Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Ο "τέταρτος δρόμος"


Είναι ξεκάθαρο ότι η μόνη διέξοδος για την χώρα μας, είναι ο "τέταρτος δρόμος" , όπως τον ονομάζω. Ο "τέταρτος δρόμος" είναι η συλλογική απάντηση τόσο στο νεοναζισμό όσο και στην αποθέωση του ατομισμού και την κοινωνική ισοπέδωση που προτείνει η Φιλελεύθερη Παγκοσμιοποίηση. Παράλληλα, αποτελεί την εναλλακτική λύση στην αποτυχία της δογματικής αντίληψης του κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου που πρότεινε ο μαρξισμός). Στην βάση του υπάρχουν πολιτιστικά ιδεώδη και αξίες πολλών ετών της μακραίωνης ελληνικής ιστορίας.
Αποτελεί και την χειραφέτηση της ελληνικής πολιτικής και το κόψιμο του ομφάλιου λώρου με τις ιδεολογικές δυτικές αλχημείες με τις οποίες ηταν συνδεδεμένη!
Συνοψίζεται επιγραμματικά σε δύο κινήσεις στρατηγικού χαρακτήρα: στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό.
1) στο εσωτερικό
α) Άμεση εκκαθάριση των λεγόμενων συστημικών τραπεζών με ελεγκτή του Δημοσίου και εισαγγελέα και κρατικοποίηση της κεντρικής τράπεζας.
β) Έξοδος από το κλειστό κλαμπ των ιδιωτών τραπεζιτών και του Δ´ οικονομικού Ράϊχ, έξοδος από την ευρωζώνη.
γ) επιστροφή σε εθνικό νόμισμα και αυστηρός έλεγχος συνόρων χρηματικής ροής.
δ) Προστασία της εγχώριας παραγωγής με επανεκίνηση του συνόλου του παραγωγικού και βιομηχανικού τομέα και της παραγωγικής μηχανής.
ε) διακρατικές συμφωνίες χωρίς μεσάζοντες κερδοσκόπους.
στ) επαναφορά των νευραλγικών τομέων της οικονομίας στο δημόσιο τομέα.
ζ) ουσιαστική επανίδρυση του κράτους με συντακτική Εθνοσυνέλευση, δημοψήφισμα για το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας.
η) άμεση παραπομπή των υπαιτίων για την ανθρωπιστική κρίση, την διάλυση και υποδούλωση της χώρας σε δίκη και δήμευση των κλεμμένων.
2) Εξωτερικό
α) Αλλαγή γεωστρατηγικής πολιτικής.
β) Σύναψη στρατηγικών και αμυντικών συμφωνιών με τη Ρωσία και πολυπίπεδων συνεργασιών με τις χώρες BRICS και την Ευρασιατική Ενωση.
Πρόκειται για το περίγραμμα που θα δώσει πραγματικά την διέξοδο της χώρας μας από τη μέγγαινη της διεθνούς τοκογλυφίας και την περιδίνηση στην οποία βρίσκεται λόγω της εγκληματικής πολιτικής του ευρώ.
Και αυτός πλέον είναι μονόδρομος!
Φωτογραφία του χρήστη Ελληνορωσικη Συμμαχια - Греко-русский Альянс. ............
The \ "fourth street \"
It is clear that the only way for our country, is the \ "fourth street \" as I call him.
Summarized in two moves strategic: at home and abroad.
1) inside
a) Direct liquidation of so-called systemic banks controller government and prosecutor and nationalization of the central bank.
b) exit from the closed club of private bankers and financial S'Reich, exit from the eurozone.
c) return in local currency and strict control cash flow boundaries.
d) Protection of domestic production by restarting the entire production and industrial sector and production machine.
e) interstate agreements without intermediaries speculators.
f) restoration of key sectors of the economy in the public sector.
g) effective reestablishment of the state of editorial National Assembly, a referendum on the new Constitution of Greece.
h) direct referral of offenders to the humanitarian crisis, the dissolution and enslavement of the country to trial and confiscation of stolen.
2) Exterior
a) Change geostrategic policy.
b) Conclusion of strategic and defense agreements with Russia and polypipedon partnerships with the BRICS countries and the Eurasian Union.
This is the outline that will actually give vent to our country from mengaini international usury and spinning which is due to the criminal policy of the euro.
