Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Το κατάλαβαν οι Ευρωπαίοι;


Η Βρετανία ζήτησε την βοήθεια του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ. Η Βρετανία κάλεσε την Ρωσία να συμμετάσχει στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, καθώς η Δύση φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει ότι η αντιπαράθεση με τη Ρωσία δεν έχει καλό τέλος.
Η Δύση έχει συνειδητοποιήσει ότι η απομόνωση της Ρωσίας είναι αναποτελεσματική, ιδιαίτερα όταν κατέστη σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει θετικά αποτελέσματα στη Συρία, ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN). Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να …συνέρχονται και να αποδέχονται τα αυτονόητα.
.............
The Europeans understand?
Britain sought the help of Vladimir Putin to the Middle East, according to German media. Britain invited Russia to participate in the fight against terrorism, the West seems to have realized that confrontation with Russia does not have a happy ending. The West has realized that isolating Russia is inefficient, especially when it became clear that the US has not achieved positive results in Syria, told the German newspaper Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN). It seems that the Europeans are beginning to ... meet and accept the obvious.
.............
Европљани разумеју?
Британија тражи помоћ Владимира Путина на Блиском истоку, у складу са немачким медијима. Британија је позвао Русију да учествује у борби против тероризма, Запад изгледа да су схватили да је суочење са Русијом нема срећан крај. Запад је схватио да изолују Русију је неефикасна, посебно када је постало јасно да САД није остварио позитивне резултате у Сирији, изјавио је њемачки лист Деутсцхе Виртсцхафтс Нацхрицхтен (ДВН). Чини се да су Европљани почињу да испуњавају ... и прихвате очигледан.
..............
Европейцы понимают?
Великобритания обратилась за помощью Владимира Путина на Ближний Восток, в соответствии с немецкими СМИ. Великобритания предложила России принять участие в борьбе против терроризма, Запад, кажется, понял, что конфронтация с Россией не имеют счастливый конец. Запад понял, что изоляция России является неэффективным, особенно, когда стало ясно, что США не достигнуто положительных результатов в Сирии, заявил немецкой газете Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN). Похоже, что европейцы начинают ... встретиться и принять очевидное.
.............
Los europeos entienden?
Gran Bretaña buscó la ayuda de Vladimir Putin a Oriente Medio, según los medios alemanes. Gran Bretaña invitó a Rusia a participar en la lucha contra el terrorismo, Occidente parece haberse dado cuenta de que la confrontación con Rusia no tiene un final feliz. Occidente ha dado cuenta de que el aislamiento de Rusia es ineficiente, sobre todo cuando se hizo evidente que los EE.UU. no ha logrado resultados positivos en Siria, dijo al diario alemán Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN). Parece que los europeos están empezando a ... conocer y aceptar lo obvio.
.............