Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Διαμαρτυρία για τις γερμανικές επανορθώσεις


Πιστός στους αγώνες για δικαιοσύνη και κοινωνική αλληλεγγύη των τόσο εντός συνόρων όσο και εκτός, ο πάντα μαχητικός πρώην βουλευτής και μέλος του Κινήματος Ελληνορωσικής Συμμαχίας Λευτέρης Κωνσταντινίδης. Αυτή τη φορά μαζί με πιστούς φίλους του «Κινήματος Αξιοπρέπειας», όπως ο Γ. Καρακίτσος, Τ. Μηλιαράκης, διαδηλώνουν για τέταρτη συνεχή ημέρα, πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα, ζητώντας δικαίωση των αιτημάτων του ελληνικού λαού από το Βερολίνο, αναφορικά με τις γερμανικές επανορθώσεις.
«Δεν είναι μόνον οι ζωντανοί που ζητούν δικαίωση, αλλά και οι αδικοχαμένοι νεκροί και τα γεγονότα κραυγάζουν για αλήθεια, αποκατάσταση και δικαίωση», λέει ο πρώην βουλευτής, με σθένος παρά τα χρόνια του και την βεβαρημένη υγεία του. Θυμίζω ότι η διαμαρτυρία αυτή είναι συνέχεια των απεργιών πείνας που πραγματοποίησαν τα μέλη του Κινήματος, στη Στοκχόλμη, μπροστά στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, μπροστά στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Αθήνα, μπροστά στη Γερμανική Πρεσβεία τον περασμένο Δεκέμβριο. Το «Κίνημα της Αξιοπρέπειας» ζητά από την κυβέρνηση της Ελλάδος να θέσει επίσημα, εδώ και τώρα, αίτημα προς τη Γερμανία για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο :
α) την αποπληρωμή του κατοχικού «δανείου»
β) τη δικαίωση και αποζημίωση των θυμάτων από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής
γ) την αποζημίωση των καταστροφών των υποδομών (γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικό δίκτυο κλπ)
δ) την επιστροφή της κλαπείσας πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
ΡΑΦ
...............
Protest for German reparations
Faithful in the struggle for justice and social solidarity both within borders and beyond, the always combative former MP and member of the Movement Greek-Russian Alliance Lefteris Konstantinidis. This time with the faithful fans of "Movement for Dignity", as G.. Karakitsos T. Miliarakis, marching for the fourth consecutive day, realizing sit in the Constitution, seeking vindication of his claims Greek people from Berlin, referring to German reparations. "It is only the living who seek vindication, but also to tragic deaths and events cry for truth, restoration and vindication," says former MP, strongly despite his years and his burdened health. I remind you that the protest is a continuation of hunger strikes carried out by members of the Movement, in Stockholm, in front of the Swedish Parliament in Brussels in front of the European Parliament and Athens, in front of the German Embassy last December. The "Movement for Dignity 'asks the Greek government officially put, here and now, request to Germany for immediate commencement of negotiations aimed at:
a) the repayment of the occupation "loan"
b) the vindication and compensation for the victims of the German occupation troops
c) compensation of infrastructure disasters (bridges, ports, airports, railways, etc.)
d) the return of our cultural heritage stolen.
RAF
...............
Протест због немачких репарација
Верни у борби за правду и друштвену солидарност и унутар граница и ван њих увек борбене бивши посланик и члан Покрета грчко-руског савеза Лефтерис Константинидис. Овај пут са верним навијачима "Покрета за достојанство", као г .. Каракитсос Т. Милиаракис, марширају за четврти дан заредом, схвативши седе у Уставу, тражим оправдање својих потраживања грчки народ из Берлина, који се односи на немачком језику репарације. "То је само живи који траже оправдање, али и трагичних смрти и догађајима плакати за истином, рестаурацију и оправдање", каже бивши посланик, снажно упркос годинама и његово здравље оптерећена. Желим да вас подсетим да је протест је наставак штрајка глађу извршили припадници Покрета, у Стокхолму, испред шведског парламента у Бриселу испред Европског парламента и Атине, испред немачке амбасаде у децембру прошле године. "Покрет за Достојанство", пита грчка влада званично речено, овде и сада, захтев за Немачку непосредно почетак преговора у циљу:
) отплата кредита "окупације"
б) потврда и компензација за жртве немачких окупационих трупа
ц) накнада инфраструктурних катастрофа (мостови, луке, аеродроми, железница, итд)
д) повратак нашег културног наслеђа украден.
РАФ
...............
Протест в германских репараций
Верный в борьбе за справедливость и социальную солидарность как внутри границ и за его пределами, в боевой всегда бывшего депутата и члена движения греко-русского союза Лефтериса Константинидис. На этот раз с верных поклонников "Движения за достоинства", как G .. Karakitsos Т. Miliarakis, шедшая в четвертый день подряд, понимая, сидеть в Конституции, ищет оправдания своих требований греческий народ из Берлина, ссылаясь на немецком возмещение. "Это только живое, кто ищет оправдание, но и трагической гибели и событий плакать истины, восстановление и оправдание," говорит бывший депутат, сильно несмотря на годы и его обремененного здоровья. Я напоминаю вам, что протест продолжение голодовки осуществляется членами Движения, в Стокгольме, в передней части шведского парламента в Брюсселе перед Европейским парламентом и Афинах, перед посольством Германии в декабре прошлого года. "Движение за достоинство" просит правительство Греции официально говоря, здесь и сейчас, просить в Германию для немедленного начала переговоров, направленных на:
) погашение кредита оккупации ""
б) защита и компенсации для жертв немецких оккупационных войск
в) возмещение инфраструктурных бедствий (мосты, порты, аэропорты, железные дороги и т.д.)
г) возвращение нашего культурного наследия украли.
РАФ
...............
Protesta per riparazioni tedesche
Fedeli in lotta per la giustizia e la solidarietà sociale, sia all'interno dei confini e oltre, il sempre combattivo ex parlamentare e membro del Movimento Greco-Russo Alleanza Lefteris Konstantinidis. Questa volta con i tifosi fedeli di "Movimento per la dignità", come G .. Karakitsos T. Miliarakis, marciando per il quarto giorno consecutivo, realizzando sit nella Costituzione, in cerca di vendetta delle sue affermazioni popolo greco da Berlino, riferendosi a Tedesco riparazioni. "E 'solo il vivente che cercano vendetta, ma anche per le morti e gli eventi tragici piangere per la verità, il restauro e la vendetta", dice l'ex deputato, fortemente nonostante i suoi anni e la sua salute gravato. Vi ricordo che la protesta è una continuazione di scioperi della fame effettuate da membri del Movimento, a Stoccolma, di fronte al Parlamento svedese a Bruxelles davanti al Parlamento europeo e di Atene, di fronte all'ambasciata tedesca lo scorso dicembre. Il "Movimento per la Dignità 'chiede al governo greco ha ufficialmente messo, qui e ora, chiedere alla Germania per l'inizio immediato dei negoziati al fine di:
a) il rimborso del "prestito" l'occupazione
b) la rivendicazione e il risarcimento per le vittime delle truppe di occupazione tedesche
c) il risarcimento dei disastri infrastrutturali (ponti, porti, aeroporti, ferrovie, ecc)
d) il ritorno del nostro patrimonio culturale rubato.
RAF