Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Στροφή στην Ανατολή ή διάλυση της ευρωζώνης


Ο δρόμος για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισόρροπη ανάπτυξη και την πραγματική αλληλεγγύη των κρατών της γηραιάς ηπείρου είναι ένας:
η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιτέλους να ξεφύγει από τον μονοπολικό κόσμο που κυριαρχείται από το δολάριο και τις ΗΠΑ, και να στραφεί ανατολικά. Να ενσωματωθεί με την Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα και να βαδίσει στο νέο δρόμο του μεταξιού που έχουν χαράξει οι Κινέζοι. Και αυτό για τους γνώστες της γεωπολιτικής και γεωοικονομίας που έχουν αντικειμενική αντίληψη των πραγμάτων είναι σαφές.

Αν δεν συμβεί αυτή η στροφή, η Ευρώπη θα βουλιάξει στην επερχόμενη μεγάλη οικονομική κρίση, την οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Νομοτελειακά θα την βιώσει ολόκληρη η Ευρώπη λόγω του αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας - Βερολίνου (γερμανική Ευρώπη). Είτε μεθοδικά είτε αιφνιδίως, η διάλυση αυτού του νεοναζιστικού μορφώματος που λέγεται ευρωζώνη, έρχεται.
Η σκληρή στάση και των δυο πλευρών επιτείνει αυτή την εξέλιξη και το γνωρίζουν αμφότεροι. Και το κόστος, δεν προσμετράται σε λίγα δις ή Τρις ευρώ, όπως θέλουν να το αποτιμούν οι εκπρόσωποι της διεθνούς τραπεζικής τοκογλυφίας. Θα είναι πολύ μεγαλύτερο και ποσοτικά και ποιοτικά: ποσοτικά διότι η πρακτική του ντόμινο θα συμπαρασύρει ακόμη και τις αγορές πέραν του Ατλαντικού με τραγικά αποτελέσματα στην πολύ εύθραυστη οικονομία των ΗΠΑ. Το βασικότερο όμως είναι το μέγιστο ποιοτικό κόστος που θα προκληθεί και αυτό θα σημάνει το οριστικό τέλος της κυριαρχίας του παγκόσμιου τοκογλυφικού κεφαλαίου. Και αυτό δεν είναι άλλο από την καίρια αμφισβήτηση της ίδιας της Παγκοσμιοποίησης, καθώς θα αποτελέσει χτύπημα στην καρδιά αυτού του ολοκληρωτικού οικονομικού συστήματος.
Είναι θετικό ωστόσο, το γεγονός για όλη την Ευρώπη, ότι λόγω αυτής της ελληνικής στάσης, έγινε εν μέρει κατανοητή η πραγματική κατάσταση στην γηραιά ήπειρο. Και ο κύβος ερρίφθη!
ΡΑΦ
...............
Turn to the East or dissolution of the eurozone
The road to freedom, democracy, balanced development and true solidarity of the countries of the old continent is one:
The European Union must finally escape the unipolar world dominated by the dollar and the US, and turn east. Integrate with the Eurasian Economic Community and to walk in the new silk road outlined by the Chinese. And this for connoisseurs of geopolitics and geo having objective perception of things is clear.
If it does this shift, Europe would sink to the upcoming big economic crisis, which is currently facing Greece. Deterministically will experience throughout Europe because of the deadlock that has been created in relations and negotiations between Athens - Berlin (German Europe). Whether methodically either suddenly, the dissolution of this neo-Nazi construct called eurozone coming.
The tough stance of both sides accentuate this trend and know both. And the cost is not counted in a few billion or trillion, as they want to evaluate the representatives of the international banking usury. It is much bigger and quantitative and qualitative: quantitative because the practice of dominoes will sweep even and markets across the Atlantic with tragic results in very fragile US economy. But the key is the maximum quality costs will result and this will mean the final end of domination of the world usury capital. And it is none other than the key question of globalization itself, as it will be hitting the heart of this totalitarian economic system.
It is positive, however, the fact for all of Europe, that because of this Greek attitude, was partly understand the real situation in the continent. And the die is cast!
RAF
...............
Окрените се ка Истоку или распада еврозоне
Пут до слободе, демократије, уравнотеженог развоја и истинске солидарности земаља старог континента је један:
Европска унија коначно мора избећи униполарном свету доминира долар и САД, и окренути истоку. Интеграција са евроазијске економске заједнице и да хода у новом Силк Роад наведено од стране Кинеза. А ово за познаваоце геополитике и гео имају објективну перцепцију ствари је јасно.
Ако се то догоди ту промену, Европа би потонуле на предстојећем велике економске кризе, која је тренутно суочава Грчку. Детерминистички ће доживети широм Европе због застоја који је створен у односима и преговорима између Атине - Берлин (Немачки Европе). Да ли методично или изненада, распад ове неонацистичке конструкт назива еврозоне долази.
Тврд став обе стране наглашавају овај тренд и знам како. А трошкови се не рачуна у неколико милијарди или билиона долара, јер желе да процени представнике међународне банкарске зеленаштва. То је много већи и квантитативна и квалитативна: квантитативни јер пракса домина ће помести чак и тржишта преко Атлантика са трагичним резултатима у врло крхка америчке економије. Али, кључ је максимални трошкови квалитет ће резултирати и то ће значити коначан крај доминације светског зеленашки капитал. И то је нико други него кључно питање саме глобализације, као што ће бити удара срце овог тоталитарног економског система.
