Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Επίθεση τζιχαντιστών στο Βατικανό;


Σε μια απίστευτη αποκάλυψη προέβη ο εισαγγελέας της Ιταλίας Μάουρο Μούρα, ο οποίος υποστήριξε ότι σύμφωνα με έρευνα, πολύ πιθανό ύποπτοι τρομοκράτες να ετοίμαζαν χτύπημα κατά του Βατικανού. Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ιταλός εισαγγελέας, τόνισε ότι εκτός των στόχων τους που σχεδίαζαν να επιτεθούν σε Πακιστάν και Αφγανιστάν, πιθανός στόχος ήταν και το Βατικανό. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εν λόγω εξτρεμιστές Πακιστανικής και Αφγανικής καταγωγής, που είναι ύποπτοι για τον βομβαρδισμό της αγοράς στο Πακιστάν, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι, είχαν προγραμματίσει επίσης την επίθεση στο Βατικανό το 2010, η οποία δεν εκτελέστηκε ποτέ.
Ο Μούρο υποστήριξε ότι υπάρχουν ενδείξεις, ότι οι τρομοκράτες σχεδίαζαν επίθεση στην περιοχή του Βατικανού, και ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας, είχε ήδη φθάσει στη Ρώμη. Στη διάρκεια του σαφάρι της αστυνομίας σε όλη τη χώρα, συνελήφθησαν18 άνθρωποι ύποπτοι για διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα. Ορισμένοι συνελήφθησαν στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένου και του πνευματικού ηγέτη της ομάδας ενώ οι υπόλοιποι πιστεύεται ότι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Πάντως ο εκπρόσωπος του Βατικανού Φεντερίκο Λομπάρντι δήλωσε ότι δεν αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς για την εν λόγω απειλή, ενώ διευκρίνισε σε γραπτή δήλωση ότι «δεν υπάρχει λόγος για ιδιαίτερη ανησυχία». Ωστόσο, ο επικεφαλής της αστυνομικής μονάδας που ασχολήθηκε με την έρευνα, είπε, ότι υπήρξαν πληροφορίες που έκαναν λόγο μεταξύ άλλων «για έναρξη μεγάλης τζιχάντ στην Ιταλία» και ότι αναφέρθηκε και η υπόθεση του Βατικανού.
ΡΑΦ
..............
Ataque yihadista en el Vaticano?
En un descubrimiento increíble hecha por el fiscal de Italia Mauro Mura, quien argumentó que de acuerdo a la investigación, lo más probable presuntos terroristas se preparaban para atacar contra el Vaticano. Durante una conferencia de prensa, el fiscal italiano subrayó que además de sus objetivos estaban planeando atacar a Pakistán y Afganistán, un objetivo posible era el Vaticano. Según él, estos extremistas de origen paquistaní y afgano que se sospecha de la voladura de un mercado en Pakistán, en el que murieron más de 100 personas, también habían planeado atacar el Vaticano en 2010, que nunca fue ejecutado. Moore argumentó que hay indicios de que los terroristas estaban planeando un ataque a la zona del Vaticano, y que el terrorista suicida, ya habían llegado a Roma. Durante la policía safari en todo el país, synelifthisan18 personas sospechosas de tener vínculos con Al Qaeda. Algunos fueron detenidos en Italia, incluido el líder espiritual del grupo, mientras que los otros se cree que han huido del país. Sin embargo, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardía dijo que no aceptó las alegaciones de la amenaza, y afirmó en una declaración escrita que "no hay motivo de gran preocupación." Sin embargo, el jefe de la unidad de policía que participó en la investigación, dijo que existían informaciones hablaban entre otros "para comenzar a gran yihad en Italia", y que mencionó el caso del Vaticano.
RAF
..............
Jihadist attack in the Vatican?
In an incredible discovery made by the prosecutor of Italy Mauro Mura, who argued that according to research, most likely suspected terrorists were preparing to strike against the Vatican. During a press conference, the Italian prosecutor stressed that besides their goals were planning to attack Pakistan and Afghanistan, a possible target was the Vatican. According to him, these extremists Pakistani and Afghan origin who is suspected of the bombing of a market in Pakistan, which killed more than 100 people, had also planned to attack the Vatican in 2010, which was never executed. Moore argued that there are indications that terrorists were planning an attack on the Vatican area, and that the suicide bomber, had already arrived in Rome. During safari police across the country, synelifthisan18 people suspected of links to al Qaeda. Some were arrested in Italy, including the spiritual leader of the group while the others are believed to have fled the country. However, the Vatican spokesman Federico Lombardy said he did not accept the allegations of the threat, and stated in a written statement that "there is no reason for great concern." However, the head of the police unit that was involved in the research, said that there were information talked among others "to start large jihad in Italy" and that mentioned the Vatican case.
RAF
..............
Д`ихадски напад у Ватикану?
У невероватном открићу тужилац Италије Мауро Мура, који је тврдио да је према истраживањима, највероватније осумњичени терористи припремали да ударе против Ватикана. Током конференције за новинаре, италијански тужилац је нагласио да осим њихови циљеви су планирали да нападну Пакистана и Авганистана, могућа мета био Ватикан. Према његовим речима, ови екстремисти Пакистана и авганистански порекла који је осумњичен за подметање бомбе у једном тржишта у Пакистану, у којем је убијено више од 100 људи, су такође планирали да нападну Ватикан у 2010., која никада није извршена. Мур тврди да постоје индиције да су терористи планирали напад на подручју Ватикана, те да је бомбаша самоубице, већ стигао у Риму. Током сафари полиције широм земље, синелифтхисан18 људи осумњичен за повезаност са Ал Каидом. Неки су ухапшени у Италији, укључујући и духовног вођу групе, док су други веровали да су побегли из земље. Међутим, портпарол Ватикана Федерико Ломбардија је рекао да не прихвати наводе претње, и навео у писаној изјави да "нема разлога за велику забринутост." Међутим, шеф полицијске јединице која је обухваћено истраживањем, рекао је да постоје информације су разговарали између осталог "да почне велики џихад у Италији" и да поменути случај Ватикан.
РАФ
..............