Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Ελλάδα γειά σου!


Πρόκειται για μια πρωτουβουλία, που υποδηλώνει ότι η Ελλάδα ή καλύτερα οι διοικούντες αυτήν, έχουν μεταξύ άλλων σχέδιο μεγαλόπνοο που θα ...ωφελήσει τη χώρα μας!! Όπως λένε οι πληροφορίες, ο γνωστός "επενδυτής" και "πολυεύσπλαχνος" Τζόρτζ Σόρος θα βοηθήσει στην κατασκευή σπιτιών που θα στεγάσουν τους (λάθρο)μετανάστες! Ετσι θα απαλλάξει και τους Ευρωπαίους από αυτόν τον "βραχνά". Ειχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες (Ευρώπη της αλληλεγγύης βεβαίως) οταν δια του Πάνου Καμμένου(;) είχε διατυπωθεί ότι θα καταργήσουμε έμμεσα τη Συνθήκη Σένγκεν και θα προωθήσουμε τους (λάθρο)μετανάστες στην Ευρώπη!
Το τελευταίο διάστημα είμαστε μάρτυρες μιας συστηματικής προβολής της κυρίας που εκτελεί χρέη υπουργού για την μετανάστευση (!) και της προσπάθειας χειραγώγησης του ελληνικού λαού μέσω του θυμικού και των συναισθημάτων οτι ......κρίμα οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ένα σπίτι! Δημιουργώντας ενοχικά σύνδρομα στον ελληνικό λαό και ταυτόχρονα βαφτίζοντας συλλήβδην όλους τους λάθρα εισερχόμενους στην Ελλάδα, ως πολιτικούς, κοινωνικούς η και εγώ δεν ξέρω τι άλλο μετανάστες.
Έτσι αφού καμφθεί η όποια "αντίσταση", προωθείται σε δεύτερη φάση υπό μορφήν "διαρροής πληροφόρησης" το εξής: όσοι ιδιοκτήτες έχουν σπίτια που δεν χρησιμοποιούνται θα παραχωρούνται προς χρήση των ...μεταναστών. Εάν υπάρξει ζήτηση βεβαίως. Πρόκειται για το "ανθρώπινο" πρόσωπο των τραπεζιτών και ...όχι μόνο! Και εδώ υπάρχει ακομη ένα ερώτημα: με τα σπίτια που βρίσκονται στις τράπεζες, των οποίων τα ενυπόθηκα δάνεια δεν αποπληρώνονται τι θα συμβεί;
Σε όλο αυτό λοιπόν το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται, έρχεται να συμβάλει, ποιος λέτε; Μα ποιος άλλος; Ο μέτοχος μεγάλης συστημικής τράπεζας, Τζόρτζ Σόρος!
Ο βασικός χρηματοδότης της FYROM, των Σκοπίων κατά δήλωση του αείμνηστου Γκλιγκόροφ. "Δεν θα υπήρχε το κράτος αν δεν μας βοηθούσε αυτός" είχε πει. Ο άνθρωπος - δεξί χέρι των Ρότσιλντ. Ο άνθρωπος που ήθελε να δώσει δωρεάν πετρέλαιο λόγω κρίσης, σε σχολεία της Ημαθίας (το αρνήθηκαν βεβαίως), ως φιλεύσπλαχνος.
Ο άνθρωπος που ευθύνεται άμεσα ή έμμεσα, για τις αιματοχυσίες στη μ. Ανατολή και για τη γνωστή "αραβική άνοιξη". Ο άνθρωπος της ΜΚΟ "ανοιχτή κοινωνία" που ευθύνεται για τις γνωστές "πορτοκαλί επαναστάσεις" που μάχονται για τη "Δημοκρατία", ερήμην των λαών με τα γνωστά αποτελέσματα.
Ο άνθρωπος που ευθύνεται κατά βάση, λόγω του απίστευτου αντιρωσικού μένους που τρέφει, για την αιματοχυσία και την κρίση στην Ουκρανία μέσω του πρώην υπαλλήλου του Γιατσενιούκ.... Ειναι μακρύς ο κατάλογος!
Ναι αυτός λοιπόν ο "φιλάνθρωπος", "Δημοκράτης", θα φροντίσει για τους ....μετανάστες στην Ελλάδα! Υποπτευόμαστε φαντάζομαι όλοι μας τι θα συμβεί!
ΡΑΦ
...........
Greece Hello!
This is one of initiatives, suggesting that Greece or better managers that have among other ambitious plan that will ... benefit our country !! As they say the information, the famous \ "investors \" and \ "compassionate \" George Soros will help in building houses that will accommodate their (illegal) immigrants! This will relieve and Europeans from this \ "hoarsely \". They were up in arms and stones (Europe of solidarity, of course) when by Panos Kammenou (?) Was formulated that will indirectly abolish Schengen and promote their (illegal) immigrants in Europe! Lately we are witnessing a systematic projection of the main performing debts Minister for Migration (!) And the Greek people manipulation attempt through mood and emotions ...... shame that people have to have a house! Creating guilt syndromes the Greek people and simultaneously baptism collectively all illegally entering Greece, as politicians, the social and I do not know what other immigrants.
