Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Ζητούν υποταγή!


Θέλουν κυβέρνηση – ορντινάτσα στην Ελλάδα, πάση θυσία οι τοκογλύφοι δανειστές και το Βερολίνο. Και δεν διστάζουν να το πουν δημόσια, όπως ο επικεφαλής της Bundesbank, Γένς Βάιντμαν, ο οποίος ζήτησε άλλη διοίκηση στην Ελλάδα! «Είναι επιτακτικό να εγκαθιδρυθεί στην Ελλάδα μια λειτουργική διοίκηση που θα οδηγήσει την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά σε βιώσιμο μονοπάτι και το κυριότερο, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μέσω μιας αξιόπιστης μεταρρυθμιστικής πορείας» είπε ο εκπρόσωπος των τοκογλύφων κ. Βάιντμαν.
Και πέταξε και το κερασάκι για να μην υπάρχει παρανόηση: «Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έπνιξε τις ελπίδες ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο»! και αυτή είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης, η Ευρώπη των φίλων εταίρων!
ΡΑΦ
................
Seek allegiance!
They want government - orntinatsa in Greece, all costs usurers lenders and Berlin. And do not hesitate to say so publicly, as the head of the Bundesbank, Jens Vaintman, who asked another administration in Greece! "It is imperative to establish in Greece a functioning administration that will drive the economy and public finances on a sustainable path and more importantly to restore confidence through a credible reform path," said the spokesman of usurers Mr. Vaintman. And threw the icing to be no misunderstanding: "The government of Alexis Tsipras drowned the hopes that it will happen"! and this is the Europe of solidarity, a Europe of partners friends!
RAF
................
Ищите в верности!
Они хотят правительство - orntinatsa в Греции, все расходы ростовщиков кредиторов и Берлин. И не стесняйтесь говорить об этом публично, как руководитель Бундесбанка Йенс Vaintman, который попросил другой администрации в Греции! "Это важно для установления в Греции функционирующую администрацию, которая будет управлять экономикой и государственными финансами на путь устойчивого и что еще более важно, чтобы восстановить доверие через надежного пути реформ", сказал пресс-секретарь г-н ростовщиков Vaintman. И бросил обледенение не будет никаких недоразумений: "Правительство Алексис Tsipras утопили надежды, что это произойдет"! и это Европа солидарности, Европа партнеров друзей!
РАФ
................
Сеек оданост!
Они желе владу - орнтинатса у Грчкој, а све кошта зеленаши кредиторе и Берлину. И немојте се устручавати да кажем да јавно, на челу Бундесбанке Јенс, Ваинтман, који је тражио још једну администрацију у Грчкој! "То је императив да се успостави у Грчкој функционалну администрацију која ће подстаћи економију и јавне финансије на одржив пут и што је још важније да се поврати поверење кроз уверљиво путу реформи", рекао је портпарол зеленаше г Ваинтман. И бацио шлаг да буде неспоразума: "Влада Алекис Ципрас потопили наде да ће се то десити"! а то је Европа солидарности, Европа партнера пријатеља!
РАФ
................
Cercare fedeltà!
Vogliono che il governo - orntinatsa in Grecia, tutti i costi usurai istituti di credito e di Berlino. E non esitate a dirlo pubblicamente, come capo della Bundesbank, Jens Vaintman, che ha chiesto un'altra amministrazione in Grecia! "E 'indispensabile per stabilire in Grecia un'amministrazione funzionante che guiderà l'economia e le finanze pubbliche su un percorso sostenibile e più importante per ripristinare la fiducia attraverso un percorso di riforma credibile", ha detto il portavoce di usurai signor Vaintman. E ha gettato la ciliegina esserci equivoco: "Il governo di Alexis Tsipras annegato le speranze che possa accadere"! e questo è l'Europa della solidarietà, un'Europa di partner amici!
RAF
................