And now he is the only way!
............
\\\ "\\\ Четврта улица"
Јасно је да је једини начин за нашу земљу, је \\\ "\\\ четврти улица", као што сам га зову.
Сажети у два потеза: стратешка у земљи и иностранству.
1) инсиде
) Директна ликвидација тзв системске банке контролер владе и тужиоца и национализацију централне банке.
б) излаз из затвореног клуба приватних банкара и финансијских С'Реицх, изласка из еврозоне.
ц) ретурн у локалној валути и строгим границама контролних новчаних токова.
д) заштита домаће производње, поновним целокупну производњу и индустријски сектор и производњу машина.
д) међудржавни споразуми без посредника шпекуланата.
ф) рестаурација кључних сектора привреде у јавном сектору.
г) ефективна поновно успостављање стања уређивачке Народне скупштине, на референдуму о новом Уставу Грчке.
ч) директна упућивање преступника на хуманитарној кризи, распада и поробљавања земље на суђење и конфискације украден.
2) Екстеријер
) Промените геостратешки политику.
б) Закључак стратешких и одбрамбених споразума са Русијом и полипипедон партнерства са земљама БРИЦ-а евроазијске уније.
Ово је скица која ће заиста дати одушка нашој земљи од менгаини међународне зеленаштва и предење који је због кривичног политици евра.
И сада он је једини начин!
............
\ "Четвертой улицы \"
Понятно, что единственный путь для нашей страны, является \\\\\\\ "четвертой улицы \\\\\\\", как я называю его.
Обобщенная в два хода стратегических: дома и за рубежом.
1) внутри
) Прямая ликвидация так называемого системных банков контроллера правительства и прокурора и национализации центрального банка.
б) выход из закрытого клуба частных банкиров и финансовых S'Reich, выход из еврозоны.
в) вернуть в местной валюте и строгих границ денежных потоков управления.
d) защита отечественного производства путем перезагрузки всего производства и промышленного сектора и производства машины.
д) межгосударственные соглашения без посредников спекулянтов.
е) восстановление ключевых секторов экономики в государственном секторе.
г) эффективное восстановление состояния редакционной Национального Собрания, референдум о принятии новой Конституции Греции.
ч) прямое направление правонарушителей к гуманитарному кризису, растворения и порабощения страны к суду и конфискации похищенных.
2) Внешний
) Изменение геостратегическое политику.
б) заключение стратегических и оборонных соглашений с Россией и polypipedon партнерства со странами БРИКС и Евразийского союза.
Это план, который будет на самом деле дать волю нашей стране с mengaini международного ростовщичества и спиннинг, который из-за преступной политики евро.
И теперь он единственный путь!
............
Il \\\ "\\\ fourth street"
Φωτογραφία του χρήστη Ελληνορωσικη Συμμαχια - Греко-русский Альянс.
E 'chiaro che l'unico modo per il nostro paese, è il \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ fourth street" come chiamare.
Riassunte in due mosse strategiche: in patria e all'estero.
1) all'interno
a) la liquidazione diretta del cosiddetto banche sistemiche governo controller e pubblico ministero e la nazionalizzazione della banca centrale.
b) l'uscita dal club chiuso di private banker e S'Reich finanziario, l'uscita dalla zona euro.
c) tornare in valuta locale e controllo rigorosi limiti di flusso di cassa.
d) protezione della produzione nazionale riavviando l'intera produzione e settore industriale e macchina di produzione.
e) gli accordi interstatali senza intermediari speculatori.
f) il ripristino di settori chiave dell'economia del settore pubblico.
g) l'effettiva ristabilimento dello stato di redazione dell'Assemblea nazionale, un referendum sulla nuova Costituzione della Grecia.
h) rinvio diretto dei delinquenti alla crisi umanitaria, la dissoluzione e l'asservimento del paese a giudizio e la confisca di furto.
2) Esterno
a) Cambiare politica geostrategica.
b) Conclusione di accordi strategici e di difesa con la Russia e le partnership polypipedon con i paesi BRICS e l'Unione eurasiatica.
Questo è lo schema che effettivamente dare sfogo al nostro paese da mengaini dell'usura e filatura internazionale che è dovuto alla politica criminale dell'euro.
E ora è l'unico modo!