So it bent to any \ "resistance \", promoted in a second phase in the form \ "information leakage \" this: owners who have homes that are not used will be allocated for use by ... immigrants. If there is certainly demand. This is the \ "human \" Person of the bankers and ... more! And here there is still a question: with houses located in banks whose mortgage loans are not repaid what will happen?
In all this then the new scene formed, comes to help, what do you say? But who else? The shareholder large systemic bank, George Soros!
The main financier of the FYROM, Skopje stated by the late Gligorov. \ "There would be if the state did not help us this \" he said. Man - the right hand of the Rothschilds. The man who wanted to give free oil 'crisis in schools Imathia (denied of course), as merciful.
The man responsible directly or indirectly for the bloodshed in m. East and known \ "Arab Spring \". Man of the NGO \ "open society \" responsible for the known \ "Orange Revolution \" fighting for the \ "Republic \" in absentia of the people with known results.
The man responsible primarily due to the incredible anti-Russian menu that nourishes, for the bloodshed and the crisis in Ukraine by the former official of Giatseniouk .... the list is long!
Yes that therefore the \ "philanthropist \", \ "Republic \", will take care of them .... migrants in Greece! We suspect we all imagine what will happen!
RAF
...........
Грчка Поздрав!
Ово је један од иницијативе, предлаже да Грчка или боље менаџерима који имају између осталог амбициозног плана који ће имати користи ... нашу земљу !! Како кажу информације, чувени \\\ "инвеститор \\\" и \\\ "\\\ милостив" Џорџ Сорош ће помоћи у изградњи кућа која ће угостити своје (ИЛЛЕГАЛ) имиграната! То ће ослободити и Европљане од овога \\\ "\\\ промукло." Они су били у рукама и камена (Еуропе солидарности, наравно), када од Панос Камменоу (?) Је формулисао да ће индиректно укинути шенгена и промовишу своје (илегалних имиграната у Европи)! У последње време сведоци смо систематски пројекцију главног извођачких дугови министар за миграције (!) И грчког народа манипулације покушаја кроз расположење и емоције ...... срамота да људи морају да имају кућу! Стварање кривице синдроми грчки народ и истовремено крштење колективно сви илегалног уласка у Грчку, као политичари, социјалних и ја не знам шта други имигранти.
Тако да савијен на било \\\ "\\\ отпора", промовисан у другој фази облику \\\ "\\\ информације цурења" ово: Власници који имају куће које се не користе биће издвојено за коришћење од стране имиграната ... . Ако свакако постоји потражња. Ово је \\\ "\\\ људски" лице банкара и ... више! И овде још увек постоји питање: са кућама које се налазе у банкама чије хипотека кредити нису отплаћују шта ће се десити?
У свему томе онда нова сцена формирана, долази да помогне, шта кажеш? Али, ко би други? Акционар велика системска банка, Џорџ Сорош!
Главни финансијер БЈРМ, Скопље изјавио покојни Глигоров. \\\ "Не би било држава ако нас не помогне \\\", рекао је он. Човек - десна рука Ротшилда. Човек који је хтео да дају слободан оил 'кризу у школама Иматхиа (демантовао наравно), као милостив.
Човек одговоран директно или индиректно за крвопролића на Блиском истоку. О познатим \\\ "\\\ Арапског прољећа". Човек НВО \\\ "отворено друштво \\\" одговоран за познатог \\\ "\\\ наранџастим револуцијама" Борба за \\\ "\\\ Републике" у одсуству људи са познатим резултатима .
Човек одговоран пре свега због невероватне против руског менију који негује, за крвопролиће и кризе у Украјини од стране бившег функционера Гиатсениоук .... списак је дугачак!
Да да стога \\\ "филантроп \\\" \\\ "\\\ демократа" ће се побринути за њих .... мигранти у Грчкој! Ми сумњамо да сви замислите шта ће се десити!
РАФ
..............
Греция Привет!
Это один из инициатив, предполагая, что Греция или более менеджеров, которые имеют среди других амбициозного плана, который будет ... на пользу нашей стране !! Как говорят информацию, известную \\\\\\\ "\\\\\\\ инвесторов" и \\\\\\\ "\\\\\\\ сострадательный" Джордж Сорос поможет строить дома разместятся (незаконные) иммигрантов! Это избавит и европейцы от этого \\\\\\\ '\\\\\\\ хрипло ". Они были с оружием в руках и камней (Европа солидарности, конечно), когда Панос Kammenou (?) Был сформулирован, что косвенно отменить Шенген и содействовать их (незаконные) иммигрантов в Европе! В последнее время мы наблюдаем систематический проекцию главного исполнительского долгов министра по вопросам миграции (!) И греческого народа попытке манипулирования через настроения и эмоций ...... позор, что люди должны иметь дом! Создание вина синдромов греческий народ и одновременно крещение вместе все незаконно въезжающих в Грецию, а политиков, социальных и я не знаю, что другим иммигрантам.
