Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Και μετά τι θα γίνει;


Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΣΣΙΟΥ
Για τους πάσης φύσεως φωστήρες της είδησης αλλά και της κυβέρνησης: άντε και υπογράψαμε νέο μνημόνιο, συγνώμη πρόγραμμα ήθελα να πω, για δύο χρόνια. Του χρόνου θα χρειαστεί πάλι επικαιροποίηση, όπως προβλέπεται. Συνεπάγονται νέα μέτρα διότι πρέπει να γίνουν «μεταρρυθμίσεις» δηλαδή να ξεπουλήσουμε ότι απέμεινε. Μετά το 2016 επίσης, θα χρειαστεί και πάλι νέο μνημόνιο διότι τότε πρέπει να πληρώσουμε και τα τοκοχρεολύσια. Αφού παραδώσουμε στους φίλους των δανειστών τοκογλύφων τους υδρογονάνθρακες και τις μεταφορές, μετά δεν θα υπάρχει κάτι άλλο προς «μεταρρύθμιση».
Και ερωτώ; Και μέχρι το 2042 που ισχύουν οι συμβάσεις και η επιτήρηση τι θα γίνει; Πως και σε ποιον τομέα θα γίνει ανάπτυξη αφού δεν θα υπάρχει πρωτογενής ουτε παραγωγικός τομέας; Καθώς δεν υπαρχει τίποτε το εθνικό, το ελληνικό; Και αν βρεθεί, με δανεικά ευρώ δεν θα γίνει πάλι; Μέχρι τότε, θα υπάρχει ελληνικό εργατικό δυναμικό; Ή μήπως δεν σας ενδιαφέρει λόγω του ….διεθνισμού σας;
Ωστόσο, η τακτική του σκωτσέζικου ντουζ που χρησιμοποιούν για να κρατούν σε "εγρήγορση" τον ελληνικό λαό είναι προφανής:
1) Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει σίγουρη και αισιόδοξη για συμφωνία και οι δανειστές δηλώνουν απαισιόδοξοι και συνεχίζουν τις προειδοποιήσεις! Και στη μέση ο ελληνικός λαός σαν τον ….. ηλίθιο.
2) Το Bloomberg σημειώνει εκ νέου ότι οι τοκογλύφοι δανειστές επιμένουν στο τελεσίγραφο τους: λεφτά μόνο αν η ελληνική κυβέρνηση συμμορφωθεί με τους όρους των δανείων έκτακτης ανάγκης. Ο καλός και ο κακός μπάτσος. Και ποιον κυνηγούν; Τον λαό.
Απόστολος Ρόσσιος
.................
And then what happens?
By Apostolos Rossios
For all kinds of luminaries of the news and the government: come on and signed a new memorandum, sorry program would say, for two years. Next year will again need updating as required. Involve new measures because they need to be "reforms" that is to sell out the remains. After 2016 also will have again new memorandum because you have to pay and repayments. After we deliver to friends of the usurers lenders hydrocarbons and transport after there will be something else to "reform." And I ask? And until 2042 that the contracts and monitoring force what will happen? How and in what area will be development since there will be no primary nor productive sector? As there is nothing national, Greek? And if found, with borrowed euro will not become again? Until then, there will be Greek workforce? Or maybe you do not care ... because of your .diethnismou?
However, the tactics of the Scottish shower, which they use to hold a \ "alert \" the Greek people is obvious:
1) The Greek Government declares confident and optimistic about agreement and lenders say pessimists and continue the warnings! And in the middle of the Greek people like ... .. stupid.
2) Bloomberg notes again that the usurers lenders insist on their ultimatum: money only if the Greek government complied with the terms of emergency loans. The good and the bad cop. And who hunt? The people.
Apostle Rossios
.................
И шта се онда дешава?
