Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Το σχέδιο για την μεγάλη Αλβανία προχωράει.

Μετά το Κόσοβο σειρά εχει το κράτος που στήριξε ο Σόρος, η ΠΓΔΜ. Με τις ευλογίες πάντα του αφεντικού πέραν του Ατλαντικού. Οι περιοχές με ενεργειακές ύλες πρέπει να "ενωθούν" προς εξυπηρέτηση του μπος. Το αστείο και ταυτόχρονα ηλίθια προπαγάνδα που εχει αρχίσει: τι κάνει η Ρωσία; Αναρωτιούνται δήθεν τα παπαγαλάκια, οι εθελόδουλοι και τα φερέφωνα ων σύγχρονων σταυροφόρων! Να κάνουν εισβολή; Δεν αντέχει στη λογική! Να κάνουν τι, όταν πλην της Σερβίας, σε όλες τις γειτονικές μας χώρες υπάρχουν πλέον ισχυρές στρατιωτικές αμερικανικές βάσεις;
Το ερώτημα, αγαπημένα μου παπαγαλάκια, Ευρωλιγούρηδες και εξαπτέρυγα της Παγκοσμιοποίησης, πρέπει να τεθεί στα αφεντικά σας, που υπηρετείτε. Θα το κατανοήσετε όταν η φωτιά θα φτάσει στο σπίτι σας. Τότε θα είναι αργά. Δυστυχώς για όλους εμάς......
...................
The plan for the great Albania progresses. After Kosovo row has the state-supported Soros, FYROM. With the blessings always the boss across the Atlantic. Areas with energy materials should be \ "join \" to serve Bosch. Funny and stupid at the same time propaganda has begun: what Russia do? Wondering allegedly parrots, the ethelodouloi and mouthpieces s modern crusaders! Doing invasion? Not withstanding the logic! To do what, when apart of Serbia, in all our neighboring countries there are now strong American military bases? The question, my favorite parakeets, Evroligourides and cherubim Globalisation must be put to your bosses that you serve. You'll understand when the fire will reach your house. Then it will be too late. Unfortunately for us all ......
...........
План за велику Албанију напредује. Након редом Косово има држава финансира Сорош, у БЈРМ. Са благословом увек шефом преко Атлантика. Области енергетских материјала мора \\\ "\\\ уједине" да служи Босцх. Смешно и глуп истовремено пропаганде је почела: шта Русија учинити? Питате Наводно папагаја, етхелодоулои и гласноговорници с модерни крсташи! Доинг инвазију? Не издржи логику! Да бисте то урадили оно, кад поред Србије, у свим нашим суседним земљама сада постоје јаке америчке војне базе? Питање, мој омиљени Паракеетс, Евролигоуридес и херувими Глобализација се мора ставити у својим шефовима да служе. Ви ћете разумети када ватра ће достићи своју кућу. Тада ће бити касно. Нажалост, за све нас ......
.........
План великого Албании прогрессирует. После Косово подряд имеет государственную поддержку Сорос БЮРМ. С благословения всегда босса через Атлантику. Области энергетических материалов должны \\\\\\\ '\\\\\\\ объединить ", чтобы служить Bosch. Смешные и глупые в то же время пропаганда началась: что делать России? Хотите знать, как утверждается, попугаи, ethelodouloi и мундштуки S современные крестоносцы! Делая вторжение? Не смотря на логику! Чтобы сделать то, что, когда, кроме Сербии, во всех наших соседних странах в настоящее время сильные американские военные базы? Вопрос, мои любимые попугаи, Evroligourides и херувимы Глобализация должна быть, поставленные на ваших боссов, что вы служите. Вы поймете, когда огонь достигнет вашего дома. Тогда это будет слишком поздно. К сожалению для всех нас ......
..........
Il piano per la grande Albania progredisce. Dopo fila Kosovo ha il sostenuto dallo stato Soros, la FYROM. Con la benedizione sempre il capo dall'altra parte dell'Atlantico. Aree di materiali energetici devono \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ unire" per servire Bosch. Divertente e stupido allo stesso tempo della propaganda ha iniziato: che cosa fare della Russia? Chiedendosi pappagalli Presumibilmente, il ethelodouloi e bocchini i crociati moderni! Facendo l'invasione? Fermo restando la logica! Per fare cosa, quando parte della Serbia, in tutti i nostri paesi vicini ci sono ora forti basi militari americane? La questione, i miei preferiti, parrocchetti Evroligourides e globalizzazione cherubini devono essere messi a tuoi capi che si servono. Capirai quando il fuoco raggiungerà la vostra casa. Allora sarà troppo tardi. Purtroppo per tutti noi ......