Так что нагнулся, чтобы любой \\\\\\\ '\\\\\\\ сопротивление ", способствовали в виде второй фазы \\\\\\\" \\\\\\\ утечки информации "следующее: те владельцы домов, которые не используются, будут выделены для использования ... иммигрантов. Если, конечно, спрос. Это \\\\\\\ "\\\\\\\ человек" лицо банкиров и ... больше! А вот есть еще вопрос: с домов, расположенных в банках, чьи ипотечные кредиты не погашены, что произойдет?
Во всем этом, то новая сцена формируется, на помощь приходит, что вы говорите? Но кто-то еще? Акционером большого системный банк, Джордж Сорос!
Главный финансист в Македонии, Скопье заявил в конце Глигоровым. \\\\\\\ "Там не будет ни одно государство, если он не поможет нам \\\\\\\", сказал он. Человек - правая рука Ротшильдов. Человек, который хотел дать бесплатный нефти "кризис в школах Imathia (отказано конечно), а милостив.
Человек несет ответственности прямо или косвенно за кровопролитие на Ближнем Востоке. Об известных \\\\\\\ '\\\\\\\ Арабская весна ". Man НПО \\\\\\\ "открытое общество \\\\\\\" ответственны за известные \\\\\\\ "оранжевых революций" \\\\\\\ борющихся за \ \\\\\\ "Республика \\\\\\\" заочно людей с известными результатами.
Человек, ответственный прежде всего за счет невероятной антироссийской меню питает, за кровопролитие и кризис в Украине бывшим должностным Giatseniouk .... Список можно продолжать долго!
Да что поэтому \\\\\\\ "\\\\\\\" филантроп "\\\\\\\ \\\\\\\" демократ будет заботиться о них .... мигрантов в Греция! Мы подозреваем, все мы представить себе, что произойдет!
РАФ
..............
Grecia Ciao!
Questa è una delle iniziative, suggerendo che la Grecia o migliori dirigenti che abbiano tra le altre ambizioso progetto che sarà ... a beneficio nostro paese !! Come si suol dire le informazioni, il rinomato \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ investitore" e \\\\\\\\\ \\\\\\ "misericordiosi \\\\\\\\\\\\\\\" George Soros aiuterà a costruire case che ospiteranno i loro (illegali) gli immigrati! Ciò permette di sgravare e gli europei da questo \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ voce roca." Erano in armi e pietre (l'Europa della solidarietà, naturalmente) quando da Panos KAMMENOU (?) È stata formulata in grado indirettamente abolire Schengen e promuovere i loro (illegali) immigrati in Europa! Ultimamente stiamo assistendo ad una proiezione sistematica dei principali debiti performing ministro per le migrazioni (!) E il popolo greco manipolazione tentativo attraverso l'umore e le emozioni ...... peccato che la gente deve avere una casa! Creazione di colpa sindromi il popolo greco e contemporaneamente battesimo collettivamente tutti illegalmente entrano in Grecia, come politici, il sociale e non so quali altri immigrati.
Quindi si chinò a qualsiasi \\\\\\\\\\\\\\\ "resistenza \\\\\\\\\\\\\\\", promosso in una seconda forma di fase \\\\\ \\\\\\\\\\ "informazioni fuga \\\\\\\\\\\\\\\" questo: i proprietari che hanno case che non vengono utilizzati saranno assegnati per l'uso da ... immigrati. Se vi è certamente richiesta. Questo è il \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ umano" volto di banchieri e ... Maggiori informazioni! E qui c'è ancora una domanda: con le case situate nelle banche i cui prestiti ipotecari non sono rimborsati cosa accadrà?
In tutto questo, allora la nuova scena formata, viene in aiuto, che ne dici? Ma chi altro? La grande banca sistemica azionista, George Soros!
Il finanziere principale della FYROM, Skopje dichiarato dal compianto Gligorov. \\\\\\\\\\\\\\\ "Non ci sarebbe stato se non ci aiuta \\\\\\\\\\\\\\\", ha detto. Man - la mano destra dei Rothschild. L'uomo che ha voluto dare libero crisi petrolifera 'nelle scuole Imathia (negato ovviamente), come misericordioso.
L'uomo responsabile, direttamente o indirettamente, per lo spargimento di sangue in Medio Oriente. L'on noto \\\\\\\\\\\\\\\ "primavera araba \\\\\\\\\\\\\ \\ ". Man ONG \\\\\\\\\\\\\\\ "società aperta \\\\\\\\\\\\\\\" responsabile del noto \\\\\\\ \\\\\\\\ "rivoluzioni arancioni \\\\\\\\\\\\\\\" che lottano per la \\\\\\\\\\\\\\\ "\\ Repubblica \\\\\\\\\\\\\ "in contumacia del popolo, con risultati noti.
L'uomo responsabile principalmente per l'incredibile menù anti-russa che nutre, per lo spargimento di sangue e la crisi in Ucraina dall'ex ufficiale Giatseniouk .... la lista è lunga!
Sì che quindi il \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ filantropo" \\\\\\\\\\\\ \\\ "democratico \\\\\\\\\\\\\\\" si prenderà cura di loro .... migranti in Grecia! Abbiamo il sospetto che tutti noi immaginiamo cosa accadrà!
RAF