sphrantzes призвал его, чтобы противостоять мужественно, заявив, что турки "опираются на орудия, кавалерия, артиллерия и их численное превосходство, но мы stirizometha первым Бога и Спасителя нашего, а затем и в наших руках, и наша сила дала нам Самим Богом. " Константин завершил свою речь следующим образом:
\\\\\\\\\\\\\\\ "... Ну вы встречаете это: Если вы искренне соблюдать все, что Я повелел вам, надеюсь, с Божьей помощью, мы будем избегать Его праведный наказание висит \\\\\\\\\\\\\\\ на нас ".
Во вторник вечером, 29 мая, между 01.00 и 02.00, проявляется общее турецкой атаки ....
Осада длилась три месяца, и, наконец, значительно сильнее, Мехмед завоевал Стамбул вторнику, 29 Май 1453 (apofras день). После смерти Константина турки ринулись в город, начиная массовые грабежи. Большое количество граждан укрылись в Софийском, надеясь найти там безопасность. Но турки ворвались в главные ворота и ворвались в церковь, где они убили толпу. В день падения Константинополя, или, возможно, в следующем, Султан официально вступил в город и отправился в Санкт-Софии, где он молился. Тогда Завоеватель обосновался в императорском дворце Влахернском.
Выступление Sphrantzes, заказы были даны в течение трех дней грабежей город. Другие источники сообщают, что грабежи прекратились, по существу, после первого дня. Историк О Doukas говорит Султан приберег для себя здания города и стены, оставляя остальные товары, пленных и трофеи, доступных для войск. Гражданское население Стамбула погибли без различия. Церкви возглавил Собор Святой Софии и монастыри со всеми их богатство разграблен и осквернен, в то время как частные состояния были предметом похищения и грабежи. В эти дни потерял бесчисленные культурные сокровища. Ценные книги были сожжены, разрушены или были проданы по смешным ценам. Историк Kritovoulos, который принадлежал Османской лагеря, говорит, что это элементарное сострадание в грабежах и город был покинут полностью.
...............
Come oggi ...... giorno terribile ... Il Comune è stato superato
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "La spada Città Eton, / la Polis il palo.
La chiave Città Eton / tutte Romania
K ekleidone Mr. esfalizen / tutto il suo rumena
K. intero Arcipelago / esfiktokleidonen il \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ".
Il 28 maggio è stata una grande sequenza nella Basilica di Santa Sofia, l'ultima sequenza cristiana tenutasi nella famosa chiesa della città, alla quale hanno partecipato molti dignitari e fedeli. Konstantinos K. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 'ragionare con le persone, come le conserve Sphrantzes, ha esortato a resistere coraggiosamente, dicendo che i turchi "sono supportati da pistole, cavalleria, artiglieria e la loro superiorità numerica, ma abbiamo stirizometha prima a Dio e il nostro Salvatore, e poi nelle nostre mani e la nostra forza ci ha dato da Dio stesso." Costantino completato il suo discorso nel modo seguente:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "... Beh, si incontra questo: se sinceramente osservare tutto ciò che vi ho comandato, spero con l'aiuto di Dio, eviteremo sua punizione giusto che incombe su di noi \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ " .
Martedì sera, 29 maggio, tra le 01.00 e 02.00, che si manifesta l'attacco turco generale ....
L'assedio durò tre mesi e, infine, il significativamente più forte Mehmed conquistato Istanbul Martedì 29 maggio 1453 (apofras giorno). Dopo la morte di Costantino Turchi si precipitarono in città, a partire massiccio saccheggio. Un gran numero di cittadini si rifugiò a Santa Sofia, nella speranza di trovare la sicurezza lì. Ma i turchi ha rotto il cancello principale e si precipitò in chiesa dove scannarono la folla. Il giorno della caduta di Costantinopoli, o forse il prossimo, il Sultano è entrata ufficialmente la città e andò a Santa Sofia, dove ha pregato. Poi il Conquistatore stabilì a palazzo imperiale di Blacherne.
Come espresso dal Sphrantzes, gli ordini sono stati dati per tre giorni saccheggio della città. Altre fonti riferiscono che saccheggi sostanzialmente cessata dopo il primo giorno. O storico Doukas dice Sultan riservato per se stesso gli edifici della città e le pareti, lasciando i rimanenti prodotti, i prigionieri e il bottino a disposizione delle truppe. La popolazione civile di Istanbul ha ucciso senza distinzione. Le chiese hanno portato la Basilica di Santa Sofia e monasteri, con tutta la loro ricchezza saccheggiata e profanata, mentre fortune private sono stati oggetto di rapimenti e saccheggi. In questi giorni ha perso innumerevoli tesori culturali. Libri preziosi sono stati bruciati, in frantumi o sono stati venduti a prezzi ridicoli. Lo storico Kritovoulos, che apparteneva al campo ottomano, dice che è stato compassione elementare a saccheggi e la città era deserta completamente.