Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Νέα ανθελληνική πρόκληση από τον ψευτομουφτή Θράκης


Και όμως, δεν το είδα και δεν το διάβασα στα «ενημερωτικά» ΜΜΕ. Ούτε βεβαίως δεν είδα κανένα σχόλιο από τον κατά τα άλλα λαλίστατο πρόεδρο του Ποταμιού. Και αναφέρομαι στην απίστευτου μεγέθους πρόκληση του ψευτομουφτή της Κομοτηνής, ο οποίος σε σχετική εκδήλωση της FUEN λίγες ημέρες πριν, ούτε λίγο ούτε πολύ, «βάφτισε» Τούρκους της Δυτικής Θράκης, τους Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους στο θρήσκευμα (Ρομά, Πομάκοι κλπ) που διαβιούν στην περιοχή. Προχώρησε ωστόσο ακόμη πιο βαθιά την πρόσκλησή του ζητώντας ακόμη και δημοψήφισμα!
«…στην Δυτική Θράκη υπάρχουν 150.000 Τούρκοι, εγώ προτείνω να γίνει ένα δημοψήφισμα. Τότε να δούνε όλοι οι άνθρωποι και τα κράτη το τι και ποιοι είναι οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης!» είπε χαρακτηριστικά. Στη διάρκεια της ομιλίας του παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος των "Τούρκων της δυτικής Θράκης", ζήτησε την καθιέρωση αρχιμουφτή, ισότιμη μεταχείριση, αλλαγές στο εκπαιδευτικό και δημιουργία νηπιαγωγείων (!) προς όφελος των συμπολιτών του «Τούρκων», ενώ αξίωσε την επιστροφή, όπως είπε, των βακουφίων. Η πρόκληση του ωστόσο, συνεχίστηκε ακόμη πιο έντονα, καθώς ο ψευτομουφτής, «αναγνώρισε» την Τουρκία ως μητέρα πατρίδα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς ως Τούρκοι της Δυτικής Θράκης εμπιστευόμασταν μόνο την μητέρα πατρίδας μας Τουρκία, ενώ παίρνοντας θάρρος από την συνθήκη ειρήνης της Λοζάννης, λέγαμε πως η Τουρκία μας στηρίζει». Και όμως ουδείς ασχολήθηκε, με τα όσα είπε ο ψευτομουφτής! Επιλεκτική ευαισθησία ή ραγιαδισμός;
ΡΑΦ
..............
New anti-Greek challenge of pseudo-muftis Thrace
And yet, I did not see and did not read it in "informational" media. Nor of course I did not see any comment from the otherwise lalistato Chairman of the river. And I am talking about the incredible size of the challenge pseudo-muftis in Komotini, who in relative manifestation of FUEN few days ago, more or less, "baptized" Turks of Western Thrace Greek citizens Muslims by religion (Roma, Pomaks, etc.) living in region. However proceeded deeper his invitation asking even a referendum! "... In Western Thrace are 150,000 Turks, I suggest you become a referendum. Then to see all people and states what and who the Turks of Western Thrace! "He said. During his speech presented as a representative of \ "of Western Thrace Turks \" called for the establishment ranking Mufti, equal treatment, changes in the education and creation of kindergartens (!) For the benefit of citizens of the "Turks" and claimed reimbursement as He said, the foundations! The challenge however, continued even more strongly as the pseudo-muftis, "acknowledged" Turkey as motherland, saying: "We as Turks of Western Thrace only trust our motherland Turkey, and emboldened by the peace treaty of Lausanne , saying that Turkey supports us. " And yet no one has dealt, with what is said pseudo-muftis! Selective sensitivity or servility?
RAF
..............
Нова против-грчки изазов псеудо-муфтије Тракија
А ипак, нисам видео и нисам прочитао у "информативне" медијима. Нити наравно да нисам видео никакав коментар из другачије лалистато председника реке. А ја говорим о невероватном величини цхалленге псеудо-муфтија у Комотини, који је у релативном манифестацији Фуен пре неколико дана, више или мање, "крстио" Турци западној Тракији грчких грађана муслимана по вероисповести (Роми, Помаци, итд) који живе у област. Међутим наставио дубље његов позив тражећи чак и референдум! "... У западним Тракија су Турци 150.000, предлажем вам да постанете референдума. Онда да видимо све људе и каже шта и ко су Турци западне Тракије ", рекао је он. Током свог говора представљена као представник \\\ "Турака у западној Тракији \\\", позвао на успостављање ранг муфтију, равноправан третман, промене у образовању и стварање вртића (!) За добробит грађана на "Турака" и затражио врати, како је рекао, темељи! Међутим, изазов је наставила још јаче као псеудо-муфтија, "признао" Турску као домовину, говорећи: "Ми као Турци западне Тракије само веровати нашу домовину Турску, а охрабрени мировног споразума у Лозани , рекавши да Турска подржава нас. " А ипак нико није бавио, са оним што је речено псеудо-муфтија! Селективно осетљивост или сервилност?
ΡΑΦ
..............
Новый анти-греческий вызов от псевдо-муфтиев Фракия
И все же, я не видел и не читал его в «информационных» СМИ. Также, конечно, я не вижу каких-либо комментариев от противном случае lalistato председателя реки. И я говорю о невероятной величины вызов псевдо-муфтиев в Комотини, который в относительном проявления ФСЕНМ несколько дней назад, более или менее, "крестил" Турки Западной Фракии греческими гражданами мусульман религией (цыган, помаков и т.д.), живущих в область. Однако приступил глубже его приглашение с просьбой даже референдум! "... В Западной Фракии 150000 Турки, я предлагаю вам стать референдум. Тогда, чтобы увидеть всех людей и заявляет, что и кто турками Западной Фракии! "Он сказал. Во время своего выступления, представленного в качестве представителя \\\\\\\ "турок Западной Фракии \\\\\\\", призвал к созданию рейтинга муфтий, равного, изменения в образовании и создании детских садов (!) В пользу парень из «турками» и потребовал возмещения, по его словам, основы! Задача, однако, по-прежнему, даже сильнее, как псевдо-муфтиев, "признал" Турция, как родину, сказав: "Мы, как турок Западной Фракии доверять только нашей Родины Турция, и ободренный мирного договора в Лозанне , сказав, что Турция поддерживает нас ". И все же никто не занимался, с тем, что сказал псевдо-муфтиев! Селективный чувствительность или угодничество?
ΡΑΦ
..............