By Apostolos Rossios
За све врсте светиљки на вести и владе Хајде и потписао нови меморандум, жао ми је програм би рекли, за две године. Следеће године ће поново морати ажурирати по потреби. Укључити нове мере, јер они морају да буду "реформе" које је да прода остатке. Након 2016. године, такође ће имати опет нови меморандум, јер морате да платите и отплате. Након што смо доставити пријатељима зеленаши зајмодаваца угљоводоника и транспорта након неће бити нешто друго да "реформи". А ја питам? И до 2042 да су уговори и мониторинг снаге шта ће се десити? Како и на који простор ће бити развој, јер ће бити примарни ни производном сектору? Као што не постоји ништа национална, грчки? И ако се нађе, са позајмљеним евра неће поново постати? До тада, биће Грчки радна снага? Или можда није брига ... због вашег .диетхнисмоу?
Међутим, тактика шкотског туш користити да би у \\\ "\\\ приправности" грчког народа је очигледна:
1) Грчка влада изјављује самопоуздања и оптимиста у вези споразума и кредитори кажу песимисте и наставити упозорења! А у средини грчког народа као ... .. глупо.
2) Блумберг поново напомиње да су зеленаши кредитори инсистирају на њиховом ултиматум: новац само ако грчка влада поступио у складу са условима ванредних кредита. Добро и лош полицајац. А ко лови? Људи.
Апостол Россиос
.................
И тогда то, что происходит?
By Apostolos Rossios
Для всех видов светил новости и правительства: давай и подписал новый меморандум, извините программа будет сказать, в течение двух лет. В следующем году снова нуждаются в обновлении по мере необходимости. Привлекать новые меры, потому что они должны быть "реформы", то есть продать остатки. После 2016 также будет иметь снова новый меморандум, потому что вы должны платить, и выплаты. После того как мы поставляем с друзьями ростовщиков кредиторов углеводородов и транспорта после того, будут что-то еще для "реформы". И я прошу? И до 2042 года, что контракты и мониторинг сила не что произойдет? Как и в какой области будет развитие поскольку не будет основной, ни производственного сектора? Как нет ничего национального, греческий? А если нашли, заемные евро не станет снова? До тех пор, не будет греческий рабочая сила? Или, может быть, вы не заботитесь ... из-за вашей .diethnismou?
Тем не менее, тактика шотландский душ, чтобы использовать, чтобы держать в \\\\\\\ "\\\\\\\ готовности" греческого народа очевиден:
1) Правительство Греции заявляет уверенно и с оптимизмом смотрит соглашения и кредиторы говорят пессимисты и продолжить предупреждения! А в середине греческого народа, как ... .. глупо.
2) Блумберг вновь отмечает, что ростовщики кредиторы настаивают на их ультиматум: деньги, только если греческое правительство выполнило условия чрезвычайных кредитов. Хороший и плохой полицейский. И кто охотиться? Люди.
Апостол Rossios
.................
Y entonces, ¿qué sucede?
By Apostolos Rossios
Para todo tipo de luminarias de las noticias y el gobierno: ven y firmó un nuevo memorando, el programa lo siento diría, por dos años. El año que viene volverá a ser actualizadas según sea necesario. Involucrar a las nuevas medidas, ya que tienen que ser "reformas", es decir a vender los restos. Después de 2016 también tendrá nuevo nuevo memorando, porque tienes que pagar y los reembolsos. Después de que entregamos a los amigos de los usureros prestamistas hidrocarburos y transporte después habrá otra cosa que la "reforma". Y me pregunto? Y hasta 2042 que los contratos y fuerza de vigilancia lo que va a suceder? ¿Cómo y en qué área será el desarrollo ya que no habrá ningún sector primario ni productivo? Como no hay nada nacional, griego? Y si se encuentra, con el euro prestado, no se convertirá de nuevo? Hasta entonces, no habrá fuerza laboral griega? O tal vez usted no le importa ... por tu .diethnismou?
Sin embargo, la táctica de la ducha escocesa a utilizar para tener en \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ alerta" al pueblo griego es obvia:
1) El Gobierno griego declara confiado y optimista sobre acuerdo y prestamistas dicen los pesimistas y seguir las advertencias! Y en medio del pueblo griego como ... .. estúpido.
2) Bloomberg señala una vez más que los prestamistas usureros insisten en su ultimátum: el dinero sólo si el gobierno griego cumplió con los términos de los préstamos de emergencia. El bueno y el policía malo. Y que cazan? La gente.
Apóstol Rossios