То је позитивно, међутим, чињеница за целу Европу, да је због овог грчког става, је делимично разуме реалну ситуацију на континенту. И Коцка је бачена!
РАФ
.............
Поверните на восток или расторжения еврозоны
Дорога к свободе, демократии, сбалансированного развития и истинной солидарности стран старого континента один:
Европейский Союз должен наконец уйти от однополярного мира с доминированием доллара и США, и поверните на восток. Интеграция с Евразийским экономическим сообществом и ходить в новый Шелковый путь, изложенной китайцев. И это для ценителей геополитики и гео имеющих объективного восприятия вещей ясно.
Если он делает этот сдвиг, Европа утонет в предстоящем большом экономического кризиса, который в настоящее время сталкивается Греция. Детерминировано будут испытывать всей Европе из-за тупика, который был создан в отношениях и переговоров между Афинами - Берлин (Немецкий Европа). Будь методично либо внезапно, растворение этой неонацистской конструкции называется еврозоны ждать.
Жесткая позиция обеих сторон подчеркивают эту тенденцию и знать как. И стоимость не учитывается в несколько миллиардов или триллионов, как они хотят, чтобы оценить представителей международного банковского ростовщичества. Это гораздо больше, и количественный, и качественный количественный, так практика домино охватят даже и рынки через Атлантику с трагическими последствиями в очень хрупком экономики США. Но ключ максимальные расходы качества приведет, и это будет означать окончательный конец господства мира ростовщического капитала. И это не что иное, ключевой вопрос самой глобализации, так как он будет поражать сердце тоталитарного экономической системы.
Это является положительным, однако, тот факт, по всей Европе, что из-за этого греческого отношение, отчасти понять реальную ситуацию на континенте. И Жребий брошен!
РАФ
............
Gire hacia el Este o disolución de la eurozona
El camino hacia la libertad, la democracia, el desarrollo equilibrado y la verdadera solidaridad de los países del viejo continente es uno:
La Unión Europea debe, finalmente, escapar del mundo unipolar dominado por el dólar y los EE.UU., y girar al este. Integración con la Comunidad Económica de Eurasia y de andar en la nueva ruta de la seda esbozado por los chinos. Y esto para los conocedores de la geopolítica y geo tienen la percepción objetiva de las cosas es clara.
Si lo hace este cambio, Europa se hundiría a la próxima gran crisis económica, que se enfrenta actualmente a Grecia. Determinista experimentará en toda Europa debido al estancamiento que se ha creado en las relaciones y negociaciones entre Atenas - Berlín (Alemania Europa). Ya sea metódica, ya sea de repente, la disolución de esta construcción neonazi llamado eurozona que viene.
La postura firme de ambos lados acentúan esta tendencia y sabe tanto. Y el costo no se cuenta en unos pocos millones o billones de dólares, ya que quieren evaluar los representantes de la usura bancaria internacional. Es mucho más grande y cuantitativa y cualitativa: cuantitativa porque la práctica de dominó barrerá uniforme y los mercados a través del Atlántico con trágicos resultados en muy frágil economía estadounidense. Pero la clave está en los costos máximos de calidad se traducirá y esto significará el fin último de la dominación del capital usurario mundo. Y no es otro que la cuestión clave de la globalización en sí, ya que estará llegando el corazón de este sistema económico totalitario.
Es positivo, sin embargo, el hecho para toda Europa, que a causa de esta actitud griega, se entiende en parte la situación real en el continente. Y la suerte está echada!
RAF
.............
Girare a Oriente o dissoluzione della zona euro
La strada verso la libertà, la democrazia, lo sviluppo equilibrato e la vera solidarietà dei paesi del vecchio continente è uno:
L'Unione europea deve infine sfuggire al mondo unipolare dominato dal dollaro e gli Stati Uniti, e girate a est. Integrazione con la Comunità economica eurasiatica e di camminare nella nuova via della seta delineato dai cinesi. E questo per gli intenditori di geopolitica e geo aventi percezione oggettiva delle cose è chiaro.
Se lo fa questo cambiamento, l'Europa sarebbe affondata per la prossima grande crisi economica, che sta attualmente affrontando la Grecia. Deterministicamente sperimenteranno in tutta Europa a causa della situazione di stallo che si è creato nei rapporti e negoziati tra Atene - Berlino (in tedesco Europa). Sia metodicamente sia improvvisamente, la dissoluzione di questo costrutto neonazista chiamato zona euro a venire.
La dura presa di posizione di entrambe le parti accentuare questa tendenza e conoscere entrambi. E il costo non viene conteggiato in qualche miliardo o miliardi di dollari, come vogliono valutare i rappresentanti della dell'usura bancaria internazionale. E 'molto più grande e quantitativo e qualitativo: quantitativo perché la pratica del domino spazzerà anche e mercati attraverso l'Atlantico con tragici risultati in molto fragile economia degli Stati Uniti. Ma la chiave è i costi massimi di qualità si tradurrà e questo significherà la fine definitiva della dominazione del capitale usurario mondo. Ed è altro che la questione chiave della globalizzazione stessa, in quanto sarà di colpire il cuore di questo sistema economico totalitario.
E 'positivo, tuttavia, il fatto per tutta l'Europa, che a causa di questo atteggiamento greca, è stato in parte capire la reale situazione nel continente. E il dado è tratto!
RAF