Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Προς τον φασισμό..

Προς τον φασισμό κανονικά και με το νόμο οδεύει η Ουκρανία, που «απελευθέρωσαν» οι ΗΠΑ και ο Σόρος με τις ΜΚΟ. Και εξηγώ: Μια δέσμη νόμων για την απαγόρευση κομμουνιστικής ιδεολογίας στην χώρα έως τις 9 Μαΐου σκοπεύει να υιοθετήσει η Βουλή της Ουκρανίας, όπως δήλωσε, στο ουκρανικό «Κανάλι 5», ο υπουργός Δικαιοσύνης Πάβελ Πετρένκο.
Και μάλιστα ο ίδιος προσθέτει (για να καταλάβουμε πόσο κομουνιστοφάγος είναι): «Αυτό θα έπρεπε να είχαμε κάνει 20 χρόνια πριν….».
..................
To Fascism normally and Law heads the Ukraine, who "liberated" by the US and Soros with NGOs. Let me explain: A set of laws to ban communist ideology in the country until May 9 intends to adopt the Parliament of Ukraine, he said, the Ukrainian "Channel 5", Justice Minister Pavel Petrenko. And indeed he adds (to understand how undemocratic it is): "What we should have done 20 years ago ....".
..................
Да фашизма нормално и Закона челу Украјину, који је "ослобођен" од стране САД-а и Сорош са невладиним организацијама. Дозволите ми да објасним: сет закона о забрани комунистичку идеологију у земљи до 9. маја намерава да усвоји парламент Украјине, рекао је он, украјински "Канал 5", министар правде Павел Петренко. И заиста додаје (да схватим како је недемократски): "Оно што смо требали да урадимо пре 20 година ....".
..................
Для фашизма нормально и права возглавляет Украину, который "освобожденную" США и Сорос с НПО. Позвольте мне объяснить: свод законов о запрете коммунистической идеологии в стране до 9 мая не намерен принять парламент Украины, он сказал, украинский "5 канал", Министр юстиции Павел Петренко. И в самом деле, он добавляет (чтобы понять, как это недемократично): "То, что мы должны были сделать 20 лет назад ....".
..................
Para fascismo normalmente y Derecho encabeza la Ucrania, que "liberado" por los EE.UU. y Soros con las ONG. Me explico: Un conjunto de leyes para prohibir la ideología comunista en el país hasta el 09 de mayo tiene previsto aprobar el Parlamento de Ucrania, dijo, el "Canal 5" de Ucrania, ministro de Justicia, Pavel Petrenko. Y, en efecto, añade (para entender cómo antidemocrático es): "Lo que debería haber hecho hace 20 años ....".
..................