Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Πουλάνε τα αμερικανικά ομόλογα


Νέο χτύπημα δέχεται η αμερικανική οικονομία από Ρωσία – Κίνα και μάλιστα στην καρδιά του οικονομικού της συστήματος. Τους τελευταίους μήνες οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει σε μαζικές πωλήσεις κρατικών ομολόγωντων ΗΠΑ αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων! Ωστόσο, η κίνηση αυτή βρήκε μιμητές και άλλες χώρες. Αμερικανικα κρατικά ομόλογα άρχισαν να πωλούν και η Ταϊλάνδη, η Ταϊβάν, η Χιλή, το Ισραήλ και η Νορβηγία. Εάν πριν από ένα χρόνο, οι ειδικοί πίστευαν ότι η ασφαλέστερη επένδυση ήταν μόνο η αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, αυτή η κατάσταση από τα μέσα του περασμένου έτους έχει αλλάξει ριζικά.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διαπίστωσε πρόσφατα ότι στην Ασία, την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική προσπαθούν γρήγορα να απαλλαγούν από τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ και να καταφύγουν στο χρυσό. Η Κίνα, για παράδειγμα, πώλησε ομόλογα αξίας περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μετά από αυτό, παραχώρησε την πρώτη θέση στο Τόκιο, στην κατοχή κραατικών αμερικανικών ομολόγων. Η Μόσχα επίσης πούλησε ομόλογα αξίας 56,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ως εκ τούτου έχει μειώσει το ποσό των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες στο ήμισυ. Σύμφωνα με τους αναλυτές ολοένα και περισσότεροι επενδυτές κάνουν λόγο για διαφορετική πραγματική αξία του χρέους της Ουάσιγκτον, από αυτή που δείχνουν τα στοιχεία και έτσι στρέφονται στην αγορά χρυσού.
ΡΑΦ
...............
Продажа облигации США
Новый стук принимает американскую экономику из России - Китай и даже в сердце его экономической системы. В последние месяцы две страны приступили массовых продаж omologonton правительство США стоит больше, чем $ 100 млрд! Тем не менее, решение было найдено подражатели и других странах. US Treasuries начали продавать и Таиланд, Тайвань, Чили, Израиль и Норвегия. Если год назад, эксперты полагают, что самым безопасным инвестиции только покупать американские государственные облигации, эту ситуацию с середины прошлого года в корне изменилась.
Министерство финансов США недавно обнаружили, что в Азии, Европе и Южной Америке пытаются быстро избавиться от государственных облигаций из США и укрыться в золото. Китай, например, продал облигации на сумму около 50 млрд долларов США, а после этого, дал первое место в Токио, состоявшейся kraatikon казначейских облигаций США. Москва также продала облигации на сумму 56,5 млрд и, следовательно, сократилось количество ценных бумаг в Соединенных Штатах в два раза. По мнению аналитиков, все больше и больше инвесторов относятся к различным фактическим значением долга Вашингтон, показывая данные и так обращаются к золоту.
РАФ
..............
Sell US bonds
New knock accepts American economy from Russia - China and even in the heart of its economic system. In recent months the two countries have proceeded with massive sales omologonton US government worth more than $ 100 billion! However, the move was found imitators and other countries. US Treasuries began selling and Thailand, Taiwan, Chile, Israel and Norway. If a year ago, experts believed that the safest investment was only buying US government bonds, this situation since the middle of last year has changed radically.
The US Treasury Department recently found that in Asia, Europe and South America are trying to quickly get rid of government bonds from the US and take refuge in gold. China, for example, sold bonds worth about 50 billion US dollars and after that, gave first place in Tokyo, held kraatikon US Treasuries. Moscow also sold bonds worth $ 56.5 billion and therefore has reduced the amount of securities in the United States in half. According to analysts, more and more investors refer to different actual value of the debt of Washington, this showing the data and so are turning to gold.
RAF
..............
Vender bonos de EE.UU.
Nuevo golpe acepta economía estadounidense de Rusia - China e incluso en el corazón de su sistema económico. En los últimos meses los dos países han procedido con ventas masivas omologonton pena gobierno de Estados Unidos más de $ 100 mil millones! Sin embargo, el movimiento se ha encontrado imitadores y otros países. Tesoro de Estados Unidos comenzó a vender y Tailandia, Taiwán, Chile, Israel y Noruega. Si hace un año, los expertos creían que la inversión más segura sólo estaba comprando bonos del gobierno, esta situación desde mediados del año pasado ha cambiado radicalmente.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos descubrió recientemente que en Asia, Europa y América del Sur están tratando de obtener rápidamente deshacerse de los bonos del gobierno de los EE.UU. y refugiarse en el oro. China, por ejemplo, vendió bonos por valor de unos $ 50 mil millones y después de eso, dio el primer lugar en Tokio, celebrada kraatikon bonos del Tesoro estadounidense. Moscú también vendió bonos por $ 56.5 mil millones, por lo que ha reducido la cantidad de valores en los Estados Unidos en medio. Según los analistas, cada vez más inversores se refieren a diferentes valor real de la deuda de Washington, esta mostrando los datos y por lo tanto están convirtiendo en oro.
RAF
..............