Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Να καταργηθούν οι παρελάσεις


Επί τη ευκαιρία των γάμων του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, (καλούς απογόνους εύχομαι), ο οποίος επιτέλους παντρεύεται τον αγαπημένον του, κρίνω σκόπιμο, ο εν λόγω πρωθυπουργός, να μεταφέρει στον "φιλέλληνα" λάτρη του ελληνικού κρασιού και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής κυβέρνησης, το εξής: να δώσει εντολή στις αποικίες της γερμανικής Ευρώπης να καθιερώσουν άμεσα την παρέλαση των ομοφυλόφιλων (δηλαδή του τρίτου φύλου) και να καταργήσουν την ίδια στιγμή, όπου υφίσταται, η στρατιωτική παρέλαση των ανδρών και των γυναικών (δηλαδή, του πρώτου και δεύτερου φύλου, των γνωστών ως τώρα φύλων). Αυτό θα είναι ένα σαφές δείγμα της προσήλωσής μας στη Δημοκρατία και στην αλληλεγγύη των λαών και των αδυνάτων!
Παράλληλα, θα αποτελέσει, ένα σημαντικό και καίριο χτύπημα στη Ρωσία του Πούτιν, ο οποίος εξακολουθεί να επιμένει στην παράδοση και να αρνείται τις "μεταρρυθμίσεις". Έτσι επιτέλους θα απομονωθεί μια για πάντα και δεν θα είναι εμπόδιο στα υψηλής στόχευσης και αντίληψης σχέδια των ανθρώπων που κόπτονται και ενδιαφέρονται για τα ζώα (συγνώμη πολίτες) της Ευρώπης και όχι μόνο. Τα πρώτα ζώα (συγνώμη πολίτες) που θα σπεύσουν να υποστηρίξουν την επαναστατική αυτή "μεταρρύθμιση" θα είναι ....ξέρετε ποιοι.....
.........
Abolish military parades
On the occasion of the wedding of Prime Minister of Luxembourg, (I wish good offspring) who finally marries his beloved, I consider it appropriate, this Prime Minister to convey to \\\ "\\\ philhellene" lover of Greek wine and Chairman European government, the following: instruct the colonies of German Europe to directly introduce the parade of homosexuals (ie the third sex) and to abolish the same time, where there is the parade of men and women (ie, the first and second sex, known now as equality). This would be a clear sign of our commitment to democracy and solidarity of the people and the weak! It will constitute an important and crucial blow to Putin's Russia, which continues to insist on delivery and to deny the \\\ "\\\ reforms". So finally be isolated once and for all and will not be an obstacle to highly targeted and perception patterns of people cut and care for animals (sorry people) of Europe and beyond. The first animals (sorry people) who will rush to support the revolutionary \\\ "\\\ reform" will be .... you know who .....
.........
Укинути војне параде
Поводом венчања премијера Луксембурга, (желим добро потомство), који је коначно уда своју вољену, ја сматрам да је прикладно, ово Премијер да пренесе на \\\\\\\ "пхилхеллене \\\\\\ \ "љубитељ грчког вина и председник Европског Владе, следеће: упутити колоније немачке Европе директно уведе параде хомосексуалаца (тј трећи пол) и да се укине исто време, тамо где је парада људи и жене (тј прва и друга пол, познате досадашње пола). То би био јасан знак наше посвећености демократији и солидарности народа и слаб! То ће представљати важну и пресудну ударац Путинове Русије, која наставља да инсистира на испоруци и негирати \\\\\\\ "\\\\\\\ реформи". Дакле, коначно се једном за свагда изоловани и неће бити препрека за високо циљане и перцепција обрасци људи секу и бригу о животињама (сорри људи) у Европи и шире. Прве животиње (сорри људи) који ће журити да подржи револуционарни \\\\\\\ '\\\\\\\ реформа "бити .... знате ко .....
.........
Отменить военные парады
По случаю свадьбы премьер-министра Люксембурга (желаю потомство), который, наконец, женится на своей возлюбленной, я считаю это целесообразным, это премьер-министр, чтобы донести до \\\\\\\\\\\\\\\ "грекофил \\\\\\\\\\\\\\\" любитель греческого вина и Президента Европейского правительства, следующие: поручить колонии Германии Европе непосредственно ввести парад гомосексуалистов (т.е. третий секс) и отменить то же время, где есть парад мужчин и женщин (т.е., первый и второй секс, известный сейчас, как равенства). Это было бы явным признаком нашей приверженности к демократии и солидарности людей и слабым! Это будет представлять собой важный и ответственный удар для России Путина, который продолжает настаивать на поставке и отрицать \\\\\\\\\\\\\\\ "реформы \\\\\\\ \\\\\\\\ ". Так, наконец, быть изолированы раз и навсегда и не будет препятствием для весьма целенаправленные и восприятие модели людей вырезать и ухода за животными (извините человек) в Европе и за ее пределами. Первые животные (извините люди), которые бросятся поддерживать революционное \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ реформы" будет .... вы знаете, кто .....
.........
Abolire parate militari
In occasione delle nozze di Primo Ministro del Lussemburgo, (auguro buona prole) che finalmente sposa la sua amata, ritengo opportuno, questo il primo ministro per trasmettere a \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ "philhellene \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" amante del vino greco e Presidente del Governo europeo, il seguente: istruire le colonie di tedesco in Europa per introdurre direttamente la sfilata degli omosessuali (vale a dire il terzo sesso) e di abolire il tempo stesso, in cui vi è la sfilata di uomini e donne (cioè, il primo e il secondo sesso, sessi finora conosciuto). Questo sarebbe un chiaro segno del nostro impegno per la democrazia e la solidarietà del popolo e dei deboli! Essa costituirà un importante e cruciale colpo alla Russia di Putin, che continua a insistere sulla tradizione e nega \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ "riforme \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Così alla fine essere isolati una volta per tutte e non sarà un ostacolo per altamente mirati e modelli di percezione di persone tagliare e la cura per gli animali (persone scusate) di Europa e oltre. I primi animali (persone sorry) che si affretteranno a supportare il rivoluzionario \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "riforma \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "sarà .... sapete chi .....