Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Έξοδος από την ευρωζώνη


  Και όμως σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, οι
  Γερμανοί φοβούνται ακριβώς την περίπτωση ντόμινο. Και μπορεί οι απώλειες να είναι "μικρές" και "προβλέψιμες", όπως τονίζεται, ωστόσο οι απώλειες αυτές θα "ενεργοποιήσουν" την "αστάθεια" της ήδη οριακής κατάστασης σε Ιταλία και Γαλλία, γεγονός που θα σημάνει την αρχή ενός παγκόσμιου οικονομικού κραχ που όπως υποστηρίζουν οικονομικοί αναλυτές, δεν έχουμε ζήσει κάτι παρόμοιο και θα το θυμάται ο κόσμος για τα επόμενα εκατό χρόνια!

  ...........
  Exit from the eurozone
  But if the output of Greece from the eurozone, the
  Germans just fear the domino event. And the losses can be \ "small \" and \ "predictable \", as emphasized, however these losses will \ "activate \" the \ "unstable \" already marginal status in Italy and France, which would mean the beginning of a world economic crash that such support analysts, we have not experienced anything similar and I will remember the world for the next hundred years!
  ...........
  Излаз из еврозоне
  Али ако излаз Грчке из еврозоне,
  Немци само страх домино догађај. А губици могу бити \\\ "мала \\\" и \\\ "\\\ предвидљив", како је нагласио, међутим, ови губици ће \\\ "\\\ активирати" \\\ "нестабилна \ \\ "већ маргинални положај у Италији и Француској, која ће означити почетак светске економске несрећи која таква подршка аналитичари, нисмо искусили ништа слично, а ја ћу памтити свет за наредних сто година!
  ...........
  Выход из еврозоны
  Но если выход Греции из еврозоны,
  Немцы просто страх домино событие. И потери могут быть \\\\\\\ "\\\\\\\ небольшой" и \\\\\\\ "\\\\\\\ предсказуемой", как подчеркнул, однако эти потери будут \\\\\\\ "\\\\\\\ активировать" в \\\\\\\ "\\\\\\\ неустойчивость» уже маргинальное положение в Италии и Франции, которые будут отмечать начало Мировой экономический крах, что такие аналитики поддержки, мы испытали что-то подобное будет помнить мир в течение следующих ста лет!
  ...........
  Uscire dalla zona euro
  Ma se l'uscita della Grecia dalla zona euro, il
  Tedeschi appena temono l'evento domino. E le perdite possono essere \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ piccolo" e \\\\\\\\\\ \\\\\ "prevedibile \\\\\\\\\\\\\\\", come è stato sottolineato, tuttavia queste perdite saranno \\\\\\\\\\\\\\\ "attivare \ \\\\\\\\\\\\\\ "il \\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\ instabilità "di stato già marginale, in Italia e in Francia, che segnerà l'inizio di un crollo economico mondiale che tali analisti di sostegno, non abbiamo provato niente di simile e mi ricorderò il mondo per i prossimi cento anni!
  ...........